Arnavutköy Belediyesi
 • 2024 YILI ÇÖP KONTEYNERİ MAL ALIM İŞİ

  01/03/2024

  ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

  2024 YILI ÇÖP KONTEYNERİ MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2024/127489
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34276 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 2127712326 -
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : 2024 YILI ÇÖP KONTEYNERİ MAL ALIM İŞİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  1000 ADET KAPAKLI VE KAPAKSIZ OLMAK ÜZERE FARKLI EBATLARDA ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI YAPILACAKTIR.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ ŞANTİYESİ ( Merkez Mahallesi Mecidözü Sokak No:14 Arnavutköy/İSTANBUL)
  ç) Süresi/teslim tarihi : Ürünlerin tamamı, 20 gün içerisinde Belediyemiz Şantiyesine tek seferde teslim edecektir.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından 1 gün sonra başlar.


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.03.2024 - 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Bürosu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
  4.3.2.
  4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

  İhaleye katılacak istekliler, elektronik ihale olması nedeniyle, alımı yapılacak konteynerlerin TS EN 840-3:2006 standardına uygun olduğuna dair belgeleri ihaleden sonra TEVSİK EDİCİ BELGELER kapsamında İdaremizce istenmesi sonrası fiziki olarak teslim edeceklerdir. İstekli standarda ilişkin belge bilgilerini Yeterlilik Bilgileri Tablosuna işlemek zorundadır. Bu husus diğer tüm belgeler için de geçerlidir.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Her türlü Çöp Konteyneri ve/veya Atık Transfer Konteynerleri ve/veya Çöp Transfer Merkezleri İşi yapmış olmak


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?