Arnavutköy Belediyesi

Görev Tanımları

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AFET VE SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Sivil Savunma Biriminin kuruluş,   görev, yetki ve sorumlulukları çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ve uygulamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Birimin kuruluş amacı, faaliyet alanları, teşkilat yapısı ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (1) Afet ve Sivil Savunma Uzmanlığı, 5393 sayılı Belediye kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 ve 4735 Sayılı İhale Kanunları, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,  7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,  4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 4539 sayılı Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer  ilgili mevzua hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt Birim Sorumlusu:                           Birimin alt birimlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesinden Birim Yöneticisine karşı sorumlu olan kişiyi,

b) Alt Birim:                                             Birim Yöneticisi tarafından Birimin görev, yetki ve sorumluluklarının paylaştırılarak daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan ve Birim Yöneticisinin emir ve talimatlarına göre kendisine verilen görevleri yürüten birimi,

c) Başkan:                                                  Arnavutköy Belediye Başkanını,

d) Başkan Yardımcısı:                              Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısını,

e) Başkanlık:                                              Arnavutköy Belediye Başkanlığını,

f) Belediye:                                                 Arnavutköy Belediyesini,

g) Birim:                                                      Afet ve Sivil Savunma Uzmanlığını,

h) Birim yöneticisi:                                   Sivil Savunma Uzmanını, ifade eder.


Temel İlkeler

MADDE 5-  Birimin tüm çalışmalarında;

a. Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b. Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c. Hesap verebilirlik,

d. Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

e. Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

f. Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

g. Kaliteli ve insan odaklı hizmet vermek,

h. Planlı, etkin ve verimli çalışmak,

i. Çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık,

j. Hizmetlerde sürdürülebilirlik, 

Temel ilkelerini esas alır.


İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar


Kuruluş ve Alt Birimler

MADDE 6- (1) 5747 sayılı yasa ile kurulan Arnavutköy İlçe Belediyesi’nde, Sivil Savunma Uzmanlığı; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,  7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,  4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 05.09.2019 tarih ve 66 sayılı kararıyla kurulmuştur. 

Birimin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7- (1) Birim görev, yetki ve sorumluluk alanına ilişkin olarak;

1) Her bütçe yılına ait birimin bütçe tekliflerini hazırlamak,

2) Birimde yapılacak işlere ait alınacak olan mal ve hizmet alım dosyaları hazırlamak,

3) Kurumun fiziksel ve personel sivil savunma güvenliğini sağlamak,

4) Hizmet sınırları içindeki halk ile diğer canlıların ve çevrenin afet ve acil durum güvenliği ile ilgili konularda çalışmalar yapmak,

5) Afet öncesi ve sonrası acil durum hazırlıkları yapmak,

6) Afet Yönetim Merkezi ile ilgili mevzuat ve Planlama çalışmaları yapmak,

7) Toplumsal katılım ve eğitim çalışmalarını yapmak,

8) İlgili kurum, kuruluş ve uzman kişiler ile çalışmalar yapmak,

9) Müdahale ekipleri kurmak, eğitmek, donatmak ve hazır bulundurmak,

10) Yeterli idari, teknik ve meslek personelini görevlendirmek,

11) Sevk ve idare, ulaşım, iletişim donanımı hazırlamak,

12) Sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon sağlamak, afet ile mücadele ve sivil savunma hususlarında proje geliştirmek ve uygulamak,

13) Afet acil durum risk yönetimi planlarını geliştirmek ve İlçe Afet Planı’na katkı sağlamak,

14) Stratejik plana uygun olarak birim performans programının, bütçesinin hazırlanması ve performans programında      yer alan faaliyetleri gerçekleştirirken birim bütçesinin en ekonomik şekilde kullanılmasını temin etmek,

15) Birim faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve birim faaliyet raporlarının aylık olarak Belediye Yönetim Sistemine, performans programında yer alan faaliyetlerinin gerçekleşme raporlarının girişlerinin yapılmasını temin etmek,

16) Entegre Yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesini temin etmek,

17) Birime gelen yazıların gereğini yapmak,

18) Yıllık yangın, deprem ve acil durumlar tatbikat planı hazırlamak ve uygulamak,

19) Afet gönüllüsü yetiştirmek,

20) Afet zararlarını azaltıcı eğitim amacıyla yazılı ve görsel doküman hazırlamak,

21) Belgelerin yasayla saklanması gereken süreler göz önüne alınarak ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak arşivlenmesini sağlamak. 

22) Mevzuata uygun şekilde üstlerin verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Birim Yöneticisinin Görevleri

MADDE 8- (1) Yönetici kendi yetki ve sorumluluk alanına giren konularda;

1) Yöneticilerin genel ve ortak yetki ve sorumluluklarına ilişkin görevleri yerine getirmek,

2) Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak,

3) Gelen giden evrakı incelemek ve ilgili alt birim sorumlularına sevkinin yapılarak sonuçlarının takibini sağlamak,

4) Birimin kurumlar ve müdürlükler arası yazışmalarını yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve koordinasyonu sağlamak,

5) Birim personelinin göreve devam/devamsızlığını izlemek,

6) Birimin çalışma planı, program ve bütçesini hazırlamak,

7) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili yasa yönetmelik, kanun hükmünde kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,

8) Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde belediyeyi temsil etmek, verilen görevleri yerine getirmek,

9) Görev ve yetkilerini Belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak ve olumlu imajını yükseltecek doğrultuda kullanmak,

10) Personelin kişilik ve özlük haklarını koruyarak, mahiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak,

11) Hizmet kalitesini yükseltecek kişisel ve mesleki eğitim programları hazırlamak ve bununla ilgili yayın ve bilgi kaynaklarından faydalanılmasını sağlamak,

12) Personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, personel ihtiyaçlarını sistemli bir biçimde tespit etmek, buna göre atamalar yapılmasını sağlamak,

13) Birimin sevk, idare ve disiplininden sorumludur,

14) Birimde çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

15) Birimin görevlerinin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak ve takip etmek,

16) Stratejik plan çalışmalarında birimin amaç, hedef ve stratejilerini belirlemek,

17) Stratejik plana uygun olarak birim performans programının bütçenin hazırlanması ve performans programında yer alan faaliyetleri gerçekleştirirken birim bütçesinin en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlamak, 

18) Birim faaliyet raporunun aylık olarak Belediye yönetim Sistemi’ne performans programında yer alan faaliyetlerinin gerçekleşme raporlarının girişlerini onaylamak,

19) İdari ve mevzuat gelişimlerini takip etmek,

20) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,

21) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,

22) Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

23) Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

24) Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kurum üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,

25) İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.


Birim Yöneticisinin Yetkileri

MADDE 9- (1) Yönetici kendi görev ve sorumluluk alanına dâhil konularda;

1) Başkanlık Makamınca verilen tüm yetkileri kullanmak,

2) Birimin tüm görevlerinin yürütülmesinde, koordinasyonu sağlamak, personeli denetlemek, çalışmalarda eşgüdümü sağlamak,

3) Personeli arasında çalışma düzeninin sağlanması için görev bölümü yapmak

4) İşyerinde davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek disiplini sağlayıcı önlemler almak,

5) Her yıl Birimin bütçe taslağını hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak ve ilgili mevzuat ve belirlenen esaslar çerçevesinde Harcama Yetkilisi olarak Birimin bütçesini kullanmak.

6) Yetkisi dâhilindeki disiplin cezalarını vermek,

7) Birim emrinde görev yapan personele, performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunmak,

8) Birim personelinin izin süreçlerini planlamak, 

9) Birim ve Müdürlükler arası yazışmalar yapmak,

10) Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekâlet edecek kişiyi belirlemek ve amirine teklif etmek,

11) Birimde ortaya çıkacak uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemek, Konularında yetkileri kullanmak ve Başkanı bu konularda düzenli olarak bilgilendirmekle yetkilidir.


Yöneticinin Sorumlulukları

MADDE 10-  (1) Yönetici görev ve yetki alanına giren konularda:

1) Yetkili mercilere hesap vermekten birimin işlemlerinin düzenli ve tam olarak yürütülmesi için gerekli çabayı göstermekten, yetkilerini ve görevlerini yerine getirmekten, Üst yöneticiye karşı sorumludur.


Birime Bağlı Alt Birimler ve Görevleri

Madde 11- (1) Birim; uhdesinde İdari İşler,  Planlama, Eğitim ve Gönüllülük ile Arama Kurtarma alt birimlerinden teşekkül etmiştir. Alt birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  


A) İdari İşler Alt Birimi 

1) Gelen-giden evrak kayıt ve zimmet defterlerini düzenlenmek ve her türlü yazışmaları yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

2) Gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,

3) Günlük haftalık aylık ve yıllık olarak tüm alt birimlerin yaptıkları iş ve işlemlere dair raporları toplayarak birimin genel faaliyet raporunu hazırlamak,

4) İhale dosyası hazırlamak,

5) Birimle ilgili yıllık bütçeyi hazırlamak,

6) Birimin ihtiyacı olan her türlü araç gereç ve malzemenin ilgili birimlerden talebini yapmak,

7) İhtiyaç duyulan her türlü malzemenin alımı ve onarımı için avans çekmek,

8) Personelin hafta içi ve hafta sonu mesaiye geliş-gidişlerini kontrolü ve takibi ile imza çizelgelerinin hazırlanması ve maaşa esas puantajlarını yapmak,

9) Hafta içi akşam ve hafta sonları mesaiye kalacak olan personel listesini hazırlamak ve görevlilere tebliğ etmek,

10) Personelin vizite ve istirahatlerinin takibini yapmak,

11) Personelin senelik izin işlemlerini yapmak,

12) Maaş bordrolarının tasnifi, personelin aylık bildirgeleri ve dönem bordrolarının kontrolü ve sosyal sigortalar Kurumuna verilmesini sağlamak.

13) Ölüm, doğum, izin ve eğitim yardımları ile ilgili yazışmaları yapmak ve gerekli tahakkukları hazırlamak,

14) Personelin emeklilik işlemlerinin evraklarının hazırlamak ve takibini yapmak,

15) İlgili mevzuatın ön gördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,

16) Tüm büro işlerinin özenle yürütülmesini sağlamak. 


B) Planlama Alt Birimi 

1) Sivil savunma planlarını hazırlamak ve güncellemek,

2) TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) ile ilgili planlamaları koordine etmek,

3) Kurumun tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

4) Afet Müdahale Planı hazırlamak,

5) Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak.

6) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,

7) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

8) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,

9) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,

10) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

11) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

12) Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

13) Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

14) Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

15) Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak, 

16) Kurumun Afet Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl, İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

17) Kurumun tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

18) Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

19) Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,

20) İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.


C) Eğitim ve Gönüllülük Alt Birimi (AFEM)

1) “Afet Eğitim Merkezi” kurmak ve faaliyete geçirmek,

2) Afet Eğitim Merkezi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yerine getirmek,

3) Vatandaşlar, STK’lar, Afet Gönüllüleri, Öğrenciler ile kurum personeline verilecek eğitimleri planlamak, koordine etmek ve uygulanmasını sağlamak. Eğitim planı dışında oluşabilecek eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, uygulanmasını sağlamak,

4) Afet ve acil durum süreçlerinin yönetiminde görev alan personeli eğitmek,

5) Mesleki gelişimle ilgili güncel bilgileri takip etmek ve bunlarla ilgili seminerler ve çalıştaylara katılmak,

6) Mevcut Afet ve Acil Durum öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek, süreçlere ilişkin sorunları ve çözüm önerileri geliştirmek,

7) Kamu kurum ve kuruluşları ile Ulusal meslek odaları, üniversiteler, STK’lar, özel sektör tarafından yapılan Afet ve acil durum eğitim hizmetlerini izlemek, değerlendirmek,

8) Eğitim çalışmaları ile ilgili her türlü istatistikî bilgiyi düzenlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,

9) Vatandaşlara yönelik Gönüllülük hizmetlerini ve eğitim işlemlerini yürütmek,

10) Afet ve acil durumlara ilişkin seminerler düzenlemek,

11) İlkyardım, Arama Kurtarma ve Yangın eğitimleri vermek veya verdirtmek,

12) Afis konteynerleri ’nin takibini yapmak, eksiklerini gidermek,

13) Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek veya verdirtmek

14) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak.


4) Arama Kurtarma Alt Birimi (ARKUR)

1) Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek,

2) Savaşta, afetlerde ve kazalarda; nükleer, biyolojik, kimyasal (KBRN) maddelerin ölçüm hizmetlerini imkânlar ölçüsünde yürütmek, ilgili birimlere ulaştırmak, (KBRN) maddelerinin temizlenmesine (Dekontaminasyonu) yardım etmek,

3) Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan gönüllü kişi ve kuruluşların çalışmalarını koordine etmek,

4) Ekip personelinin nazari, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırmak ve göreve her an hazırlıklı bulunmaları için eğitim programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak,,

5) Gece ve gündüz tatbikatları planlamak ve uygulamak,

6) Eğitim amacı ile yurtiçi ve yurtdışında yapılacak eğitim ve tatbikatlara, istek yapılması halinde veya gerektiğinde yurtiçinde veya yurtdışında meydana gelecek afetlerde de kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak,

7) Valiliklerce açılan kursların kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerine katılmak,

8) Haberleşme, toplanma, ve intikal tatbikatları yapmak,

9) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,

10) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

11) STK’lar ile ortak eğitim ve tatbikat yapmak.


Alt birim Yöneticisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- (1) Alt birim yöneticisi; kendisine bağlanan alt birime Yönetici tarafından verilen görevlerin Belediyenin vizyon ve misyonu ile Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Birim Yöneticisine karşı sorumludur.

(2) Alt Birim Yöneticisi, kendisine bağlanan alt birimin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Yöneticiden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimleri yürütülmesini sağlamak, yöneticinin görevlerine yardımcı olmak, faaliyetlerine ilişkin ortaya çıkan sonuçlar ile ilgili Yöneticiye hesap vermekle sorumludur.


Alt Birim Görevlilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13(1) Alt birimlerin işleyişinde alt birim sorumlusuna yardımcı olmak ve birimdeki işleri yürütmek üzere Yönetici tarafından yeter sayıda alt birim görevlileri görevlendirilir. Alt birim görevlileri görev ve yetkilerini sürdürürken birim ve alt birim sorumlusuna karşı sorumludurlar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Arnavutköy Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarih ve 66 sayılı kararı ile kabul edilen “Arnavutköy Belediyesi Afet ve Sivil Savunma Uzmanlığı Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?