Arnavutköy Belediyesi
 • YASSIÖREN MAHALLESİ HAYVAN BARINAĞINDA ÇATI ÜSTÜ OFF-GRİD GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ YAPIM İŞİ

  24/05/2024

  GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  YASSIÖREN MAHALLESİ HAYVAN BARINAĞINDA ÇATI ÜSTÜ OFF-GRİD GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2024/586499
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851140
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Adı : YASSIÖREN MAHALLESİ HAYVAN BARINAĞINDA ÇATI ÜSTÜ OFF-GRİD GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ YAPIM İŞİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  120 ADET LİTYUM AKÜ, 365 ADET 550 KW MONOKRİSTAL GÜNEŞ PANELİ, 11 KW GÜCÜNDE 16 ADET İNVERTER VE DİĞER KOMPONENTLERLE 200 KW OFF GRİD GÜNEŞ SANTRALİ KURULUMU YAPIM İŞİ
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSTANBUL İLİ, ARNAVUTKÖY İLÇESİ YASSIÖREN MAHALLESİ HAYVAN BARINAĞINDA ÇATI ÜSTÜ OFF-GRİD OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLUP FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE TESLİM ALANACAKTIR.
  ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.05.2024 - 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy İSTANBUL (Belediye Ana Hizmet Binası Kat:2, İhale Bürosu)


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

   

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  İhale Konusu İş: 11.06.2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir gruba dahil olmadığından, bu tebliğin 2.7 Maddesi ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. Maddesine istinaden: GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YAPIM İŞLERİ ve/veya GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ MAL ALIMI İŞLERİ YAPMIŞ OLMAK benzer iş olarak kabul edilecektir.

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  Belge Adı Açıklama
  Elektrik Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Diploması
  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Diploması
  Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Diploması


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?