Arnavutköy Belediyesi

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Mehmet Zahit ŞAMAT

İşletme ve İştirakler Müdürü

E-posta:
İletişim:
0212 600 50 00
Belgegeçer (Faks):
0212 597 75 50

Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Bütçe Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile diğer ilgili kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen Belediyenin gelirleri ile alâkalı her türlü iş ve işlemleri yapmaktır. Bu görevler başlıca şunlardan oluşmaktadır:
•    Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahakkuk ve tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek üzere emanete almak.
•    Yukarıdaki bentte sayılan işlemlere ve diğer malî işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişile¬bilir şekilde tutmak, malî rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
•    Veznelerin kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
•    Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.
•    Gelir elde edilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.
•    İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak.
•    Yıllık faaliyet raporu hazırlama işlemlerini yapmak
•    Bütçe içi işletmenin işleyişi ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,
•    İşletmelerde verilecek hizmetler veya satılacak mallar karşılığında alınacak ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve belediye meclisine sunmak,
•    Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,
•    Havuz işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,
•    Hobi bahçeleri işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,
•    Belediye otoparkının, her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,
•    Bütçe İçi İşletme biriminin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır veya taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
•    Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

 

 

 

Müdürlük Nerede?

Adres: Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No : 88 Arnavutköy / İST

Telefon: 444 4 597

Hobi Bahçesi Nerede?

Adres: Sazlıbosna Mah. Haraççı - Hadımköy Yolu Cad. No : 148 Arnavutköy / İST

Telefon: 444 4 597

 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü HABERLERİ
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?