Arnavutköy Belediyesi

Görev Tanımları

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

a) Başkan :                                      Arnavutköy Belediye Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı :                   İlgili Belediye Başkan Yardımcısını

c) Belediye :                                    Arnavutköy Belediyesini,

d) Encümen :                                   Arnavutköy Belediye Encümenini,

e) Meclis :                                        Arnavutköy Belediye Meclisini,

f) Müdürlük :                                    Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü,

g) Müdür :                                        Park ve Bahçeler Müdürünü,

h) Personel :                                    Park ve Bahçeler Müdürlüğünde Çalışan Personeli 

i) Şef :                                               Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şefini,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri

Kuruluş

MADDE 5- (1) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararıyla kurulmuştur.


Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) Belediye sınırları içerisinde her türlü park ve bahçelerin yapımı, bakımı, onarımı ile kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesini, cadde ve sokakların ağaçlandırılmasını, sera ve fidanlık gibi alanlar ile belediye tasarrufunda kalan yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, 

b) İlgili mevzuat ile park yapımı ve mevcut parkların tadilat işleri, park ve bahçelerdeki açık alanlarda bulunan malzemenin ve kendi sorumluluk alanında bulunan süs havuzlarının tadilat işleri, yeşil alanların bakım, ilaçlama ve sulama işleri ile birlikte bunlara ilişkin yapım, hizmet ve mal alımları ihalelerine ait her türlü proje, etüd, rapor, yaklaşık maliyet, şartname ve protokolleri hazırlamak, ihalelerini gerçekleştirmek, ilgili mevzuat hükümleri gereği denetim, muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, bu işlerin tamamlanmasını sağlamak, 

c) Bu işlere ait hakediş ve kesin hesapları ilgili mevzuat gereği tetkik etmek ve onaylamak, geçici ve kesin kabullerini yapmak, 

d) Farklı kitle iletişim araçları ya da doğrudan gelen vatandaş taleplerine hızlı ve zamanında cevap verebilmek için gerekli tedbirleri almak, 

e) Sahaların tanzimi için gerekli etüt, proje ve detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak,

f) Halkın çevre sevgisini ya da yeşil alan bilincini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler, eğlenceler, yarışmalar vb. düzenlemek veya düzenlenen etkinliklere gerekli alet, ekipman, malzeme yardımında bulunmak, 

g) Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

h) Parklara koyulacak tüm malzeme, ekipmanın hazırlanması ve ilgili yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak, düzenlenen alanların her türlü alet, ekipman ve malzeme ile çevresini koruma altına almak,

i) İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilerek yeni parklar tesis etmek ve yeni parkları isimlendirmek,

j) Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,

k) Parkların temizliğini yapmak, 

l) Kamusal alandaki tüm ağaçların hem daha sağlıklı büyüyebilmeleri hem de yaya yolları, apartman önleri gibi alanlarda vatandaşları rahatsız etmeyecek forma getirilmesi amacıyla budamalarını yapmak, 

m) Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak,

n) Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve 5 yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların takibini yapmak,

o) Gerek vatandaş gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,

p) Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına  (aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergola, kameriye, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,

r) İşyerlerinde iş güvenliğini ve işçi sağlığını sağlayacak tedbirleri almak veya aldırmak,

s) Park, bahçe, refüj vb. alanlardaki çiçeklendirme çalışmalarına yönelik bitkisel materyal üretimi yapmak veya yaptırmak,

t) Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla ağaç ve çalılık alanların daha sağlıklı büyüyebilmeleri ve yaya yolları, apartman önleri gibi alanlarda vatandaşları rahatsız etmeyecek forma getirilmesi amacıyla kesim veya budamaların yapılması ile vatandaşlardan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen budama, kesim, ot biçimi, kompost tesisine bitkisel atık taşınması vb. taleplerini meclis kararı doğrultusunda yerine getirmek,

u) Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçları tespit etmek,

v) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli konularda koordinasyon kurularak çalışmalar yapmak, 

y) Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile aydınlatma ve sulama sistemlerinin onarım işlerinin yanı sıra; okul camii ile diğer kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olmak,

z) Amirlerince mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları


Teşkilat

MADDE 7- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü idari teşkilatı müdür, şef ve büro personelinden oluşur.   

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Park ve Bahçeler Müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Personel: Memur, işçi, sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri ile çalışan tüm personeli kapsar.


Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

d) Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,

e) Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,

f) Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri olup, başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

h) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

i) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

j) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

k) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygular,

l) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

m) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

n) Disiplin amiri olarak personele, şartlar oluşması halinde mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,

o) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,

p) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili mevzuat çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

r) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

s) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,

t) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,

u) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.


Müdürlüğe Bağlı Şeflik ve Görevleri

MADDE 10- (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. Şefin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) Bürolarda çalışan personelin devamlılığını, düzenini sağlamaya yönelik disiplin ve denetleme süreçlerini yürütmek, 

b) Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,

c) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar dahilinde yürütülmesini sağlamak,

d) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunmak, 

e) Kendisine bağlı personeli mevzuat ve üstlerin talimatları doğrultusunda sevk ve idare etmek, 

f) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,

g) Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takibinin yapılması ve gerektiğinde ilgiliye bilgi verilmesini sağlamak, 

h) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişi ya da kurumlara ulaşmasını sağlamak,

i) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, 

j) Evrakların dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

k) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyon ve iletişimi sağlamak,

l) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,

m) Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,

n) Kendine verilen işleri, ilgili mevzuata uygun uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlamak, 

o) Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce paraf ya da imza atmak, 

p) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alarak uygulama birliğini sağlamak ve personel arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları mevzuat ve üstlerinin çizdiği sınırlara uygun gidermek.


Müdürlüğe Bağlı Bürolar

MADDE 11 – (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Şefliği uhdesinde İdari İşler Bürosu, Teknik İşler Bürosu, Peyzaj Atölyesi-(Peyzaj Düzenleme Ekibi), Kaynak Doğrama Atölyesi, Elektrik Atölyesi, Tesisat Atölyesi ve İnşaat Atölyesi yer almakta olup, söz konusu büro, ekip ve atölyelerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 


1. İdari İşler Bürosu: 

a) Müdürlük çalışmaları ile ilgili yazıları yazmak, bilgi toplamak ve dağıtmak, müdürlük içi çalışmaların aylık ve yıllık raporlarının hazırlanmasını (derlenmesini) temin etmek,

b) Çalışma süresinde kısa bir zamanı stajyerlere ve geçici elemanlara ayırarak onlara gözlemcilik yapmak,

c) İhale komisyonları tarafından yapılan veya yaptırılan bütün işlerle ilgili yazışmaları yapmak ve onaylarını almak,

d) İhale kararlarının yüklenicilere yasal süresi içerisinde bildirmek, sözleşme yapılmasını temin etmek,

e) Hakediş raporlarının tahakkuk müzekkerelerini düzenleyerek müdür veya vekilinin onayından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaştırmak,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapımına karar verilen işlerin dosyalarını hazırlamak, gerekli onayları almak ve sonuçlandırmak,

g) Bu yapım ve hizmet ihalelerinin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ilgili kuruma bildirmek ve aynı kurumdan ilişiksiz belgesi istemek, yüklenici veya taşeron kesin teminatının çözülmesini sağlamak,

h) Yapım, mal ve hizmet sözleşmeleri sırasında alınan kesin teminat veya mektuplarının uygun bir belgeyle Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesini temin etmek ve dosyalarına şerh koyarak bilginin devamlılığını sağlamak,

i) Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

j) Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikâyetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek, bu konuları müdürün bilgisine sunmak,

k) Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerinde müdürlüğü alakadar eden konularda gündeme alınması için ilgili evraklarının hazırlanmasını sağlamak,

l) Amirlerce verilen mevzuata uygun diğer iş ve işlemleri yapmak. 


2. Teknik İşler Bürosu

a) Müdürlüğün görevleri arasında bulunan teknik konuların yerine getirilmesini sağlamak,

b) Sorumluluk alanında kalan park ve yeşil alanlarda fiziki tespitinin yapılmasını sağlamak, 

c) Çalışmaların verimli şekilde yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri hazırlayıp üst makama sunmak.

d) Bağlı bölümlerin malzemeleri ile ilgili koruyucu tedbirlerin alınmasını temin etmek,

e) Bağlı bölümlerin yasa, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,, yönetmelik, yönerge ve talimatlar çerçevesinde çalışmalarını sağlamak,

f) Alakalı olduğu toplantılarda teknik konularda görüş bildirmek, 

g) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapımına karar verilen işlerin kontrolünü sağlamak, 

h) Hakediş raporlarını düzenlemek, 

i) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapımına karar verilen işlerin geçici kabul ve kesin kabul denetimlerinin yapılarak gerekli tutanakların hazırlanmasını sağlamak,

j) Amirlerce verilen mevzuata uygun diğer iş ve işlemleri yapmak. 


3. Peyzaj Atölyesi  

a) Sorumluluk bölgesinde yer alan cadde, sokak, meydan ve yeşil alanlarda bitkisel düzenlemeler yapmak,

b) Sorumluluk bölgesinde kalmak şartı ile cadde, sokak, meydan ve yeşil alanlardaki aydınlatmaya ilişkin bakım, tamir işleri ile ağaçlar ve süs bitkilerinin belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak,

c) Sorumluluk bölgesinde kalan yeşil alanlarda gerekli çalı ve ağaç budama ve kesim çalışmalarını yapmak,

d) Sorumluluk bölgesinde kalan cadde, sokak ve yeşil alanlarda düzenli ot biçim yapmak,

e) Çiçek ve bitkilerde hastalık olup olmadığını periyodik olarak kontrol edip gerekli tedbirleri almak, 

f) Uygun sulama tipini verilen program dahilinde tatbik etmek,

g) Bölgedeki mahalli müşterek alanda kalmak şartı ile cadde ve sokaklarda ağaçlandırma çalışmaları yapmak,

h) Sorumluluk alanında bulunan ağaçlarda kazıklama yapmak,

i) Sorumluluk alanında kalan parkların düzenli olarak temizlenmesini sağlamak, 

j) Çocuk oyun alanlarında kullanılan oyun elemanlarının kontrolü ve montajının yapılmasını temin etmek, 

k) Parklardaki çocuk oyun alanları ve spor alanlarının zemin kaplamalarının yapılmasını sağlamak, 

l) Haftalık, aylık ve yıllık çalışma raporlarını düzenlemek.


4. Kaynak Ve Doğrama Atölyesi

a) Park ve çocuk bahçelerindeki spor alanları ve çocuk oyun alanlarının her türlü ahşap veya metal aksamlarının bakım ve onarımını yapmak,

b) Sorumluluk alanında kalan yerlerde korkuluk vb. engelleyici imalatlar yapmak,

c) Mevcut demir veya ahşap elemanların boya işlerini yapmak,

d) Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış metal imalatlar yapmak,

e) Haftalık, aylık ve yıllık çalışma raporlarını düzenlemek.


5. Elektrik Atölyesi 

a) Sorumluluk alanlarında kalan park ve yeşil alan düzenlemelerinde elektrik altyapılarını ve aydınlatma sistemlerini yapmak,

b) Sorumluluk alanlarında kalan mevcut park ve yeşil alanlardaki elektrik tesisatlarının ve aydınlatma sistemlerinin düzenli olarak bakımlarını yapmak,

c) Sorumluluk alanlarında kalan mevcut park ve yeşil alanlardaki elektrik tesisatlarının düzenli olarak topraklama ölçümlerini yapmak,

d) Uygulama yapılacak parkların elektrik altyapılarını sisteme kaydetmek,

e) Müdürlüğün sorumluluğunda olan elektrik aboneliklerin ve faturalarının kontrollerini sağlamak,

f) Sorumluluk alanında kalan park ve yeşil alanlarda mekanik akşamların elektrik tesisatlarını yapım, bakım ve onarımlarını yapmak,

g) Haftalık, aylık ve yıllık çalışma raporlarını düzenlemek.


6. Tesisat Atölyesi

a) Sorumluluk alanlarında kalan park ve yeşil alanlarda sulama tesisatlarının yapım, bakım ve onarımlarını yapmak,

b) Sorumluluk alanlarında kalan süs havuzlarının tesisatlarının yapım, bakım ve onarımlarını yapmak,

c) Atölyelerde kullanılan makine ve motorların bakım ve onarımlarını yapmak,

d) Uygulama yapılan alanların mekanik tesisatlarının bakım ve onarımını yapmak,

e) Uygulama yapılan alanlarda kullanılan motor ve makinaların bakım ve onarımını yapmak,

f) Müdürlüğün sorumluluğunda olan su aboneliklerinin ve faturalarının kontrollerini sağlamak.

g) Haftalık, aylık ve yıllık çalışma raporlarını düzenlemek.


7. İnşaat Atölyesi

a) Sorumluluk alanlarında kalan park ve yeşil alan düzenlemelerinde yol, istinat duvarı, çevre duvarı vb. kâgir, ahşap, beton ve betonarme imalatların yapım ve onarımının gerçekleşmesini sağlamak, 

b) Sorumluluk alanlarında kalan ahşap uygulamalarının yapım ve bakımlarının yapılmasını temin etmek, 

c) Uygulama yapılacak alanlar da hâlihazır haritaların hazırlanmasını sağlamak,

d) Projelerin çalışma alanına aplike edilmesini sağlamak,

e) Çalışma alanındaki kazı ve dolguların yapılmasını temin etmek, 

f) Çalışma alanının gerekli önlemler alınarak engelleyici unsurlarla çevrilmesini temin etmek, 

g) Uygulama yapılacak alanlarda sert zemin uygulamalarının yapılmasını sağlamak, 

h) Haftalık, aylık ve yıllık çalışma raporlarını düzenlemek.

 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 11-  (1) Müdürlüğün görev alanına giren işler; müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelik, yeterlik, verimlilik, performans, başarı seviyeleri vb. yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

(2) Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

a) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum ve davranış sergiler,

b) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

c) Kendisine tevdi edilen işleri gecikmeksizin ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

d) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

e) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

f) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

g) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

h) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

i) Gerektiği ve görev verildiği durumlarda, ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

j) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

k) Faaliyeti ile ilgili amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz olarak hazırlar ve sunar,

l) Çalışmalarında örnek tutum ve davranış sergiler,

m) Verilen iş ve işlemleri direktife uygun olarak öngörülen bütçe sınırları içerisinde ifa eder,

n) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, gerektiğinde raporlanmasını sağlar,

o) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı titizlikle tutar, usulüne uygun olarak muhafaza eder,

p) Kullandığı araç, gereç, malzeme konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyulanların mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,

r) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

s) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet bilgi notu veya rapor hazırlar ve üstlerinin bilgi ve takdirine sunar, 

t) Müdürlük faaliyetleri ve organizasyonlarına ait davetiyeler, el ilanları, afişler, broşürler ve kültürel yayınları, yapılan dağıtım planlamaları doğrultusunda ilgili yerlere ulaştırır,         

u) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon


Hizmetlerin İcrası

MADDE 12-  (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin icrası: Park ve Bahçeler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 13- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,

c) Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve şefe iletir,

ç) Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısı imzası ile yürütür.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin


Müdürlük İçi Denetim

MADDE 14- (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır.

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) Park ve Bahçeler Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel Özlük Dosyaları

MADDE 15- (1) Personelin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, görevde yükselmesinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük dosyaları başlıca dayanaktır.

Disiplin Cezaları 

MADDE 16- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.


ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 17- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Arnavutköy Belediye Meclisinin  06.01.2011 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen “Arnavutköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.

 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?