Arnavutköy Belediyesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Yalçın AKTAŞ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

 • Memuriyete ilk kez atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak,
 • Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İş Kurumundan işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanla­rın başvurularını kabul etmek,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle çalıştırılacak sözleşmeli personel alım iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Belediyemize başvuruda bulunan stajyer öğrencilerin değerlendirmesinin yapılarak görev müdürlüğünü belirle­mek,
 • Adaylıkta en az bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, iki yıl sonunda başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi ile ilgili işlemlerini yapmak,
 • Memur personelin intibak ve terfi işlemleri yapmak, unvan değişikliği, görevde yükselme ve kadro ihdas, iptal ve derece değişikliği cetvelleri hazırlamak,
 • Personelin atama ve görevlendirme ile ilgili işlemlerini yapmak,
 • Emekli olma talebinde bulunan veya istifa eden personelin işlemlerini yürütmek,
 • SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini düzenlemek,
 • Personelin ilişik kesme formunu düzenlemek, yapılan bu işlemle gereğini yapmak üzere görev müdürlüğünü, Bilgi İşlem Müdürlüğünü ve Malî Hizmetler Müdürlüğünü bilgilendirmek,
 • Teşekkür, takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak; göreve son verme ve görevden uzaklaş­tırma işlemlerini yapmak,
 • Personel özlük bilgilerini bilgisayar ortamında ilgili programlara yüklemek ve bu kayıtların güncelliğini sağlamak,
 • Memur personelin özlük bilgilerini (öğrenim, askerlik, atama, kadro bilgileri, terfileri, unvan değişikliği, hizmet değerlendirilmesi vb.) Hizmet Takip Programı’na (HİTAP) işlemek,
 • Personel davalarına ilişkin istenilen belgeleri düzenlemek ve ilgili makamlardan gönderilen kararları tebliğ etmek,
 • 1’inci, 2’nci ve 3’üncü derece kadrolarda bulunan memurların talepleri üzerine yeşil pasaport müracaatlarına ilişkin işlemleri yapmak, görevlendirilen personelin hizmet pasaportu alabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 • Askerlik ve hizmet borçlanması işlemlerini yapmak,
 • Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak, İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyenlerin yurtdışı izin evraklarını hazırlamak,
 • Memurlardan beş yılda bir mal beyanı almak, beyanların karşılaştırmasını yapmak,
 • Personelin silâh altına alınma ve göreve dönmeleriyle ilgili işlemleri yapmak,
 • İşçi personele Toplu İş Sözleşmesi ile verilen sosyal hakları takip etmek, ücret artışlarının hesaplanmasını denetle­mek,
 • Aylık İşgücü Çizelgesi hazırlayarak her ayın ilk haftası İŞKUR’a göndermek,
 • Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminat Cetvellerini Valilik makamına sunmak,
 • Vefat, işten çıkarma, disiplin kurulu kararı ile ve askerlik vb. nedeniyle kayıt kapama işlemlerini yapmak,
 • Müdürlüklerden eğitim taleplerinin alınması ve eğitim ihtiyacını belirlemek,
 • Belirlenen ihtiyaca göre eğitim programı hazırlamak ve duyurmak,
 • Gerçekleştirilen eğitimde katılım takibi ve verimlilik ölçmek,
 • Kanunlar çerçevesinde personeli yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen eğitimlere göndermek ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Başkan, başkan yardımcıları, işçi, memur, sözleşmeli personel, stajyer, meclis üyeleri, encümen üyeleri ücret tahakkuklarını oluşturmak,
 • İcra, nafaka ve kişi borcu gibi yasal kesintileri yapmak ve takip etmek,
 • Doğum, ölüm ve evlilik vb. kanunda belirtilen yardımları tahakkukunu oluşturmak,
 • Müdürlüklerden gelen Performans Değerlendirme formlarının tetkik edilerek performans değerlendirme Yöner­gesinde bulunan hükümleri uygulamak,
 • İşten ayrılan veya iş akdi feshedilen personelin kıdem tazminatı vb. cetvellerini hazırlayarak üst makamın onayına sunmak,
 • SGK, e-bildirge, kesenek bilgi sistemi internet ortamında göndermek ve online iş göremezlik ödeme sisteminde personel raporlarına onay vermek.

 


Müdürlük Nerede?

Adres: Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 88 Arnavutköy / İST

Telefon: 444 4 597

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü HABERLERİ
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?