Arnavutköy Belediyesi

Görev Tanımları

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik Arnavutköy Belediyesi zabıta teşkilatı ile görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE  3 – (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b bendine dayanılarak; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun, 5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun  Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,  5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 4342 sayılı Mera Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik, Yürürlükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Mevzuat ve 11/04/2007 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği ile diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Bağlayıcılık

MADDE 4 – (1) Arnavutköy Belediye Başkanlığı bünyesindeki ilgili müdürlükler görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a. Başkan:                                         Arnavutköy Belediye Başkanını,

b. Başkan Yardımcısı:                      Zabıta Müdürlüğünün bağlı olduğu Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısını,

c. Belediye:                                       Arnavutköy Belediyesini,

ç. Belediye Encümeni:                     Arnavutköy Belediye Encümenini,

d. Belediye Meclisi:                          Arnavutköy Belediye Meclisini,

e. Belediye Zabıtası:                   Arnavutköy Belediyesi’nin düzenini muhafaza eden, şehir halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan belediye zabıta kuvvetini,

f. Belediye Zabıta Personeli:           Arnavutköy Belediyesi zabıta birimindeki müdür, amir, komiser ve memurlarını,

g. Zabıta Müdürlüğü:                        Arnavutköy Belediye Zabıta Müdürlüğünü,

ğ. Zabıta Müdürü:                             Arnavutköy Belediye Zabıta Müdürünü,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Zabıta Teşkilatı

 

Kuruluş

MADDE 6 – (1) Arnavutköy Belediye Zabıta Teşkilatı; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulmuştur.

 

Teşkilat, Kadro ve Unvanlar  

MADDE 7 (1) Müdürlük teşkilatı; zabıta müdürünün yönetiminde zabıta amiri, yıkım koordinasyon amirliği, zabıta bürosu, halkla ilişkiler ve danışma bürosu, ruhsat ve denetim bürosu, yıkım koordinasyon bürosu ile mevzuatta zabıtaya atfedilmiş görevlere ilişkin Arnavutköy ilçesinin muhtelif yerlerinde konumlanmış ekiplerden müteşekkildir. İlgili ekipler, zaman içinde oluşan ihtiyaçlara göre farklı isimler ile örgütlenme, birleştirme veya ayrıştırmaya tabi tutulabilir.

(2) Arnavutköy Belediye Zabıta Teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; zabıta müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.

(3) Arnavutköy Belediye Zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre ihtiyaç belirmesi halinde imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir.

(4) Arnavutköy’de; artan nüfus, fiziki ve coğrafi yapı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için norm kadroya uygun olarak hizmetlerin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar.

(5) Müdürlüğün organizasyon şemasında ve yapısında Belediye Başkanı re’sen değişiklik yapabilir. Müdürlüğün organizasyon şemasında yatay ya da dikey değişim veya dönüşüm; zabıta müdürünün teklifi, başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla yürürlüğe girer. 
 

Personel Yapısı ve İstihdam

MADDE 8 (1) Zabıta hizmetlerinde Arnavutköy Belediyesi norm kadro standartlarına uygun sayıda memur, işçi, sözleşmeli personel ile hizmet alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

(2) Arnavutköy Zabıta Personeli, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51. Maddesi, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği ve personel istihdamına ilişkin ilgili mevzuata göre istihdamı gerçekleştirilir.

 

Bağlılık

MADDE 9 – (1) Arnavutköy belediye zabıta teşkilatı, Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına devredebilir.

Görev alanı

MADDE 10 – (1) Belediye zabıtası Arnavutköy Belediyesi sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir.

(2) Arnavutköy Zabıtası, mevzuata uygun şekilde mülki idarenin görevlendirmesi üzerine Arnavutköy ilçesi sınırları içinde ya da dışında da görev yapabilir. 

 

Çalışma Düzeni

MADDE 11 – (1) Belediye zabıta hizmetleri resmî tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Arnavutköy Belediye Zabıta Memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, ihtiyaç halinde 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 12 (1) Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Beldenin Düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5) Cumhuriyet Bayramı’nda iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek, sahipleri çıkmayan eşya ve malların ilgili mevzuat çerçevesinde işlemini tesis etmek.

9) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak ilgili kuruma bildirmek.

10) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mâni olmak.

11) 11/7/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

12) Kanunen belediyenin iznine veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

13) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

14) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

15) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

16) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

17) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

18) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

19) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD, USB flash bellek, harici disk vb. gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

20) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

21) 31/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

22) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

23) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.


b) İmar ile ilgili görevleri;

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2) Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin kaldırılmasını sağlamak, kaldırmayanlar hakkında gerekli yasal işlem yapmak.

3) Gürültü ve duman tevlideden tesislerin, hususi mecra, lağım, çukur, kuyu, mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesini sağlamak, gidermeyenler hakkında gerekli yasal işlemi yapmak.

4) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen mahzurlu binaların veya binasız arsaların yola bakan yüzlerinin idarece tayin edilen tarzda kapatılmasını sağlamak, kapatmayanlar hakkında yasal işlem yapmak.

5) Belediye Encümenince 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32 inci maddesi gereği yıkım kararı alınan ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

6) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereği genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerince verilen süre içinde tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması durumunda yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

7) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre belediyelere, hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimî veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşaat sırasında olsun veya iskân edilmiş bulunsun hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

8) Özel kişilere veya 7 inci maddede sözü geçenler dışındaki tüzel kişilere ait arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz yapılar hakkında arsa sahiplerinin müracaatları üzerine ve mülkiyet durumlarını tevsik etmeleri şartıyla hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

9) Belediye tarafından ıslah ve tasfiye kararı alınan gecekonduların yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

10) Belediyenin mülkiyetinde ve tasarrufundaki taşınmazların üzerinde bulunan işgallerin tespitini yapmak, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bildirmek, yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

11) 25/2/1998 sayılı ve 4342 sayılı Mera Kanununa göre mera, yaylak ve kışlakların korunması, tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılması amacıyla işgal, tecavüz ve izinsiz inşaatların tespitini yapmak, yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

12) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yetkili idare tarafından verilen süre içinde sahiplerince tehlikesi giderilmeyen binaların yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

13) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında, Arnavutköy Belediyesi tarafından kamulaştırılan taşınmaz mallar üzerindeki yapıları eşya ve nüfustan tahliye etmek, yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

14) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında, mülki amirlerce yıkılması istenen yapıların yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

15) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18 inci maddesi gereği hisseli yerlerde arsa ve parselleri tel çit, duvar vb. malzeme ile ayıranlarla ilgili yasal işlemleri yürütmek, verilen süre içinde sahiplerince yıkılmayan tel çit vb. malzemelerin yıkım işlemini gerçekleştirmek.

16) Bina ve eklentilerine ruhsatsız şekilde açılmış baca, kanal veya kanal bağlantılarının mevzuata uygun hale getirilmesini veya kaldırılmasını sağlamak, aykırılığı kaldırmayan işyerleri hakkında işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı iptali için Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nü bilgilendirmek, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan işyerlerinde ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerini uygulamak.

17) Özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine ait binaların ve yapıların çevresinde bulunan tehlikeli duvar ve örgülerin tehlikesi ortadan kaldırılana kadar ilgili müdürlük koordinasyonunda gerekli güvenlik önlemlerini almak, aldırtmak.

18) Kamuya ait yol, yeşil alan, meydan vb. yerlerde tel çit, duvar, bariyer vb. malzemeler ile yapılan işgalleri kaldırmak.

19) Asansör mühürleme faaliyetlerinin tamamı yüklenici A tipi muayene kuruluşu talebine istinaden Zabıta Müdürlüğü tarafından, Zabıta mevzuatına uygun olarak asansör periyodik kontrol yönetmeliği hükümlerince fen elemanları ile birlikte gerçekleştirmek. Mühürleme tutanaklarının Yapı Kontrol Müdürlüğüne bildirim işlemlerini yürütmek.

20) Asansör mühür açma faaliyetlerinin tamamı ilgili adresteki yönetimin veya mal sahiplerinin talebine istinaden Zabıta Müdürlüğü tarafından, Zabıta Kanununa uygun olarak asansör periyodik kontrol yönetmeliği hükümlerince fen elemanları ile birlikte gerçekleştirmek. Mühür açma tutanaklarının Yapı Kontrol Müdürlüğüne bildirim işlemlerini yürütmek.

21) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.


c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mâni olmak, çöp kutu ve atıkların eşelenmesi gibi olumsuzlukların tespitinde gerekli işlemi uygulamak.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

8) 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri ilgili fen elemanları ile birlikte tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9) 24.6.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

10) Meskûn mahalde ahır bulunduranlara engel olmak.

11) Kaydı bulunmayan, numara alınmamış, aşılama işlemini süresi içerisinde yaptırmamış tasmasız ve yularsız hayvan bulundurup, dolaştıranlara engel olmak.

12) İlgili kuruluşlar ile iş birliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

 

ç) Trafikle ilgili görevleri;

1) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

2) 23/1/2008 tarih ve 5728 sayılı kanunun 67 inci maddesi ile değiştirilen 1608 sayılı kanunun 2 inci maddesinde belirtilen belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayanlara tutanak tanzim ederek Belediye Encümenine sevk etmek.

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

4) Toprak, kum, mıcır, kömür ve kömür tozu gibi maddeleri branda veya gerekli olan örtüleri örtmeden taşıyan araçlara engel olmak.

5) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

6) Belediyelerce yapılan alt ve üst yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

7) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

8) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

 

d) Yardım görevleri;

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, engellileri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

 

Müdürlüğün Yetkileri

MADDE 13 - (1) Belediye zabıtası; kanun, kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mâni olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,

g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD, flash bellek, harici disk gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

h) Sahipsiz olup, beldede başı boş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

 

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 14 - (1) Zabıta Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

(2) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin anayasa, uluslararası sözleşmeler, kanun, kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

 

Personelin Nitelik-Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 15 - (1) Zabıta Amiri ve Komiseri: 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliğinin 17.maddesi b ve c bendi hükümleri doğrultusunda atanır. 

(2) Zabıta Memuru: 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliğinin 13, 14 ve 16. maddeleri hükümleri doğrultusunda atanır.

 

Zabıta Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 16 - Zabıta Müdürünün görevleri:

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumludur.

3) Çalışmaları ilgili mevzuata uygun şekilde yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini takip eder.

6) Müdürlük Bünyesinde görev yapan amirlik ve ekiplerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, personelin işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

7) Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

8) Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri ile Meclis ve Encümen kararlarını yerine getirir.

9) Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerinin takibini yaparak, mahiyetindekilerin bilgilendirilmesini sağlar.

10) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını ve personelin çalışma zaman ve sürelerini ilgili mevzuata uygun şekilde belirler ve müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri alır.

11) Yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması için üst makamları bilgilendirir.

12) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

13) Başkanlık veya üst makamların istediği bilgi, belge ve raporları hazırlar.

14) Müdürlük emrinde görev yapan personelin terfi, ödül, takdirname vb. için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazışmalar yaparak bilgi verir.

15) Müdürlük personelinin hak edilmiş veya onaylanmış yıllık izinleri ile mazeret izinlerini usulünce kullanmasını sağlar.

16) Personelin gerekli hizmet içi eğitimlere katılımını sağlar.

17) Hizmet ihtiyaçları hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir, komiser ve memurlarını geçici olarak görevlendirir.

18) Müdürlüğün Harcama ve İhale Yetkilisi vazifesini yerine getirir. 

19) Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunur.

20) Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.

21) Zabıta teşkilatının daha verimli çalışmasını sağlamak amacı ile benzer faaliyet gösteren kuruluşlar ile bilgi alışverişinde bulunur ve konu ile ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlar.

22) Müdürlüğünün sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde ve konularda zabıta hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

23) Müdürlük stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapar, yaptırır.

24) Müdürlüğü stratejik vizyon, amaç ve hedefler doğrultusunda sevk ve idare eder, stratejik planda ortaya koyulan faaliyet ve projelerin belirtilen sürelerde gerçekleştirilmesini sağlar, bu faaliyet ve projeler için ayrılan bütçenin etkin ve verimli kullanılmasını takip eder.

25) Müdürlük faaliyet raporunu hazırlar, hazırlattırır.

26) Bilgi edinme başvurularının süresinde ve gereği gibi cevaplanmasını takip eder.

27) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

 

 MADDE 17 - Zabıta Müdürünün Yetkileri:

1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatmak,

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkilisidir.

4) Müdürlüğüne bağlı personelin görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapmak, rastlayacağı aksaklıkları gidermek,

5) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı veya Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

6) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit ve planlamasını yapmak,

7) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla ilişki geliştirmek; yetkilerine sahiptir.

 

MADDE 18 - Zabıta Müdürünün Sorumlulukları:

Zabıta Müdürü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Belediye Başkanına ve görevli Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

MADDE 19 - Zabıta Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1) Zabıta Amiri Belediye Zabıta hizmeti veren birimin başı olarak; birimin sevk ve idaresi, disiplini, her türlü hal ve hareketinin mevzuata uygunluğunu temin eder;

2) Amiri olduğu birimin ilgili mevzuatta belirlenen görevlerle, Belediye Başkanlığı ve üst mercilerin vermiş olduğu emirleri, yetkileri dahilinde icra eder,

3) Biriminin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri alıp planlamasını yaparak Zabıta Müdürlüğüne sunar,

4) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlar ve Müdürlük Makamına sunar,

5) Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumlulukların gereği gibi yerine getirilebilmesi için gerekli tedbirleri alır,

6) Emrinde görevli personelin takdir ve ödüllendirmesi hakkında Müdüre teklif sunar,

7) Emrindeki personelin iş bölümünü yapar ve koordinasyonunu sağlar,

8) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

 

MADDE 20- Zabıta Yıkım Koordinasyon Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1) Yıkım işlerini düzenleyen mevzuat dahilinde gerekli tespitlerin yapılmasını temin eder,

2) Tespitlerin mevzuata uygun şekilde gereği gibi yapılabilmesi için ilgili müdürlükler ile ortak çalışmaları yürütür,

3) Yıkım süreçleri için müdürlükler ve mülki idareye bağlı diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlar,

4) Tüm yıkım işlemleri esnasında Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevli teknik elemanların bulunmasını temin eder,

5) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar gereği, müdürlükte çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri alır, 

6) Güncel yıkım teknikleri konusunda yurt içi ve yurt dışı araştırmalarını yapar, üniversiteler ile ortak proje hazırlanması ve uygulanmasını sağlar,

7) Emrinde görevli personelin takdir ve ödüllendirmesi hakkında Müdüre teklif sunar,

8) Emrindeki personelin iş bölümünü yapar ve koordinasyonunu sağlar,

9) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.


MADDE 21- Zabıta Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1) Zabıta Birim Amirinin verdiği görevi yürütmekten,

2) Ekip Amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren ilgili mevzuat ile üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirleri zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden,

3) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden,

4) Hizmetle ilgili olarak başvuran kişilerin merci ve muhatabı olarak iş ve işlemlerin, iş akışına uygun olarak, süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamaktan,

5) Emrindeki diğer görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi, tecziyesi hakkında zabıta Amirine görüş ve teklif sunmaktan,

6) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlamaktan,

7) Emrindeki personelin iş bölümünü yapmak, koordinasyonu sağlamaktan,

8) Bizzat denetimlerin başında bulunmaktan dolayı ilgili amir ve müdüre karşı sorumludur.


MADDE 22- Zabıta Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Belediyeleri ilgilendiren ilgili mevzuat ile üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesinden, ayrıca ilgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Komiserine, Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

MADDE 23- Müdürlüğe Bağlı Amirlik ve Ekiplerin Görevleri;

Müdürlüğe bağlı amirlik ve ekipler, müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar ve diğer mevzuat ile Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst makamların emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, etkili, etkin ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı sorumludur.

(1) Zabıta Yıkım Koordinasyon Amirliğinin Görevleri

1) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre belediyelere, hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimî veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşaat sırasında olsun veya iskân edilmiş bulunsun hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

2) Özel kişilere veya 1 inci maddede sözü geçenler dışındaki tüzel kişilere ait arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz yapılar hakkında arsa sahiplerinin müracaatları üzerine ve mülkiyet durumlarını tevsik etmeleri şartıyla hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

3) Belediye tarafından ıslah ve tasfiye kararı alınan gecekonduların yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

4) Belediyenin mülkiyetinde ve tasarrufundaki taşınmazların üzerinde bulunan işgallerin tespitini yapmak, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bildirmek, yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

5) 25/2/1998 sayılı ve 4342 sayılı Mera Kanununa göre mera, yaylak ve kışlakların korunması, tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılması amacıyla işgal, tecavüz ve izinsiz inşaatların tespitini yapmak, yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

6) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yetkili idare tarafından verilen süre içinde sahiplerince tehlikesi giderilmeyen binaların yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

7) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında, Arnavutköy Belediyesi tarafından kamulaştırılan taşınmaz mallar üzerindeki yapıları eşya ve nüfustan tahliye etmek, yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

8) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında, mülki amirlerce yıkılması istenen yapıların yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

9) Ruhsatsız ve ruhsat veya eklerine aykırı olarak yapılan yapılara düzenlenen Encümen Kararlarını ilgililerine tebliğ edilmesini sağlamak.

10) Belediye Encümenince 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32 inci maddesi gereği yıkım kararı alınan ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

11) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereği genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerince verilen süre içinde tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması durumunda yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğünden işçi, makine ve teçhizat desteği alarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirmek.

12) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18 inci maddesi gereği hisseli yerlerde arsa ve parselleri tel çit, duvar vb. malzeme ile ayıranlarla ilgili yasal işlemleri yürütmek, verilen süre içinde sahiplerince yıkılmayan tel çit vb. malzemelerin yıkım işlemini gerçekleştirmek.

13) Kamuya ait yol, yeşil alan, meydan vb. yerlerde tel çit, duvar, bariyer vb. malzemeler ile yapılan işgalleri kaldırmak.

14) Yıkımlardan önce yıkılacak yapıların alt yapı bağlantılarının (elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet vb.) kesilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmaları yapmak, iskân edilmiş yıkılacak yapıları nüfus ve eşyadan tahliye etmek.

15) Yıkım ile ilgili güvenlik açısından gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik emniyet güçleri ile gerekli koordinasyonu temin etmek.

16) Yıkım ile ilgili ihtiyaç halinde valilik, bakanlık, büyükşehir belediyesi ve diğer belediyelerin teknik araç, gereç ve insan kaynağından yararlanmak için gerekli koordinasyon süreçlerini yürütmek.

17) Yıkım kararlarıyla alakalı yazışmaları yapmak ve yıkım sürecini nihayete erdirmek ile ilgili süreçler hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek.

18) Yıkım ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.

19) Yıkım işlemi Belediye imkanları ile yapılamayacak durumda olan yapıların hizmet alımı yöntemi ile yıkılması için yıkım listelerini periyodik olarak Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek, ihaleyi alan firma ile yıkım işlemini tamamlamak.

20) Yıkım Koordinasyonunun görev alanıyla ilgili gelen şikayetleri değerlendirmek, süresi içinde çözüme kavuşturmak ve sonucundan şikâyet sahibini bilgilendirmek.

21) Bina ve eklentilerine ruhsatsız şekilde açılmış baca, kanal veya kanal bağlantılarının mevzuata uygun hale getirilmesini veya kaldırılmasını sağlamak, aykırılığı kaldırmayan işyerleri hakkında işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı iptali için Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nü bilgilendirmek, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan işyerlerinde ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerini uygulamak.

22) Özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine ait binaların ve yapıların çevresinde bulunan tehlikeli duvar ve örgülerin tehlikesi ortadan kaldırılana kadar ilgili müdürlük koordinasyonunda gerekli güvenlik önlemlerini almak, aldırtmak.

 (2) Zabıta Büro Ekibinin Görevleri

1) Zabıta Müdürlüğü ve diğer kurumlar arasında yazışmaları ve ilgili tüm evrakların takibini yapmak.

2) Cimer, Hizmet Masası Başvuru Formu ve dilekçe ile telefon şikayetlerinin takibinin yapılarak sonuçlandırılmasını ve bilgi verilmesini sağlamak.

3) Günlük faaliyet raporları kayıtlarının oluşturulması, takip edilmesi, günlük-haftalık-aylık-yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması ve personelin günlük, haftalık ve aylık çalışma programının hazırlanması işlerini yapmak.

4) Personel puantaj ve mesai işleri, personel kıyafet alımı çalışmaları, personel yıllık izin rapor ve idari izinlerinin takibi faaliyetlerini yürütmek.

5) Müdürlük bütçesinin hazırlanması ve ilgili dosya muhteviyatının hazırlanması çalışmalarını yürütmek.

6) Arnavutköy İlçesi’nde faaliyet gösteren pazarlarla ilgili yapılan büro çalışmaları kapsamında;

a. Müdürlüğümüze müracaat eden vatandaşlara pazar yeri tahsis, devir, iptal işlemleri; kapalı pazar kullanım ücreti ve işgal harçları konusunda bilgilendirme yapmak.

b. Pazar yeri tahsis, devir, işgal ve kapalı pazar yeri kullanım ücreti tahakkuk işlemleri yapmak.

c. Pazar esnaflarının sicil dosyalarını muhafaza etmek ve güncellemek.

ç. Pazar esnaflarının ilgili sistemlere (beyaz web, hal kayıt sistemi) kayıtlarının yapılması ve güncel tutulmasını sağlamak.

d. Pazar ekiplerinin pazar işlemlerinin durumuna göre iş koordinasyonunun sağlanmasını temin etmek.

e. Pazar işlemlerine yönelik tutulan evrakların takibini yapmak.

7) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile müştereken yapılan çalışmalar kapsamında;

a. Ruhsatlı-Ruhsatsız işyeri denetim formlarının takibini yapmak.

b. Ruhsatsız işyeri tespit tutanağı, ruhsatsız işyeri mühürleme, ruhsatsız işyeri mühür fekk-i, denetlenen işyerlerinin terk-i ticaret evraklarının takibinin yapılması ve saha ekipleriyle koordinasyonu sağlayıp evrakların sonuçlandırılmasını sağlamak.

c. Tebligatların düzenlenmesi ve günü gelen evrakların takibinin yapılarak ekiplere dağıtılması ve arşivlenerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

ç. Sürekli kapalı olduğu tespit edilen işyerlerinin takip edilerek Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.

8) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu defter ve sistem kaydı yapılarak tahakkuk işlemlerini yapmak.

9) 1608 Sayılı Kanun defter ve sistem kaydı yapılarak encümene havale etmek, encümen kararına istinaden gerekli işlemleri yürütmek.

10) Dilencilik faaliyetlerinden kaynaklı el konulan gelirin kamuya geçirilmesi için belediye encümenine havale edilmesi ve encümen kararı gereği kamuya geçirilmesi işlemini yapmak.

(3) Zabıta Danışma ve Halkla İlişkiler Ekibinin Görevleri

1) CİMER ve Hizmet Masası Başvuru Formu ile telefon şikayetlerinin ekiplere yönlendirilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

2) Ekiplerden gelen telsiz anonslarına cevap vererek yönlendirmeleri sağlamak.

3) Zabıta Müdürlüğüne gelen vatandaşların şikâyet başvurularını alıp gerekli yönlendirmeleri yapmak.

4) Personel duyurularını gerçekleştirmek ve ekipler arası koordineyi sağlamak.


(4) Muhtelif Karakol Ekiplerinin Görevleri

1) CİMER ve Hizmet Masası Başvuru Formu, dilekçe ile telefon şikayetlerinin takibinin yapılarak sonuçlandırmak.

2) Sorumluluk bölgesi dâhilinde ana arterlerde, sokaklarda işyeri kaldırım işgalleri ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaları yürütmek.

3) Ana arter ve caddelerde, okulların, camilerin ve topluca bulunulan yerlerin çevrelerinde seyyar satıcıların ve dilencilerin faaliyetlerini sonlandırmak.

4) Sorumluluk bölgesi dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin denetlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.

5) Müdürlük bünyesindeki Yapı Koordinasyon Amirliği ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ile koordineli olarak kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaları denetleyip gerekli işlemleri yürütmek ve 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında gerekli işlemleri yerine getirmek.

6) Sorumluluk bölgesi dâhilinde, UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararınca kullanılması zorunlu olan yol güzergâhlarının, ağır tonajlı vasıtalarca ve hafriyat kamyonlarınca devamlı olarak kullanılması ve bu vasıtalarla ilçe merkezine girişlerin en aza indirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

7) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan çalışmalarla, bölgemiz dâhilinde kaçak hafriyat dökümü ve çevre kirliliğine engel olmak.

8) Çevre kirliliğine sebebiyet verecek hurda araçların tespitini yaparak kaldırılmasını sağlamak.

9) Çevre kirliliğine sebebiyet verebilecek tabela ve afişlerin kaldırılması için gerekli çalışmaları yapmak ve idari kararları uygulamak.

10) Sorumluluk alanı dâhilinde ahır ve hayvan sahiplerinin denetimlerini yapmak, hayvanlarını başıboş bırakan ve çevre kirliliğine neden olan vatandaşlarla ilgili gerekli işlemleri yürütmek.

11) Mülki idare tarafından oluşturulan internet kafe denetleme komisyonu içerisinde internet kafe denetimi yapmak.

12) Toplum sağlığının korunmasına dair zabıtaya atfedilmiş olan görevleri yerine getirmek.

13) 4207 sayılı Sigara ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, ilçe tütün denetim komisyonu olarak gerekli denetimleri yapmak.

14) Sorumluluk alanında bulunan semt pazarlarında gerekli denetimleri gerçekleştirmek.

15) Sorumluluk alanı içerisinde trafik ile ilgili sorumlulukları yerine getirmek.

16) Hükümlü ailesi iaşesi tahkikatı yapmak.

17) Kurum içi ve kurum dışı gelen evrakların ilgililerine tebliğini yapmak.

18) Cami çevresinde gerekli zamanlarda zabıta hizmetlerine ilişkin düzeni sağlamak adına gerekli tedbirleri almak.

19) Okul giriş çıkış alanlarında zabıta hizmetlerine ilişkin düzeni sağlamak adına gerekli tedbirleri almak.

20) Olağanüstü hallerde (salgın, deprem, sel vb. durumlarda) mülki ve yerel makamların belirleyeceği görevlerde yer almak.

21) Resmi ve dini bayramlar ile Arnavutköy Belediyesi tarafından organize edilen sosyal ve kültürel etkinlik, açılış vb. organizasyonlarda görev yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

 

Müdürlük İçi Denetim

MADDE 24- (1) Müdürlük içi denetim müdür tarafından yapılır.

(2) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

(3) Zabıta Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Araç Gerecin Kullanımı ve Muhafazası

MADDE 25 - (1) Tüm personel kullanımında bulunan araç ve gereci son derece dikkatli kullanarak daima kullanıma hazır halde bulundurmakla mükelleftir. Devir ve teslimlerde ilgili araçlar kontrol edilir. Personel, herhangi bir olumsuzluk durumunda yetkili üste bilgi vermek mecburiyetindedir. 

Disiplin

MADDE 26- (1) Zabıta Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Zabıta Yönetmeliği, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve mevzuatta ilgili diğer hükümlere uygun olarak yürütür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 27– İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 28(1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

(2)Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Arnavutköy Belediye Meclisi’nin 09.03.2011 tarih ve 75 sayılı kararı ile kabul edilen “Zabıta Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE  29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Arnavutköy Belediye Başkanı yürütür.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?