Arnavutköy Belediyesi

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

 • Görevlerini yasalara uygun, zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz yapmak,
 • 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında olan ve Belediye sınırları içinde bulunan tüm sıhhi müessese, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseleri denetlemek, ruhsatlandırmak, ruhsatsız faaliyette bulunanlar hakkında yasal işlemler yapmak, 
 • Ruhsat aşamalarında mevzuatın Belediyeye verdiği yükümlülükleri yerine getirmek ve başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek,
 • İşyerleri için düzenlenen ruhsat, izin ve belgeleri mevzuat hükümleri çerçevesinde ve süresi içinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bildirmek,
 • Ruhsatı olmayan işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Ruhsat belgesinde belirtilen faaliyetin dışına çıkan, ilgili mevzuat dahilinde verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıkları gidermeyen işyerlerine ait ruhsatın iptal edilerek işyerini faaliyetten men etmek,
 • Ruhsat Müracaatında bulunan işyerleri ile ilgili adres tespiti, imar, tapu, itfaiye, sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi amacıyla yazışmalarda bulunmak, gelen cevabi yazıların takibini yapmak,
 • Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Denetim birimlerimizce düzenlenen tutanak ve denetim formuna istinaden gerekli idari işlemleri yapmak.
 • Ruhsat başvurusunda bulunan işyerlerinin tüm evrak işlemlerini tamamlayarak ruhsatlandırılması için onaya hazır hale getirmek,
 • Kayıtların bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak,
 • Vatandaş şikayetlerini ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak ve sonucu hakkında ilgililerine bilgi vermek,
 • Mükelleflerin veya vatandaşların ruhsat işleri ile ilgili yazılı veya sözlü bilgi taleplerini değerlendirmek, 
 • Ruhsat Ücret Tarifesi hazırlayarak karar alınmak üzere Belediye Meclisine sunmak,
 • Kurumun genel ilke ve hedefleri doğrultusunda yıllık faaliyet raporu, müdürlük stratejik planlarını ve performans hedeflerini hazırlamak,
 • Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat ve uygulama değişikliklerini takip etmek ve gerektiğinde vatandaşları, işyeri sahiplerini ve diğer paydaşları değişiklikler hakkında bilgilendirmek,
 • Başkanlık Makamına, Belediye Encümenine ve Belediye Meclisine teklifler sunmak, Belediyenin bu üç organınca verilen kararları uygulamak, 


   

Müdürlük Nerede?

Adres: Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No : 88 Arnavutköy / İST

Telefon: 444 4 597

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü HABERLERİ
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?