Arnavutköy Belediyesi

Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir? Nasıl Başvurulur ve Kimleri Bağlar?

1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre Türkiye sınırları içerisinde bulunan binalar, arsalar ve araziler emlak vergisine tabidir.  Emlak Vergisini; taşınmazın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmazı malik gibi tasarruf edenler ödemekle yükümlüdürler. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin ilgili belediyelerin emlak tahakkuk servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir.


Yeni bir gayrimenkul aldınız, emlak vergi bildirimini yapmak için ne kadar süreniz var?

Yeni bir bina, arsa veya arazi edinilmesi durumunda satın alınan yıl içerisinde ilgili belediyeye emlak vergi bildirimi yapılmalıdır. Ancak tapu tescil tarihi yılın son üç ayında olması durumunda tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde emlak vergi bildirimi yapılmalıdır. Süresinde beyan vermeyen mükelleflere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre usulsüzlük ve vergi ziyaı cezaları uygulanır.


Emlak Vergisi bildirimi için hangi belgeler gerekmektedir?

Emlak vergi bildirimi için ilgili belediyeye; tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, taşınmaz sahibinin iletişim bilgileri, vergi numarası veya T.C. kimlik numarası ile müracaat edilmelidir.Tüzel kişiler için ayrıca imza sirküleri ve vergi levhası.


Süresinde emlak vergi bildirimi yapmayan mükellef ceza indirimden nasıl faydalanır?

Belediyenin emlak tahakkuk servisinde Vergi Usul Kanunu’nun 376. Maddesine istinaden hazırlanmış olan matbu dilekçeyi; mükellefin beyan sırasında imzalayarak başvurması halinde ve bir ay içerisinde vergi ve indirimli cezaları ödemesi şartı ile indirimden faydalanabilir.


Vefat eden mükellefin varisleri için beyan süresi ve gerekli belgeler nelerdir?

Vefat eden mükellefin varisleri için beyan süresi mükellefin ölüm tarihlerinden itibaren 3 Ay’dır.

Beyan için gerekli belgeler;

 • Veraset ilamı
 • Verasete konu olan gayrimenkullerin tapularının fotokopisi
 • Varislere ait T.C. Kimlik No
 • Varislerinden en az bir kişinin ikametgah adresi ve iletişim bilgileri


Emlak Vergisini indirimli ödeme koşulları var mıdır? Varsa koşulları nelerdir?

Kendisine  bakmakla  mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması durumunda emlak vergilerini 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 8. maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedirler. İndirimli verginin uygulanabilmesi için mükellefin indirim ile ilgili müracaat formunu doldurmaları gerekmektedir.


Emeklilerin vergi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir?

 • Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2' yi geçmeyen tek mesken dışında başka meskeni bulunmamalıdır. (Varisli hisseli vb. ikinci bir mesken veya işyerinin olmaması gerekir)
 • Bu meskenin muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılması gerekir.(Yazlık, Kışlık, işyeri vb taşınmazlar muafiyetten faydalanamaz)
 • Emeklilik gelirinin dışında hiçbir gelirinin olmaması gerekir.
 • Emekli oldukları yılı takip eden yıldan itibaren muafiyetten yararlanabilirler.
 • Emekli oldukları tarihi gösterir belge ile müracaat etmeleri gerekir.


Hiçbir geliri olmayanların vergi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir?

 • Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2'yi geçmeyen tek mesken dışında başka meskeni bulunmamalıdır. (Varisli hisseli vb. ikinci bir mesken veya işyerinin olmaması gerekir)
 • Hiçbir geliri ve gelir vergisi mükellefiyeti bulunmamalıdır. Ayrıca, T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı aktif sigortalı olarak çalışmamalıdır.
 • Bu meskenin muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılması gerekir.(Yazlık, Kışlık, işyeri vb taşınmazlar muafiyetten faydalanamaz)
 • Müracaat ettikleri yılı takip eden yıldan itibaren muafiyetten yararlana bilirler.


Gazi, Şehit, dul ve yetimlerin vergi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir?

 • Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2'yi geçmeyen tek mesken dışında başka meskeni bulunmamalıdır. (Varisli hisseli vb. ikinci bir mesken veya işyerinin olmaması gerekir)
 • Bu meskenin muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılması gerekir.(Yazlık, Kışlık, işyeri vb taşınmazlar muafiyetten faydalanamaz)
 • Şehit dul ve yetimi olduğuna dair belge ile birlikte belediyeye başvuru yapılması gerekir.


Engellilerin vergi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir?

Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2' yi geçmeyen tek mesken dışında başka meskeni bulunmamalıdır. (Varisli hisseli vb. ikinci bir mesken veya işyerinin olmaması gerekir)

 • Bu meskenin muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılması  gerekir.(Yazlık, Kışlık, işyeri vb taşınmazlar muafiyetten faydalanamaz)
 • Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan engelli olduğuna dair rapor veya engelli kimlik kartı ile birlikte belediyeye başvuru yapılması gerekir.


Emlak Vergisi hangi dönemlerde ödenmektedir?

Emlak vergisi yıllık olarak tahakkuk edilip iki eşit taksit halinde ödenir. 1. taksit Mayıs ayı sonuna , 2. taksit Kasım ayı sonuna kadar  ödenir. (İsteyen mükellefler vergilerinin tamamını 1. Dönemde ödeyebilirler)


Emlak Vergisi neye göre hesaplanır?

Emlak vergileri; takdir komisyonları tarafından 4 yılda bir tespit edilen ve sonraki yılar için yeniden değerleme oranlarına göre yükseltilen emlak vergisi asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. (Binalarda ayrıca bina maliyetleri de hesaba katılır). Emlak vergisi taşınmazın emlak vergi değerinin arsalar için %0,6’sı, araziler için %0,2’si, meskenler için %0,2 ve işyerleri için %0,4’ dür.


Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırımı Ne Olur?

Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme zammı ödemek zorundadır. Örneğin bu oran 2006 yılından itibaren aylık gecikme cezası %2,5 olarak belirlenmiştir.


Emlak Devri söz konusu ise ne yapılmalıdır?

Emlak vergi borcu var ise ödenmeli.

Taşınmaz sahibi satışını yapacağı gayrimenkulünün asgari rayiç değer belgesini, belediyenin emlak tahakkuk servisinden alarak Tapu Müdürlüğüne başvuru yapmalıdır. (Devir işlemi bu değer üzerinden yapılmaktadır.)

Satılan daire, işyeri, arsa  veya arazinin emlak beyanının satan kişinin üzerinden düşülmesi için ilgili belediyeye bildirmesi gerekmektedir. Emlak satıldığı yıl itibariyle satılan yerin vergisi satan kişiye aittir.


Kişi ölürse varisler ne yapmalıdır?

Ölen kişi bildirimde bulunmamış ise varisler üç ay içerisinde bulundukları takdirde cezai işlem uygulanmaz, ancak ölüm tarihinden üç ay sonra varisler tarafından bildirimde bulunulmaz ise her varis adına ayrı ayrı ceza uygulanır ve takibi vergi ziya, vergi ve gecikme cezası da alınır.


Müteselsil sorumluluk nedir?

Bildirimi verilmemiş bir gayrimenkulün vergiden alıcı ve satıcı müteselsil sorumludur. Kişinin aldığı gayrimenkulün bildirimi satıcı tarafından verilmemiş ise vergi dairesi, alan kişiden geriye dönük vergi ve cezaları alır.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?