Arnavutköy Belediyesi
 • 2024 YILI TEMİZLİK SARF ARAÇ GEREÇ VE KAĞIT GRUBU MALZEMELERİ ALIMI İŞİ

  28/03/2024

  TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2024 YILI TEMİZLİK SARF ARAÇ GEREÇ VE KAĞIT GRUBU MALZEMELERİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2024/278016
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34276 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126820409
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : 2024 YILI TEMİZLİK SARF ARAÇ GEREÇ VE KAĞIT GRUBU MALZEMELERİ ALIMI İŞİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  123 Kalem Temizlik Sarf ve Araçları ile Temizlik Kağıtları İşi Kapsamında: 2,5 Litrelik 150 Adet Ahşap Temizleyici, 4 Kilogramlık 360 Adet Aspirin, 80 Adet Yüzey Temizlik Havlusu, 3,2 Litrelik 2.500 Adet Çamaşır Suyu, 4 Litrelik 1500 Adet Pas Sökücü, 1.500 Adet Oda Spreyi, 80.000 Adet Galoş, 3500 Adet Çöp Torbası, 10.130 Koli/Paket Temizlik Kağıdı ve Benzeri ürünler.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSTANBUL İLİ Arnavutköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne (Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy İSTANBUL) adresine teslim edilecektir.
  ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasından 1 (bir) gün sonra başlar, 31.12.2024 Tarihinde sona erer. İdarenin talebine göre teslimat yapılır. İdaremizce talep edilmedikçe teslimat yoluna gidilemez.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasından 1 gün sonra başlar.


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.03.2024 - 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası İhale Bürosu, Kat:2)


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
  4.3.2.
  4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

  Kimyasal Ürünler İle Kağıt Ürünlerin TSE Standartlarına uyması zorunludur. Ürünlerin teslimi ve/veya Numune Teslimi aşamasında İdaremizce test edilecektir.

  4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

  İhale değerlendirme aşamasında (ikinci oturumda) Birinci ve İkinci En Avantajlı Teklif sahiplerinden TEVSİK EDİCİ BELGELER kapsamında Numune Teslimi istenecektir. Ekte verilen Numune Teslim Cetvelinde belirtilen ürünler için numune teslimi yoluna gidilecektir. Numune teslimi bir liste eşliğinde yapılacaktır. İdaremizce kabul görmeyen ürünler için ikinci ve son defaya mahsus olmak üzere tekrar numune istenecektir. Bu aşamada kabul görmeyen ürünlerin olması halinde İstekli yeterli görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Piyasada veya son tüketiciler arasında zararlı olduğuna ilişkin şüyu bulmuş ürünlerin teklif edilmesinden kaçınılması tavsiye edilmektedir.

  İstanbul Dışından teklif sunan İsteklilerin Numune Teslim Belgelerinde ürünleri yeterince açıklamaları halinde, İdaremizce Fiziki Numune Tesliminden feragat edilebilecektir.   

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  HER TÜRLÜ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ve/veya HER TÜRLÜ TEMİZLİK EKİPMANLARI/ARAÇ GEREÇLERİ ve/veya TEMİZLİK KAĞITLARI VE ÜRÜNLERİ MAL ALIMI İŞİ YAPMIŞ OLMAK.


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?