Arnavutköy Belediyesi

6698 SAYILI KVKK KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI  

 Veri sahipleri haklarındaki Belediye nezdindeki veri işleme faaliyetleri ve kayıtlara ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir: 


•    Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
•    KVKK veya bu politika uyarınca işlenmesi için hukuka uygun bir gerekçe veya dayanak bulunmayan kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    İsteği üzerine yapılan düzeltme veya silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Arnavutköy belediyesi KVKK m. 11 uyarınca tarafınızca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına Veri Sahibi Başvuru Formunu iletişim sayfamızda bildirilen Arnavutköy Belediye Başkanlığı adresimize ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen başka yöntemlerle ulaştırabilir ya da ilgili formu arnavutkoy@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Arnavutköy Belediyesi, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı indirip inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında daha detaylı bilgi almak için KVKK internet sayfasını ziyaret edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 

Güncellenme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?