Arnavutköy Belediyesi

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Cengiz KAYIŞLI

Mali Hizmetler Müdür V.

Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Bele­diye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Bütçe Kanunu, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen, belediyenin giderleriyle alakalı her türlü iş ve işlemleri yapmaktır. Bu görevler başlıca şunlardan oluşmaktadır.

 • Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
 • Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
 • Malî işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, malî rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
 • Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, Sayıştaya, bağlı bulunan Başkan Yardımcısına ve yetkili kılınmış diğer mercile­re muhasebe yönetmelikleri çerçevesinde düzenli olarak vermek.
 • Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
 • Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin ve tahsildarların hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
 • Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.
 • Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.
 • Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin malî işlemleri yürütmek.
 • Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak.
 • Malî ve ön malî kontrol işlemlerini yapmak
 • Performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürüt­mek.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak.
 • Yıllık faaliyet raporu hazırlama işlemlerini yapmak
 • İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak
 • Malî kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak.
 • Mevzuatta yer alan diğer görevleri yerine getirmek.

 

Müdürlük Nerede?

Adres: Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No : 88 Arnavutköy / İST

Telefon: 444 4 597

Mali Hizmetler Müdürlüğü HABERLERİ
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?