Arnavutköy Belediyesi

Deliklikaya Mah. 175 Ada 20 Parsel Metruk Yapı Hakkında

07 Şubat 2023 Salı

17.08.2022 tarih ve 52176 talep numaralı başvuruya istinaden İlçemiz Deliklikaya Mahallesi Rasat Sokak No:30 adresinde ve 175 ada 20 parsel sayılı taşınmazda yapılan incelemeler neticesinde söz konusu adreste bulunan yapının (uyuşturucu, bonzai vb. gibi) kötü alışkanlıkların yapılmasına elverişli metruk bir yapı olduğu tespit edilmiştir. 

3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde belirtilen "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019- 7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." hükmü doğrultusunda genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden söz konusu metruk yapıdaki gerekli güvenlik önlemlerinin 03/11/2022 tarihine kadar tarafınızdan alınması veya metruk yapının tarafınızca yıkılması gerekmektedir. 

Aksi takdirde ilgili kanun gereği işlem tesis edileceği ve yıkımın Belediyemiz ekiplerince yapılacağı ve yıkım masrafının % 20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği ihtaren tebliğ olunur.
 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?