Arnavutköy Belediyesi

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İlkay SARI

Strateji Geliştirme Müdürü

E-posta:
İletişim:
0212 600 50 00
Belgegeçer (Faks):
0212 682 04 08
 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, yıllık program, bölgesel planlar, çevre düzeni planı, kentsel planlar ve büyükşehir belediyesi stratejik planı göz önünde bulundurarak, dış ve iç paydaşların görüş, öneri, talep ve istekleri çerçevesinde güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler ile politik, ekonomik, sosyolojik, teknolojik, hukuki ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurmak koşulu ile belediyenin vizyon, misyon, strateji ve politikalarına yönelik çalışmaları yürütür; stratejik amaç, hedefler ile faaliyet ve projelerinin oluşturulması için gerekli çalışmaları yapar, 
 • Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirir ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirir,
 • Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplar, analiz eder ve yorumlar,
 • Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine eder ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak belediyenin yıllık faaliyet raporunu hazırlar,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar,
 • Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri inceler, kurumsal kapasitenin artırılması için araştırmalar yapar, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz eder ve raporlar hazırlar,
 • Belediye görevlerinin daha verimli ve etkin yapılmasını sağlayacak yenilikçi ve sürdürülebilir projelerin geliştirilmesini koordine eder, 
 • Belediye bünyesindeki bilişim teknolojisi hizmetlerinin geliştirilmesinde ilgili müdürlük ile destek sağlar,
 • Belediye genelinde yönetim sistemleri kurulması, uygulanması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesini sağlar,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilikler ya da mahkemeler tarafından görev alanına giren konular hakkında istenilen bilgileri verir, yazışmaları yapar,
 • Müdürlüğün, 5018 sayılı Kanuna göre kurumun stratejik planı doğrultusunda yıllık bütçesini hazırlar,
 • Belediyenin ulusal ve uluslararası düzeyde uyguladığı/uygulayacağı tüm kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, vatandaş memnuniyeti ve diğer iyileştirme çalışmalarına yönelik yönetim sistemleri, standartlar ve kabullerin getirdiği/getireceği politikalara uygun olarak kalite geliştirme iş ve işlemlerini yürütür,
 • Başkanlık adına dış ilişkiler ve kardeş kent ilişkilerini geliştirir ve koordinasyonu sağlar,  
 • Belediyenin görev ve yetki alanına giren ve kenti ilgilendiren her konuda fonlu ve fonsuz proje hazırlar ve uygulama süreçlerini takip eder,
 • Müdürlüğe bağlı şeflik ve büroların belediyenin diğer birimleriyle koordineli biçimde çalışmalarını sağlar,
 • Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir,
 • Müdürlük, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmak ve yürütmekte sorumludur,
 • Müdürlük, belediyenin stratejik planında ön gördüğü misyon, vizyon ve ilkeleri doğrultusunda hizmetlerini yerine getirmekle sorumludur.

 

 

Müdürlük Nerede?

Adres: Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No : 88 Arnavutköy / İST

Telefon: 444 4 597

Strateji Geliştirme Müdürlüğü HABERLERİ
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?