Arnavutköy Belediyesi

Arnavutköy Belediyesi Taşınmaz Mal Satış İlanı

12 Haziran 2024 Çarşamba 04 Ocak 2024 Perşembe

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1- Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 1.500 (Bin Beş Yüz Türk Lirası) TL olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden(Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

Sıra No

Mahalle

Ada/Parsel

Alan

İmar Durumu

Toplam Fiyat

Geçici Teminat

İhale Tarihi

Saat

1

Durusu

153/3

3000

E=0.15 Konut 2 Kat

₺42,000,000

₺1,260,000.00

26.06.2024

11.00

2

Haraççı

3983/3

651.6

E=0.95 Konut 3 Kat

₺13,683,600

₺410,508.00

26.06.2024

11.15

3

Taşoluk

5487/3

365

E=0.95 Konut 3 Kat

₺8,395,000

₺251,850.00

26.06.2024

11.30

4

Durusu

155/3

4675.12

E=0.15 Konut 2 Kat

₺65,451,680

₺1,963,550.40

26.06.2024

11.45

5

Arnavutköy

6322

261

Konut E=1.50 4 Kat 

₺7,830,000

₺234,900.00

26.06.2024

12.00

6

Boğazköy

4693/17

130.9

Konut E=1.10 4 Kat 

₺2,618,000

₺78,540.00

26.06.2024

12.15

7

Boğazköy

4693/25

123.06

Konut E=1.10 4 Kat 

₺3,076,500

₺92,295.00

26.06.2024

13.30

8

Durusu

107/7

20508.7

Konut E=0.15 2 Kat 

₺369,156,600

₺11,074,698.00

26.06.2024

13.45

9

Haraççı

6677/2

1380.35

Ticaret E=0.25 2 Kat 

₺34,508,750

₺1,035,262.50

26.06.2024

14.00

10

Taşoluk

4171/4

5761.43

Ticaret E=0.25 2 Kat 

₺144,035,750

₺4,321,072.50

26.06.2024

14.15

11

Hadımköy

280/5

570.31

Konut E=0.40 2 Kat 

₺8,554,650

₺256,639.50

26.06.2024

14.30

12

Haraççı

4411/17

1047.51

E=0.95 Konut 3 Kat

₺20,950,200

₺628,506.00

26.06.2024

14.45

 

2-İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti,

2- Noter tasdikli imza beyannamesi,

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6- Arnavutköy Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair (İlan Tarihi İtibarı ile) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi) 

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6- Arnavutköy Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair (İlan Tarihi İtibarı ile) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN: 

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 4- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale günü saat:10.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi (Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?