Arnavutköy Belediyesi

Çağrı Merkezi ve Kamera Kayıtları Aydınlatma Metni

Geri

Amaç ve Tanımlar 

Arnavutköy Belediyesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenir

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda " Ad-Soyad, Doğum Tarihi, Telefon, Ses Kaydı, kurumumuzu ziyaretleriniz sırasında hizmet binalarımızda çekilen ve Arnavutköy parklarındaki kameralar vasıtası ile kaydedilen görüntüleriniz " gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesinde yer alan meşru menfaat hukuki sebebi uyarınca, arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti, kurumumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması ve kamera izlemesiyle bina ve Arnavutköy parklarının güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir

Arnavutköy Belediyesikişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda belediyenin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) veya talep edilmesi halinde ya da gerekmesi halinde Kanunen Yetkili Kamu Kurumlarıyla Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Arnavutköy Belediyesi kişisel verilerinizi, yapılan telefon görüşmeleri sırasında ses kaydı tutarak, kurum lokasyonlarını ve Arnavutköy parklarını ziyaretiniz sırasında güvenlik kamera görüntülerini kaydederek toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Arnavutköy Belediyesi ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesinde yer alan hukuki sebeplere dayalı olarak, kanuni zamanaşımı süreleri boyunca işlenecek ve sınırlı süre muhafaza edilecektir.

Diğer Bilgiler

  • Veri sahibi olarak Arnavutköy Belediyesi ‘ne başvurarak; 
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Arnavutköy Belediyesi’ne iletmeniz durumunda Arnavutköy Belediyesi talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Arnavutköy Belediyesi Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir. 

Detaylı bilgi için www.arnavutkoy.bel.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz

Güncellenme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?