Arnavutköy Belediyesi

Görev Tanımları

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Arnavutköy Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş amacı, faaliyet alanları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, bahsi geçen hususları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 (b) ve 18 (m) maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu yönetmelikte geçen;

 1. Başkan                                   : Arnavutköy Belediye Başkanını,
 2. Başkan Yardımcısı                 : Müdürlüğün Bağlı Olduğu Başkan Yardımcısını
 3. Belediye                                 : Arnavutköy Belediyesini,
 4. Büyükşehir Belediyesi           : İstanbul Büyükşehir Belediyesini,
 5. Encümen                                : Arnavutköy Belediye Encümenini,
 6. Meclis                                     : Arnavutköy Belediye Meclisini,
 7. Müdürlük                               : Strateji Geliştirme Müdürlüğünü,
 8. Müdür                                    : Strateji Geliştime Müdürünü,
 9. Personel                                  : Müdürlükte Çalışan Personeli
 10. Şef                                          : Strateji Geliştirme Şefini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri

Kuruluş

MADDE 5- (1) 5747 sayılı yasa ile kurulan Arnavutköy İlçe Belediyesi’nde Strateji Geliştirme Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,  Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin …….. tarih ve ……….. sayılı kararıyla kurulmuştur.

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6- (1) Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlukları aşağıdaki gibidir:

 1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, yıllık program, bölgesel planlar, çevre düzeni planı, kentsel planlar ve büyükşehir belediyesi stratejik planı göz önünde bulundurarak, dış ve iç paydaşların görüş, öneri, talep ve istekleri çerçevesinde güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler ile politik, ekonomik, sosyolojik, teknolojik, hukuki ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurmak koşulu ile belediyenin vizyon, misyon, strateji ve politikalarına yönelik çalışmaları yürütür; stratejik amaç, hedefler ile faaliyet ve projelerinin oluşturulması için gerekli çalışmaları yapar,
 2. Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirir ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirir,
 3. Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplar, analiz eder ve yorumlar,
 4. Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine eder ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür,
 5. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak belediyenin yıllık faaliyet raporunu hazırlar,
 6. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar,
 7. Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri inceler, kurumsal kapasitenin artırılması için araştırmalar yapar, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz eder ve raporlar hazırlar,
 8. Belediye görevlerinin daha verimli ve etkin yapılmasını sağlayacak yenilikçi ve sürdürülebilir projelerin geliştirilmesini koordine eder,
 9. Belediye bünyesindeki bilişim teknolojisi hizmetlerinin geliştirilmesinde ilgili müdürlük ile destek sağlar,
 10. Belediye genelinde yönetim sistemleri kurulması, uygulanması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesini sağlar,
 11. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilikler ya da mahkemeler tarafından görev alanına giren konular hakkında istenilen bilgileri verir, yazışmaları yapar,
 12. 4734 sayılı Kanuna göre gerektiği durumlarda mal ve hizmet alımı yapar,
 13. Müdürlüğün, 5018 sayılı Kanuna göre kurumun stratejik planı doğrultusunda yıllık bütçesini hazırlar,
 14. Müdürlüğün 5018 sayılı Kanuna göre tüm taşınır işlemlerini yürütür,
 15. Belediyenin ulusal ve uluslararası düzeyde uyguladığı/uygulayacağı tüm kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, vatandaş memnuniyeti ve diğer iyileştirme çalışmalarına yönelik yönetim sistemleri, standartlar ve kabullerin getirdiği/getireceği politikalara uygun olarak kalite geliştirme iş ve işlemlerini yürütür,
 16. Başkanlık adına dış ilişkiler ve kardeş kent ilişkilerini geliştirir ve koordinasyonu sağlar, 
 17. Belediyenin görev ve yetki alanına giren ve kenti ilgilendiren her konuda fonlu ve fonsuz proje hazırlar ve uygulama süreçlerini takip eder,
 18. Müdürlüğe bağlı şeflik ve büroların belediyenin diğer birimleriyle koordineli biçimde çalışmalarını sağlar,
 19. Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir,
 20. Müdürlük, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmak ve yürütmekte sorumludur,
 21. Müdürlük, belediyenin stratejik planında ön gördüğü misyon, vizyon ve ilkeleri doğrultusunda hizmetlerini yerine getirmekle sorumludur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat ve Personel Yapısı

MADDE 7- (1) Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün idari teşkilatı müdür, Strateji Geliştirme Şefliği ve bürolardan oluşur.

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8-  (1) Strateji Geliştirme Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Strateji Geliştirme Müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Personel: Memur, işçi ve sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri ile çalışan tüm personeli kapsar.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,
 2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
 3. Çalışmaları mevzuata uygun şekilde yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
 4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
 5. Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımını yapar,
 6. Müdürlüğün stratejik plan, performans programı, bütçe ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlar.
 7. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,
 8. Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,
 9. Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,
 10. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,
 11. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygular,
 12. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,
 13. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,
 14. Disiplin amiri olarak personele, şartlar oluşması halinde mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,
 15. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,
 16. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili mevzuat çerçevesinde ödül ve takdirname, nakil gibi işlemler için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,
 17. Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

Müdürlüğe Bağlı Şeflik Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. Şefin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 1. Bürolarda çalışan personelin devamlılığını, düzenini sağlamaya yönelik disiplin ve denetleme süreçlerini yürütmek,
 2. Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,
 3. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak,
 4. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunmak,
 5. Kendisine bağlı personeli mevzuat ve üstlerin talimatları doğrultusunda sevk ve idare etmek,
 6. Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,
 7. Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takibinin yapılması ve gerektiğinde ilgiliye bilgi verilmesini sağlamak,
 8. İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişi ya da kurumlara ulaşmasını sağlamak,
 9. Büroların iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
 10. Evrakların dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,
 11. Bürolar ile üst amirler arasındaki koordinasyon ve iletişimi sağlamak,
 12. Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,
 13. Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,
 14. Kendine verilen işleri, ilgili mevzuata uygun uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlamak,
 15. Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce paraf ya da imza atmak,
 16. Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alarak uygulama birliğini sağlamak ve personel arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları mevzuat ve üstlerinin çizdiği sınırlara uygun gidermek.

Müdürlüğe Bağlı Bürolar

MADDE 11 –  (1) Strateji Geliştirme Müdürlüğü uhdesinde; İdari İşler Bürosu, Strateji Geliştirme ve Performans Yönetim Bürosu, Ar-Ge ve Hizmet İyileştirme Bürosu ile İç Kontrol Bürosu yer almaktadır.

1. İdari İşler Bürosu:

 1. Müdürlüğün idari yazışmalarını takip eder.
 2. Müdürlük tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin gerekli satın alımlarını doğrudan temin veya ihale usulü ile yapar. İhale işlerinin hak ediş ve kesin hesap işlemlerini yürütür.
 3. Müdürlüğün demirbaş işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak takibini yapar.
 4. Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu demirbaş ve sarfiyat malzemelerinin teminini sağlar.
 5. Proje raporlamalarında finansal veri ve dokümanların oluşmasına destek verir.
 6. Müdürlüğün performans programı ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını koordine eder.
 7. Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar.

 

2.Strateji Geliştirme ve Performans Yönetim Bürosu

 1. Üst ve yatay ölçekli planlar dahilinde belediyenin orta ve uzun vadeli strateji tekliflerini ve stratejik planını hazırlar,
 2. Stratejik Plan kapsamında belediyenin Yıllık Performans Programı ve Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlar,
 3. Stratejik plan ve performans programı hedef gerçekleşmelerinin periyodik olarak takibini ve raporlamasını yapar,
 4. Belediye faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu Ar-Ge bürosu ile birlikte izler ve üstlere sunulmak üzere değerlendirme veya bilgi notları hazırlar,
 5. Belediye bütçesinin, stratejik plan ve performans programı çerçevesinde hazırlanması için bütçeyi hazırlayan ilgili müdürlükle ortak çalışmalar yapar,
 6. Stratejik Plan kapsamında diğer müdürlükler tarafından ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar,
 7. Belediye stratejilerine uygun olarak süreç performans göstergelerinin ve hedeflerinin belirlenmesini takip ve koordine eder,
 8. Stratejik planlamada çeşitli nedenler ile ortaya çıkan güncelleme ve yenileme süreçlerini yürütür,
 9. Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar.

3. Ar-Ge Proje ve Hizmet İyileştirme Bürosu

 1. Belediyede yapılan hizmet ve faaliyetlerin analizlerini yapar,
 2. Belediye içinde yenilikçi uygulamaların planlamasını ve yürütülmesini koordine eder,
 3. Belediyede yürütülen projelerin etkin olarak yönetiminin ve birbirleri arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla projeleri izler ve değerlendirilmesini sağlar.
 4. Mali kaynakların verimliliğinin izlenmesi ve analizi için raporlar üretir, ilgili makamlara sunar,
 5. Dış kuruluşlara ait karşılaştırma verilerinin seçilmesini, temin edilmesini ve kurumsal gelişim için kullanılmasını sağlar,
 6. Belediyenin hizmet ve faaliyet kalitesinin (ekonomik, etkin ve etkili olması) arttırılması için gerekli projeler veya uygulama modellerinin araştırma, tasarım ve geliştirilmesini sağlar,
 7. Belediye tarafından uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan projelerin yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılması amacıyla çalışmalar yapar; bu kapsamda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından verilen ödüllerden belirlenenlere belediye adına başvuruda bulunur ve proje bazlı ödül başvurusu yapacak müdürlüklere destek olur,
 8. Müdürlüklerin kalite çalışmalarını koordine eder, izler ve sonuçlarını değerlendirir,
 9. Belediyenin faaliyetlerine ilişkin iş süreçlerinin oluşturulması, güncellenmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaları yürütür ve standartları oluşturur,
 10. Belediye faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik elektronik ortamlar üzerinde yapılması gereken uygulama, rapor vb. çalışmaları ilgili müdürlük ile tasarlar ve destek sağlar,
 11. Teknolojik gelişmeleri takip ederek bu alana ilişkin ar-ge çalışmaları yürütür ve uygulama imkânlarını araştırır,
 12. İlgili müdürlüklerin katılımı ile yenilikçilik odaklı tematik çalışma grupları oluşturur, çalışmaları koordine eder ve yürütücülüğünü yapar,
 13. Müdürlüklerin Görev ve Çalışma yönetmeliği hazırlama, güncelleme çalışmalarında koordinasyonu sağlar.
 14. Yurt içi ve yurt dışı kardeş kent ilişkileri kurulmasına yönelik her türlü iş ve işlemleri takip eder, iletişim kurar ve gerekli yazışmaları yapar,
 15. Ulusal ve uluslararası birlikler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile ilişki kurulması, deneyim paylaşımı, proje hazırlanması ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri takip eder,
 16. Yurt içi ve yurt dışı kurumlardan gelen misafirlerin karşılama, ağırlama, uğurlama, tercümanlık ve rehberlik hizmetlerini yapar.
 17. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından ilan edilen proje çağrılarını takip eder, projeler hazırlar, proje ortaklıkları kurar, projelerin onay ve uygulama süreçlerinin takibini yapar.
 18. Belediyenin diğer müdürlükleri ile birlikte tam koordinasyon içinde ortak proje çalışmaları yürütür,
 19. Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar.

İç Kontrol Bürosu

 1. Belediye genelinde ulusal ya da uluslararası yönetim sistemlerinin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri, ilgili yönetim temsilcileri ile birlikte yürütür,
 2. Yönetim Standartlarının kurumda sürekliliğini sağlar,
 3. Müdürlüklerin Entegre Yönetim Sistemi iç ve dış denetimlerinin ilgili yönetim temsilcileri ile beraber yapılmasını sağlar,
 4. Yönetim “Gözden Geçirme Toplantılar”ını organize eder,
 5. Yönetim Sistemleri ile ilgili gerekli eğitimleri yapar ya da yaptırır,
 6. Belediyenin ana süreç yapısının, kurumun kalite standartları ile uyumlu olacak şekilde yürütülmesi için çalışmalar yapar,
 7. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve izlenmesi konularında çalışmalar yapar,
 8. İç Kontrol Eylem Planını hazırlar, gerçekleşme sonuçlarını izler ve ilgili makamlara iletir.
 9. Belediyenin faaliyetleriyle ilgili Risk Analizi ve Değerlendirme çalışmalarını yapar,
 10. Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar.

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- (1) Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür. Bu kapsamda personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 1. Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar,
 2. Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır,
 3. Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur,
 4. Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir,
 5. Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,
 6. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,
 7. Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,
 8. İş bölüşümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,
 9. Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,
 10. Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,
 11. Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,
 12. Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
 13. Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,
 14. Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar, bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz,
 15. Görevlerini hiçbir ayrımcılığa sebebiyet vermeden yürütür,
 16. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz,
 17. Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes, gayret ve çaba gösterir ve olumsuz bir durumda konu üstlere yansıtılarak gerekli tedbirlerin alınası sağlanır,
 18. Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.
 19. Personel 657 sayılı Kanun ve diğer belediye mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin  İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 13- (1) Strateji Geliştirme Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin Kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.

b) Görevin Planlanması: Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ndeki çalışmalar, müdür, şef ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: Strateji Geliştirme Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 14- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,

c) Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve şefe iletir,

ç) Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısı imzası ile yürütür.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Müdürlük İçi Denetim

MADDE 15- (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır.

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) Strateji Geliştirme Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel Özlük Dosyaları

MADDE 16- (1) Personelin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, görevde yükselmesinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük dosyaları başlıca dayanaktır.

Disiplin Cezaları 

MADDE 17- (1) Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nde çalışan tüm personele ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 18- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabul edilip kesinleşmesinin ardından yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?