Arnavutköy Belediyesi

Hadımköy Mah. 105 Ada 5 Parsel Metruk Yapı Hakkında

18 Temmuz 2024 Perşembe

İlgi Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazısına istinaden İlçemiz Hadımköy Mahallesi Oluşum Sokak No:44 adresinde ve 105 ada 5 parselde bulunan yapı mahallinde yapılan incelemelerde söz konusu yapının metruk bir halde olduğu tespit edilerek can ve mal güvenliğini tehdit ettiği, asayiş bakımından tehlike arz ettiği ve yıkılacak derecede hasar gördüğü tespit edilmiştir.

"Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar: Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." denilmektedir.

Söz Konusu metruk yapının 30.10.2022 tarihine kadar tarafınızca yıkılması gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili kanun gereği işlem tesis edileceği ve yıkımın Belediyemiz ekiplerince yapılacağı ve yıkım masrafının % 20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği ihtaren tebliğ olunur.
 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?