Arnavutköy Belediyesi

Görev Tanımları

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve görevli personelin çalışma usul, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

a) Belediye :                                 Arnavutköy Belediyesini,

b) Başkan :                                  Arnavutköy Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı :               İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Meclis :                                    Arnavutköy Belediye Meclisini,

d) Encümen :                               Arnavutköy Belediye Encümenini,

e) Müdürlük :                               İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü,

f) Müdür :                                     İşletme ve İştirakler Müdürünü,

g) Şef :                                          İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Şefini,

ğ) Personel :                                İşletme ve İştirakler Müdürlüğü çalışanlarını 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri


Kuruluş

MADDE 5- (1) 5747 sayılı yasa ile kurulan Arnavutköy İlçe Belediyesi’nde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak Arnavutköy Belediye Meclisi’nin 07/12/2012 tarih ve 172 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.


Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri aşağıdaki gibidir:

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri aşağıdaki gibidir:

1) Müdürlük, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla, ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılar, 

2) Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütür,

3) Yatırım planlarına göre kendisine yöneltilen işlerin yapılmasını takip ve kontrol eder,

4) Belediye sorumluluk alanları içerisinde tesislerin kuruluş ve işleyiş işlemlerini yürütür,

5) İlgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirir, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütür, 

6) Gelir kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapar,

7) Gelir konularında üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapar, .

8) Müdürlüğe bağlı servislerin koordine halinde çalışmasını sağlar,

9) İşletmelerde uygulanacak olan ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapar ve Belediye Meclisine sunulmasını sağlar,

10) Meclisten çıkan tarifelerin uygulamasını sağlar ve denetler,

11) Sorumluluk alanları içerisinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlar,

12) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilikler ya da mahkemeler tarafından görev alanına giren konular hakkında istenilen bilgileri verir, yazışmaları yapar,

13) 4734 sayılı Kanuna göre gerektiği durumlarda mal ve hizmet alımı yapar,

14) Müdürlüğün, 5018 sayılı Kanuna göre kurumun stratejik planı doğrultusunda yıllık bütçesini hazırlar,

15) Müdürlüğün 5018 sayılı Kanuna göre tüm taşınır işlemlerini yürütür,

16) Müdürlüğe bağlı büroların belediyenin diğer birimleriyle koordineli biçimde çalışmalarını sağlar,

17) Müdürlük, bunlar dışında, mevzuatın öngördüğü diğer görevleri ile başkanlıkça verilen görevleri mevzuat çerçevesinde yapar ve yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 7- (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü idari teşkilatı müdür, şef, büro personeli ile ilgili diğer personelden oluşur.

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8- (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) İşletme ve İştirakler Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır,

c) Personel: Memur, işçi, sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri ile istihdam edilen tüm personeli kapsar.


Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

3) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar,

4) Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdinde mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar,

5) İdarenin gelir yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur,

6) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar,

7) Gelirlerin azalmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek tasarılarının mali yükünün hesaplanmasını sağlar,

8) Gerektiğinde gelir ile ilgili mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar,

9) Gelir ile ilgili hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır,

10) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

11) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

12) Gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuatına göre tahsil edilmesini, yersiz ve fazla tahsil edilenlerin ilgililerine iade edilmesini sağlar,

13) Gelir ile ilgili işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutar, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenler,

14) Gerekli bilgi ve raporları, bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak verir,

15) Vezne kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapar,

16) Gelir hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur,

17) Mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetler,

18) Harcama birimleri arasında gelir yönetim ve kontrol alanında koordinasyonu sağlar, 

19) Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin eder,

20) Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin gerçekleştirilmesini sağlar, 

21) Gelir kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını temin eder,

22) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtları muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre yürütümünü kontrol eder, 

23) Hesabını kendinden sonra gelen müdüre devreder, devredilen hesabı devralmaktan ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumludur.


Müdürlüğe Bağlı Şeflik Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

(2) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde İşletme ve İştirakler Şefliği görev yapmakta olup, şefliğin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

1) Bürolarda çalışan personelin devamlılığını, düzenini sağlamaya yönelik disiplin ve denetleme süreçlerini yürütmek, 

2) Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,

3) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak,

4) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunmak, 

5) Kendisine bağlı personeli mevzuat ve üstlerin talimatları doğrultusunda sevk ve idare etmek, 

6) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,

7) Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takibinin yapılması ve gerektiğinde ilgiliye bilgi verilmesini sağlamak, 

8) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişi ya da kurumlara ulaşmasını sağlamak,

9) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, 

10) Evrakların dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

11) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyon ve iletişimi sağlamak,

12) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,

13) Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,

14) Kendine verilen işleri, ilgili mevzuata uygun uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlamak, 

15) Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce paraf ya da imza atmak, 

16) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alarak uygulama birliğini sağlamak ve personel arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları mevzuat ve üstlerinin çizdiği sınırlara uygun gidermek.

 

Müdürlüğe Bağlı Büroların Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 11 – (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı İşletme ve İştirakler Şefliği uhdesinde Gelir Bürosu, Tahakkuk Bürosu, İcra Bürosu ile Bütçe İçi İşletme Bürosu yer almakta olup, söz konusu büroların görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  


A) Gelir Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yapmak,

2) Belediye gelirlerini arttırıcı gelecekteki çalışmalara ışık tutacak analiz ve raporları hazırlamak, 

3) Belediyenin tüm birimlerine gelir artırıcı önlemler alınması hususunda danışmanlık yapmak ve koordinasyon görevini yerine getirmek,

4) İlgili mevzuat uyarınca yetki ve sorumluluk alanındaki belediye gelirlerinin takibi ve yasal süreler içerisinde tahsili; Kira gelirleri, ilan ve reklam vergisinin tarh, tahakkuk, tahsil ve takibi, çevre temizlik vergisinin tahsil ve takibi, emlak vergisi tahakkuk, tahsil ve takibi, para cezalarının tahsili, diğer vergi ve harçların tahsili işlemlerini tahakkuk bürosuyla eşgüdümlü gerçekleştirmek, 

5) Ödenmeyen alacaklar için yasal takibat yapmak, 6183 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması ve gerektiğinde cebren tahsilinin yapılmasını sağlamak, 

6) Günlük tahsilâtlarının takibi, sınıflandırılması, raporlanması ve kayıtları tutmak,

7) Yoklama fişini takiben tahakkuk ettirilen vergilerde (213 sayılı VUK doğrultusunda) vergi ve ceza ihbarnamelerinin hazırlamak ve mükellefe tebliğ etmek,

8) Tahsilât makbuz zimmet defterinin tutmak,

9) Tahsildar irsaliyelerinin, teslimat ve dekontlarının kontrol edilerek almak, dosyalamak ve saklamak,

10) Gelir kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, bankayla ilgili mutabakat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

11) Teslimat Müzekkeresi düzenlemesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

12) 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara yasanın 40’ıncı, 41’inci ve 42’nci maddelerine göre Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen kararı ile kesinleşmiş olan cezaların tahsil ve takibini yapmak,

13) Belediye kasasına giren günlük tahsilâtın gün bazında ilgili envanterlerin mevcut bulunduğu yevmiye defterine işleyerek, ay sonunda ilgili hesapların yekûnları alınıp muhasebe bürosunca hesapları ile karşılaştırılarak aylık gelir hesabı tutturmak,

14) Tahsilâtı gecikenlere ödeme emri gönderilmesini sağlamak,

15) Harcamalara iştirak paylarının düzenli alınabilmesi için ilgili birimlerle koordineli çalışmak,

16) Tahsilât kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını sağlamak,

17) Tahsilâtla ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak, aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin eğilimleri ile ilgili üstleri bilgilendirmek,

18) Yapılacak tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını organize etmek,

19) Gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

20) PTT ve banka hesaplarına yatırılan vergilerin tahsilâtını yaparak mükelleflerin hesaplarına işlemek,

21) Yanlış tahakkuk ve fazla yapılan ödemelerin düzeltme fişini düzenleyerek ödeme yapılması için muhasebe bürosuna göndermek,

22) Teminatların çözümü ve geri iadesini sağlamak,

23) Katı atık sözleşmelerinin tahsilâtlarını yapmak,

24) Mıntıka dışında bulunan mükelleflerin adreslerinin tespit ederek, evrakın tebligatını sağlamak,

25) Veznelerde emlak, arsa, arazi, çevre temizlik vergisi gibi tahakkuklu tahsilâtlar ve kesin teminat, çeşitli gelir, kayıt suret harcı vb. vergi, harçların tahsilâtlarını yapmak,

26) Tüm tahsilat türlerinin (kredi kartı, online, havale, eft vb.) kontrolü ile mutabakatını sağlamak,

27) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 97’nci maddesine istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini hazırlayarak Meclise sunmak, 

28) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun vergi, resim ve harçlara ilişkin maktu olarak en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife tekliflerini hazırlayarak Meclise sunmak,

29) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,


B) Tahakkuk Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1) Belediye sınırları dâhilindeki bina, arsa ve arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanuna göre tarh ve tahakkuklarını yapmak,

2) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre belediye sınırlarındaki işyerlerinin çevre temizlik (ÇTV) ve ilan reklam vergilerinin tarh ve tahakkukunu yapmak, katı atık bedellerini tahakkuk ettirmek,

3) Emlak, ÇTV ve İlan Reklam Vergileri ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup bilgisayar kayıtlarına işlemek,

4) Eksik veya fazla beyanda bulunan mükellefleri tespit edip bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,

5) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 12’inci ve 16’ncı maddelerine istinaden ilan reklam vergileri ve 17’nci ve 22’nci maddeleri gereği olan eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk etmek, denetimlerini yaparak dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı VUK gereğince yoklama fişi tanzim ederek re’sen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak,

6) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu’nun 29’uncu ve 33’üncü maddeleri gereği olarak haberleşme vergileri, 34’üncü ve 36’ncı maddeleri gereği elektrik tüketim vergilerinin beyanını kabul ederek tarh ve tahakkuk ettirmek,

7) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu’nun 52’inci ve 57’nci maddelerine istinaden işgal harcını tarh ve tahakkuk ettirmek, 

8) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu’nun 79’uncu maddesi gereği bina inşaat harçları ve kayıt suret harçları, 80’inci maddesine istinaden imarla ilgili harçlardan parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harçlarını, 81’nci madde gereği işyeri açma izin harcını, 82’nci madde gereği olarak muayene ruhsat ve rapor harçlarını, 83’üncü maddesi gereği olarak sağlık belgesi harçlarının tarh ve tahakkuk ettirmek,

9) Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek,

10) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86’ncı ve 94’üncü maddeleri gereğince harcamalara katılma paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlemek, 213 sayılı VUK dâhilinde ilgililerine tebliğini sağlamak,

11) İlgili mevzuat dâhilinde her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin düzeltme kayıtlarını düzenlemek ve gerekli terkin işlemini sağlamak,

12) İlgili mevzuat çerçevesinde belediyenin gelirlerini tahakkuk ettirmek,

13) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.


C) İcra Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1) Süresi geçmiş olan ödemelere haciz varakası düzenleyip Tapu Müdürlüğüne ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak haciz şerhinin konulması ve kaldırılması konusundaki işlemleri yapmak,

2) Ödemenin yapılmaması durumunda haciz işlemlerinin başlatılmasını ve yapılmasını sağlamak,

3) Tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirler ile takipli ve takipsiz gelirlerin tahsilât takiplerini kontrol etmek,

4) Tahsilât yapılamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat, ödeme emri, haciz yolları ile tahsilâtların yapılmasını sağlamak,

5) Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin eğilimleri ile ilgili amirini bilgilendirmek,

6) Borçlu mükelleflerin tapu kaydına haciz konulmasını, ödeme yapılması durumunda konulan haczin kaldırılmasını sağlamak,

7) İcra Müdürlüklerince yapılan satışlara münadi görevlendirilmek, karşılığında tellâliye tahsilâtı yapmak,

8) İlgili müdürlükler ile ilgili kurumlardan gelen evrakların cevaplandırılmasını sağlamak,

9) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.


D) Bütçe İçi İşletme Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1) Bütçe İçi İşletme Birimi, kendisine bağlı olan işletmelerin mal ve hizmet taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’inci maddesinin –d– fıkrasında yer alan hükme istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak amacı ile Müdürlüğe bilgi vermek,

2) Bütçe İçi İşletme işleyişi ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

3) Yıllık yatırım planına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapılmasını temin etmek, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminde işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığının takip ve kontrol etmek,

4) Başkanlıkça uygun görülen otopark yerlerinin işletmesini yapmak ve yeni otopark yerleri belirlemek ve işletmeye açmak ve işletmek,

5) Bütçe İçi Şefliğinin koordine halinde çalışmasını sağlamak,

6) İşletmelerde verilecek hizmetler veya satılacak mallar karşılığında alınacak ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve belediye meclisine sunmak,

7) Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,

8) İş huzurunu sağlamak,

9) Hobi bahçesi, Mesire alanı ve otoparkımızda çalışan tesis sorumlusu, otopark personeli ve bahçıvan personellerin iş ve işlemlerini yürütmek,

10) Çalışan personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak,

11) Verilen hizmetler karşılığında ücreti ödemeyenler hakkında yasal takibat yapmak, bunun için ilgili birimler ile koordineli çalışmalar yapmak,

12) Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak, vergi kanunları hükümlerini takip ederek ilgili her türlü sorumlulukları yerine getirmek, her türlü beyannameleri ilgili kamu kurumlarına zamanında vermek, yasal defterlerin tasdikini zamanında yaptırmak,

13) B Tipi Mesire alanları işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

14) Havuz işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

15) Hobi bahçeleri işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

16) Yiyecek ve içecek otomat makinalarının bakım, onarım, ürün temini vb. iş ve işlemlerini yürütmek,

17) Bütçe İçi İşletme biriminin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

18) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak,

19) Mali konularda Başkan, ilgili Başkan Yardımcısı ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- (1) Müdürlüğün görev alanına giren görevler; müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelik, yeterlik, verimlilik, performans, başarı seviyeleri vb. yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

(2) Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

1) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum ve davranış sergiler,

2) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

3) Kendisine tevdi edilen işleri gecikmeksizin ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

4) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

5) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

6) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

7) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

8) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

9) Gerektiği ve görev verildiği durumlarda, ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

10) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

11) Faaliyeti ile ilgili amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz olarak hazırlar ve sunar,

12) Çalışmalarında örnek tutum ve davranış sergiler,

13) Verilen iş ve işlemleri direktife uygun olarak öngörülen bütçe sınırları içerisinde ifa eder,

14) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, gerektiğinde raporlanmasını sağlar,

15) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı titizlikle tutar, usulüne uygun olarak muhafaza eder,

16) Kullandığı araç, gereç, malzeme konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyulanların mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,

17) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

18) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet bilgi notu veya rapor hazırlar ve üstlerinin bilgi ve takdirine sunar, 

19) Müdürlük faaliyetleri ve organizasyonlarına ait davetiyeler, el ilanları, afişler, broşürler ve kültürel yayınları, yapılan dağıtım planlamaları doğrultusunda ilgili yerlere ulaştırır,         

20) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon


Hizmet ve Görevlerin İcrası

MADDE 13- (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe  en-vision sistemi üzerinden gelen yazılar ilgili bürolara havale edilir. 

b) Görevin planlanması: İşletme ve İştirakler Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve ilgili şef tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin icrası: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 14- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır,

b) İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar en-vision sistemi üzerinde kayıt altına alınır.  

c) Müdür evrakları en-vision sistemi üzerinden havale eder ve şefe iletir,

ç) Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Müdürlük İçi Denetim

MADDE 15- (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde Müdür tarafından da yapılır,

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) İşletme ve İştirakler Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir. 

Personel Özlük Dosyaları

MADDE 16- (1) Personelin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, görevde yükselmesinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

Disiplin Cezaları 

MADDE 17- (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.


ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 18- (1) İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Arnavutköy Belediye Meclisinin 17.11.2014 tarih ve 311 sayılı kararı ile kabul edilen “Arnavutköy Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Başkanca yürütülür.

 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?