Arnavutköy Belediyesi

Görev Tanımları

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar  

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görev alanını, yetki ve sorumluluklarını, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak 

MADDE 3- Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mer’i mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

a) Başkan :                                  Arnavutköy Belediye Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı :              İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

c) Belediye :                                Arnavutköy Belediyesini,

ç) EBYS :                                     Elektronik Bilgi Yönetim Sistemini,

d) Encümen :                              Arnavutköy Belediye Encümenini,

e) Meclis :                                   Arnavutköy Belediye Meclisini,

f) Müdürlük  :                              İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,

g) Müdür :                                   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü,

h) Şef :                                         İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Şefini,

ı) Personel :                                İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışanlarını ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri

Kuruluş

MADDE 5- (1) 5747 sayılı yasa ile kurulan Arnavutköy İlçe Belediyesi’nde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğini uygulamak,

b) Memur ve işçilerin disiplin işlemleri takip etmek, özlük dosyalarına işlemek,

c) Memur ve işçilerin atamaları, terfileri, görevde yükselmeleri ve geçici görevlendirmeleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

d) Memur ve işçi personelin yıllık, günlük, mazeret, rapor ve ücretsiz izin işlemlerini yapmak,

e) Memur personelin hususi pasaport işlemleri yapmak,

f) 5510 sayılı kanuna göre memur ve işçi personelin işe giriş, işten çıkış işlemlerini takip etmek,

g) İşçi ve memur personelin emeklilik ve kayıt kapama işlemlerini yapmak,

h) Belediyede staj yapmak isteyen üniversite ve lise öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek,

i) Belediyeye nakil gelmek isteyen ve nakil gitmek isteyen memurların işlemlerini yapmak,

j) Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim program ve etkinlikleri düzenlemek veya başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitim etkinlik ve organizasyonlara katılımını sağlamak, 

k) Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

l) Müdürlüğün 5018 sayılı Kanuna göre tüm taşınır işlemlerini yürütmek,

m) Müdürlüğe bağlı büroların belediyenin diğer birimleriyle koordineli biçimde çalışmalarını sağlamak,

n) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

o) Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek, 

r) Stratejik Plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun çalışmaları yürütmek, 

s) Sendikalarla ilgili işleri yürütmek, 

t) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilikler ya da mahkemeler tarafından görev alanına giren konular hakkında istenilen bilgileri vermek ve yazışmaları yapmak,

u) Müdürlüğün, 5018 sayılı Kanuna göre kurumun stratejik planı doğrultusunda yıllık bütçesini hazırlamak, 

v) Bunlar dışında, mevzuatın öngördüğü diğer görevleri ile başkanlıkça verilen görevleri yapmak ve yürütmek.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat                                                                         

MADDE 7- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü idari teşkilatı müdür, şef ve büro personelinden oluşur. 

Personelin Unvan ve Nitelikleri 

MADDE 8- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir. 

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Personel: Memur, işçi ve sözleşmeli çalışan tüm personeli kapsar.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

d) Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,

e) Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,

f) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

h) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

i) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

j) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

k) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,

l) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

m) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

n) Disiplin amiri olarak personele, gerekli hallerde mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,

o) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,

p) Müdürlük emrinde görev yapan personele,  ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

r) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

s) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,

ş) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,

t) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın kendisine yüklediği görev, yetki ve sorumlulukların yerinde ve zamanında yerine getirilmesi ve kullanılmasından sorumludur.


Müdürlüğe Bağlı Şefin, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefi, müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımına binaen; kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. Bu kapsamda şefin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: .

a) Büroda çalışan memurların ve yardımcı personelin devamlılığını takip etmek yetkisine sahiptir, büroda çalışan memurların düzenli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek, disiplini sağlamak,

b) Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,

c) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisine sahiptir,

d) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunma yetkisine sahiptir,

e) Kendisine bağlı memurları yönetmek, öneri ve talimat verme yetkisine sahiptir,

f) Büroda yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak ve programlamak,

g) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,

h) Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takip ve gerektiğinde ilgiliye bilgi vermek,

i) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak,

j) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur,

k) Evrakların dosya ve arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

l) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

m) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,

n) Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,

o) Kendine verilen işleri, ilgili mevzuata uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlar,

p) Resmi yazışmalarda ilgili evraklara müdürden önce imza veya paraf atar,

r) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler ile uygulama birliğini sağlamaya yönelik tedbirleri müdürlük makamına arz eder ve personel arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları gidermeye yönelik gerekli koordinasyonu sağlar. 


Müdürlüğe Bağlı Bürolar

MADDE 11 – (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü büro olarak; Özlük İşleri Bürosu, Eğitim İşleri Bürosu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu ile Maaş Bürosundan müteşekkildir.   


Özlük İşleri Bürosu

MADDE 12-  Memur ve işçi personelin özlük işlemlerinin yapılmasından sorumludur. Özlük İşleri Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

(1) Belediyeye ilk defa memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak,

(2) Müdürlüklerin önerisi üzerine adaylıkta en az bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, iki yılsonunda başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yürütmek, 

(3) Memurların kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik ve istifa ile ilgili işlemlerini yapmak,

(4) Teşekkür, takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak,

(5) Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak,

(6) Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemelerini yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak,

(7) Orta ve yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden belediyede staj yapmak isteyenlerin kontenjanlarını belirleyerek gerekli işlemleri yürütmek,

(8) İntibak ve terfi işlemleri yapmak,

(9) Müdürlükler arası kadro nakli işlemlerini yapmak,

(10) Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayar ortamında ilgili programlara yüklemek ve bu kayıtların güncelliğini sağlamak,

(11) Memurların kıdem ve hizmet yıllarının hesaplamasını yapmak,

(12) Kadro değişikliği tekliflerini hazırlamak,

(13) Mahkemelerde açılan personel davalarına ilişkin çalışma ve gerekli kanuni işlemleri yapmak,

(14) İl, İlçe İdare Kurul Kararları ile İdari Yargı Mercii kararlarının ilgililere ve daire amirlerine tebliğini yaparak, tebellüğ evraklarını ilgili kurumlara göndermek,

(15) Memur personel kart işlemlerini yürütmek; 

(16) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadrolarda bulunan memurların talepleri üzerine yeşil pasaport müracaatlarına ilişkin işlemleri yapmak,

(17) Askerlik ve hizmet borçlanması işlemlerini yapmak,

(18) Son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın bir kademe verilmesi işlemlerini yapmak,

(19) Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak,

(20) İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyenlerin yurtdışı izin evraklarını hazırlamak,

(21) Memurlardan beş yılda bir ve beyan değişikliklerinde mal beyanı almak, beyanların karşılaştırmasını yapmak,

(22) 5393 sayılı yasanın 49. Maddesine göre belediyede görev yapan sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek,

(23) Memur personelin emeklilik iş ve işlemlerini yapmak, memur personelin Hizmet Belgelerinin ve personel özlük bilgilerinin Hizmet Takip Programına (HİTAP) işlenmesi ve takibini yapmak,

(24) Memurlara ilişkin özlük işleri ile alakalı yazışmaları takip etmek, 

(25) Yıllık izin onaylarını tetkik ederek onaylatmak,

(26) Belediyede ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İş Kurumu’ndan işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanların başvuru işlemlerini yürütmek,

(27) Engelli eski hükümlü ve terör mağduru işçi kontenjanlarından işe alınacak işçilerle ilgili işlemler yapmak,

(28) İşe alınanların işe giriş bildirgelerini tanzim etmek, sosyal güvenlik kurumuna ve bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek,

(29) Personele kimlik kartı işlemlerini yürütmek,

(30) İşçilerin yer değiştirme, silâh altına alınma ve terhisleri nedeniyle iş akitlerinin askıya alınması ile göreve dönmeleriyle ilgili işlemleri yapmak,

(31) Disiplin Kurulunu oluşturmak, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak,

(32) Tescil işlemleri ile sicil dosyalarının devir işlemlerini yapmak,

(33) İşçilerin iş akdinden kaynaklanan ve mahkemeye intikal eden konulara ilişkin gerekli kanuni işlemleri yapmak,

(34) Toplu iş sözleşmesi ile verilen sosyal hakları takip etmek, ücret artışlarının hesaplanmasını denetlemek,

(35) İşçi Sendikaları ve İşveren sendikaları ile ilgili işlemleri yürütmek,

(36) İşçi unvan değişiklikleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

(37) Emeklilik ve istifa işlemlerini yapmak,

(38) Ücretli ve ücretsiz izin işlemlerini yapmak,

(39) Kıdem tazminat çizelgelerini tetkik ederek, onaylatmak,

(40) Vefat, işten çıkarma, disiplin kurulu kararı ile ve askerlik nedeni ile kayıt kapama işlemlerini yapmak,

(41) Personel devam kontrol sisteminin takibini yapmak,

(42) İşçi hizmet akitlerinin askıya alınma işlemlerini yapmak,

(43) İşçi personelle ilgili dolu-boş kadroları belirlemek,

(44) Mevzuatın ve üst makamların verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. 


Eğitim İşleri Bürosu 

MADDE 13-  Belediye personelinin mesleki, yetkinlik ve kişisel bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirerek yerel kamusal mal ve hizmetlerin etkin, verimli ve kaliteli sunulmasını sağlamak adına Eğitim İşleri Bürosu aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmektedir: 

(1) Periyodik olarak eğitim ihtiyaç analizleri yapmak, 

(2) Stratejik Performans Yönetim Sistemi’nden çıkan bireysel ve kurumsal bazlı performans sonuçlarına göre birimler ve personel için ihtiyaç duyulan eğitim alanları ile içeriklerini tespit etmek, 

(3) Eğitim ihtiyaç analizleri ile Stratejik Performans Yönetim Sistemi’nden çıkan sonuçlara göre belediyenin eğitim planlamasını gerçekleştirmek,

(4) Eğitim planı çerçevesinde; eğitim konularını, eğitime tabi tutulacakları, gösteren yıllık eğitim programı hazırlamak ve diğer birimlerin görüşlerini de alarak hazırlanacak yıllık eğitim programını başkanlık oluruna sunmak, 

(5) Hizmet içi eğitimden beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için izlenecek yolları gösteren eğitim politikasına ilişkin düzenlemeleri hazırlamak ve başkanlık oluruna sunmak,

(6) Başkanlıkça belirlenen politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüşleri ile mevcut verilere göre belirlenecek ihtiyaçlar ve olanaklar göz önünde bulundurulmak suretiyle bir yıllık eğitim planlarının paydaşlara duyurulmasını sağlamak,  

(7) Belediye personelinin, kişisel, yetkinlik ve mesleki gelişimine katkı sunacak şekilde görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetleri düzenlemek veya diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitsel etkinliklere iştirakini sağlamak, 

(8) Bu programların, belediye personelinin eğitim ihtiyaç ve türüne göre, belediyede veya yurt içindeki ya da yurt dışındaki kuruluşlarda uygulanmasına olanak sağlamak, 

(9) Personele, yetişme ve gelişim yönünden adil ve eşit imkânlar sağlamak, 

(10) Personelin, kişisel, yetkinlik ve mesleki açıdan gelişmesi için Personel tarafından eğitim programlarına katılım ile ilgili kayıtları tutmak, eğitimlere sebepsiz katılmayan personel ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,    

(11) Göreve yeni başlayan personelin oryantasyon eğitimlerini planlamak ve gerçekleştirmek,

(12) Aday memurların yetiştirilmesi için gerekli mesleki eğitimin verilmesini sağlamak,


İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu 

MADDE 14 – İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

(1) Belediye işyerlerinde çalışanların sağlığının ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve oluşturmak,

(2) Belediye bünyesindeki tüm işyerleri için tehlike sınıflandırmasını yaparak çalışanların sayısına göre 6331 sayılı Kanun gereği bulundurulması gereken İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personeli planlamasını yapmak,

(3) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurulların oluşturulmasını ve koordinasyonunu sağlamak,

(4) Oluşturulan kurullarda görevlendirilen çalışan temsilcilerinin koordineli çalışmalarını sağlamak,

(5) İşyerinde ve çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının belirlenmesini, risk analizi ve değerlendirmesi çalışmalarının yapılmasını ve birimler arasında bu konudaki koordinasyonu sağlamak,

(6) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında, çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak,

(7) İş güvenliği faaliyetlerinin planlanmasını, uygulanmasını izlemek, aksaklıkları gidermek, çözüm önerileri sunmak,

(8) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla verilecek eğitimleri Eğitim İşleri Bürosu ile birlikte planlamak ve koordinasyonunu sağlamak,

(9) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi ile ilgili yayınlar yapmak, materyal (afiş, kitap, film vb.) hazırlanması konusunda çalışmak, temin edilmesini sağlamak, seminer, bilgi paylaşımı ve panel gibi etkinlikler düzenlenmesini sağlamak, gelişen iş güvenliği faaliyetlerinin çalışanlara duyurulmasını sağlamak ve faaliyetlerle ilgili olarak üçüncü kişilerle işbirliği yapmak,

(10) Çalışanların periyodik muayenelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

(11) Çalışanların genel kişisel koruyucu donanımlarının (yazlık-kışlık iş kıyafeti, iş ayakkabısı, bariyerli kep, reflektörlü file yelek, reflektörlü parka vb) alımına yönelik gerekli rehberliği yapmak,

(12) Belediye bünyesinde sağlıklı ve güvenli iş yerlerinin oluşturulması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmak,

(13) İş kazalarının önlenmesi için kullanılan iş güvenliği malzemelerindeki teknolojik gelişmeleri izlemek,

(14) Meydana gelen ölümlü iş kazaları ile ilgili gerekli teknik inceleme  ve araştırmayı yaparak rapor halinde başkanlık makamına sunmak, 

(15) İş kazalarının nedenlerinin araştırılarak benzer iş kazalarının meydana gelmemesi için işyerlerinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek,

(16) İş güvenliği kurallarına uymayan ve çalışanlara can güvenliği endişesi duymadan çalışacak bir ortam sağlamayan işveren temsilcileri ile iş güvenliği malzemelerini kullanmayan ve iş güvenliği kurallarına uymayan çalışanları başkanlık makamına bildirmek,

(17) Belediye ve alt işverenlerince İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarına ilişkin gerekli önlemlerin alınmasına rehberlik  etmek,

(18) Belediye ile alt işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri arasında koordinasyonu sağlamak,

(19) Alt işverenlerin, işveren adına yürüttükleri faaliyetlerinin İSG mevzuatı kapsamında denetlenmesini sağlamak,

(20) Mevzuat ve üst yönetimin İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarına ilişkin verdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 


Maaş Bürosu 

MADDE 15 – Maaş Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

(1) Personelin mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek,

(2) Belediye müdürlüklerinin kadro cetvellerinde kayıtlı tüm personelin maaş işlemlerini yapmak,

(3) Kurum kadrolarında görevli tüm personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve disiplin cezası gibi konulara ilişkin ödeme işlerine ait tahakkukları yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında yapmak,

(4) Ödeme emri belgelerinin ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

(5) Belediye meclis ve encümen üyelerinin huzur hakkı ücretlerini hesaplamak,

(6) Personelin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini yürütmek, şahıs sigorta prim bildirgelerini düzenleyerek zamanında ilgili kurumlara göndermek,

(7) Personelin icra, nafaka, mali vb. borçları ile belediyeye ilişkin borçlarının bordrolarından kesilmesini sağlamak,

(8) Personel ile ilgili mali konularda istenen bilgi, belge ve görüşleri hazırlamak.


Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 16- Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin  İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin İcrası

MADDE 17-  (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evraklar EBYS üzerinden gereği için ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin icrası: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yürütür.


İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 18- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gelen evraklar konularına göre ilgililerine sevk eder. 

c) Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısı imzası ile yürütür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Müdürlük içi denetim

MADDE 19- (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır,

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel özlük ve disiplin dosyaları

MADDE 20- (1) Devlet memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük dosyalarına başlıca dayanaktır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük dosyası düzenlenir. 

(2) Özlük dosyalarının muhteviyatı; nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları, disiplin belgeleri ve mal beyannameleri ile ilgili diğer evraklardan oluşur. 

Disiplin Cezaları 

MADDE 21- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 22- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Arnavutköy Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen “Arnavutköy Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.

 

 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?