Arnavutköy Belediyesi

İlçemiz Hadımköy Mahallesi 3780 parselinde ve bulunan metruk yapının yıkılması talep edilmiştir.

26 Nisan 2023 Çarşamba

22.03.2023 tarihli 289819 sayılı Dilekçeye istinaden İlçemiz Hadımköy Mahallesi 3780 parselinde ve bulunan metruk yapının yıkılması talep edilmiştir.

 

Yapılan kontrollerde İlçemiz Hadımköy Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Cadde No:76 adres ve 3780 parsel sayılı yerde metruk yapı tespit edilmiştir.

 

3194 sayılı İmar Kanunu Madde 39 Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar başlığı altında:"Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır.Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir."denilmektedir.

 

Bu kanun maddesine binaen aşağıdaki adreslerde bulunan metruk yapıların can ve mal kaybını önlemek amacıyla güvenlik önlemlerinin yasal sorumluluk gereği ivedilikle tarafınızdan alınarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmeniz ve Belediyemize bilgi vermeniz gerekmektedir.Aksi takdirde 3194 sayılı Kanunu’nun 39.maddesine”…Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir’ hükmüne istinaden yıkım işlemleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.Maddesine göre idaremiz tarafından yapılacak ve masraflar %20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği ihtaren tebliğ olunur.
 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?