Arnavutköy Belediyesi

Görev Tanımları

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

a) Başkan :                                      Arnavutköy Belediye Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı :                  İlgili Belediye Başkan Yardımcısını

c) Belediye :                                    Arnavutköy Belediyesini,

d) EBYS :                                          Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

e) Encümen :                                   Arnavutköy Belediye Encümenini,

f) Meclis :                                        Arnavutköy Belediye Meclisini,

g) Müdürlük :                                  Ruhsa Denetim Müdürlüğünü,

h) Müdür :                                        Ruhsat Denetim Müdürünü,

i) Personel :                                     Ruhsat Denetim Müdürlüğünde çalışan personeli 

j) Şef :                                               Ruhsat Denetim Şefini,

k) SDP :                                            Standart Dosya Planını,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri

Kuruluş

MADDE 5- (1) 5747 sayılı yasa ile kurulan Arnavutköy İlçe Belediyesi’nde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararıyla kurulmuştur.

Müdürlüğün görevleri

Madde 6- (1) Müdürlüğün görevleri:

a) Görevlerini yasalara uygun, zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz yapmak,

b) 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında olan ve Belediye sınırları içinde bulunan tüm sıhhi müessese, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseleri denetlemek, ruhsatlandırmak, ruhsatsız faaliyette bulunanlar hakkında yasal işlemler yapmak,

c) Ruhsat aşamalarında mevzuatın Belediyeye verdiği yükümlülükleri yerine getirmek ve başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek.

d) İşyerleri için düzenlenen ruhsat, izin ve belgeleri mevzuat hükümleri çerçevesinde ve süresi içinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bildirmek,

e) Ruhsatı olmayan işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

f) Ruhsat belgesinde belirtilen faaliyetin dışına çıkan, ilgili mevzuat dâhilinde verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıkları gidermeyen işyerlerine ait ruhsatın iptal edilerek işyerini faaliyetten men etmek,

g) Ruhsat Müracaatında bulunan işyerleri ile ilgili adres tespiti, imar, tapu, itfaiye, sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi amacıyla yazışmalarda bulunmak, gelen cevabi yazıların takibini yapmak,

h) Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye denetim birimlerince düzenlenen tutanak ve denetim formuna istinaden gerekli idari işlemleri yapmak,

i) Ruhsat başvurusunda bulunan işyerlerinin tüm evrak işlemlerini tamamlayarak ruhsatlandırılması için onaya hazır hale getirmek,

j) Kayıtların bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak,

k) Vatandaş şikâyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak ve sonucu hakkında ilgililerine bilgi vermek,

l) Mükelleflerin veya vatandaşların ruhsat işleri ile ilgili yazılı veya sözlü bilgi taleplerini değerlendirmek, 

m) Ruhsat Ücret Tarifesi hazırlayarak karar alınmak üzere Belediye Meclisine sunmak,

n) Kurumun genel ilke ve hedefleri doğrultusunda yıllık faaliyet raporu, müdürlük stratejik planlarını ve performans hedeflerini hazırlamak,

o) Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat ve uygulama değişikliklerini takip etmek ve gerektiğinde vatandaşları, işyeri sahiplerini ve diğer paydaşları değişiklikler hakkında bilgilendirmek,

p) Başkanlık Makamına, Belediye Encümenine ve Belediye Meclisine teklifler sunmak, belediyenin bu üç organınca verilen kararları uygulamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 7- (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü idari teşkilatı müdür, şef ve büro personelinden oluşur.   

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8-  (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Ruhsat ve Denetim Müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Personel: Memur, işçi ve sözleşmeli çalışan tüm personeli kapsar.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

d) Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,

e) Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,

f) Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri olup, başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

h) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

i) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

j) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

k) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygular,

l) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

m) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

n) Disiplin amiri olarak personele, şartlar oluşması halinde mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,

o) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,

p) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili mevzuat çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

r) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

s) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,

t) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,

u) 5393 sayılı kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe Bağlı Şeflik ve Görevleri

MADDE 10- (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. Şefin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) Bürolarda çalışan personelin devamlılığını, düzenini sağlamaya yönelik disiplin ve denetleme süreçlerini yürütmek, 

b) Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,

c) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak,

ç) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunmak, 

d) Kendisine bağlı personeli mevzuat ve üstlerin talimatları doğrultusunda sevk ve idare etmek, 

e) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,

g) Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takibinin yapılması ve gerektiğinde ilgiliye bilgi verilmesini sağlamak, 

ğ) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişi ya da kurumlara ulaşmasını sağlamak,

h) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, 

ı) Evrakların dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

i) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyon ve iletişimi sağlamak,

j) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,

k) Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,

ı) Kendine verilen işleri, ilgili mevzuata uygun uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlamak, 

m) Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce paraf ya da imza atmak, 

n) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alarak uygulama birliğini sağlamak ve personel arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları mevzuat ve üstlerinin çizdiği sınırlara uygun gidermek.

 

Müdürlüğe Bağlı Bürolar 

MADDE 11 – (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Ruhsat ve Denetim Şefliği uhdesinde Ruhsat Denetim Bürosu ile İdari İşler Bürosu yer almaktadır.  

1) Ruhsat ve Denetim Bürosu

a) Görevlerini yasalara uygun zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz yapmak,

b) Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık eğlence yerlerinin tespit ve denetimini yapmak ve bu denetleme sonucunda ruhsat öncesi faaliyete uygun hale getirilmesini sağlamak,

c) Belediye sınırları dâhilinde ruhsatlı işyerini ruhsat hilafı faaliyetinin olup olmadığının tetkikiyle, ruhsatın uygun hale getirilmesini sağlamak,

d) Belediye sınırları içerisinde ticari amaçla açılan bütün (sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri vs.) iş yerlerine, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve izin belgesi verme işlemlerini yapmak,

e) Ruhsat aşamalarında mevzuata belediyeye verdiği yükümlülükleri belediyenin bu işle ilgili organı sıfatıyla yapmak ve başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek,

f) Ruhsatlandırılma aşamasında tahakkuk etmesi gereken vergi, harç, resim, ücret ve satış bedeli cinsinden belediye gelirlerinin tahakkukunu hazırlamak,

g) Herhangi bir talep halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir sınıf özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespitini yapmak, taşıyanların sınıfını yükseltmek veya gerektiğinde düşürme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

h) Ruhsatı olmayan işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

i) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa istinaden belediye sınırları içindeki işyerleri ve semt pazarlarında kullanılan ölçü ve tartı aletlerini ilgili müdürlükten idari, teknik destek alarak damgalamak, denetimlerde bulunmak, kayıtlarını tutmak,

j) İşyerlerinin ücret ve tarifelerini tasdik etme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

k) İşyerlerine ruhsat verilmesi ve ruhsatın gereğinin yerine getirilememesi halinde ruhsatın iptal edilmesi işlemlerini yapmak,

l) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 2559 sayılı Polis ve Salahiyet Kanununa istinaden işyeri ruhsat müracaatlarını kabul etmek,

m) Ruhsat müracaatında bulunan işletmeci ve işyeri ile ilgili adres tespiti, imar, tapu, itfaiye, sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi amacıyla yazışmalarda bulunmak, gelen cevabi yazıların takibini yapmak,

n) Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünce ve belediye denetim birimlerince düzenlenen tutanak ve denetim formuna istinaden gerekli idari işlemleri yapmak amacıyla Encümene bildirmek,

o) Umuma açık işyerleri ile ilgili alınan Encümen kararlarını ilgili kurum ve birimlere bildirmek,

r) Mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden ve amacı dışında faaliyet gösteren umuma açık işyerleri ile ilgili Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimler sonucu tanzim edilerek belediyeye gönderilen evrak hakkında işlem yapılması için Belediye Encümenine havale etmek, Encümen kararını ilgili kişi ve kurumlara bildirmek,

s) Ruhsat başvurusunda bulunan işyerlerinin tüm evrak işlemlerini tamamlayarak komisyonca incelenmesi için hazır hale getirmek,

t) Ruhsat tanzim edilen işyerlerini ilgili kamu kurumlarına ve birimlere bildirmek,

u) Sorumluluğu olan dosyanın takibi ve arşivlemesini yapmak,

v) Kayıtların bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak,

y) İşyerlerinin (Sıhhi, gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri vb.) açma ve çalışma ruhsatı ile işyerlerinde bulunan ve bulunması gereken teknik sistemlerin (donanımların) denetimlerinin yapılması, raporlarının tanzimi, onaya sunulmasını temin etmek,

aa)Açma ve çalışma izni ile ilgili ruhsat projeleri, (işyerlerinde bulunan ve bulunması gereken tüm tesisatlar, makineler, cihazlar vb.) iş akışı gibi projelerin tetkiki ile hesaplarının tanzimi, onaya sunulmasını sağlamak,

bb) Sıhhi, gayrisıhhî ve her türlü üretim tesislerinden kaynaklanan şikâyetlerin ve olumsuzlukların açma ruhsatı ile bağlantılı teknik yönden tetkiki ile ilgili birimlerle koordinasyon ve değerlendirmelerle rapor tanzimini gerçekleştirmek; ilgili mevzuat gereği gerekli hukuki tedbirlerin alınabilmesi için evrak, dosya ve rapor tanzim edilerek onaya sunulması işlemlerini yürütmek,

cc) Açma ve çalışma izni ile ilgili kurul ve komisyonlarda verilen görevlerin yapılması, evrak ve raporların düzenlenmesini temin etmek,

dd) Diğer müdürlükler ve Müdürlükçe belediye tarafından yaptırılacak veya onarılacak olan yerlerin tesisatlarının projelendirilmesi, ihale dosyalarının hazırlanması, kontrollük hizmetlerinin yaptırılması, hak edişlerinin tanzimi, yapılan işlerin kabulü ve takibi süreçlerinde gerekli işleri yerine getirmek,

ee) Makine ve teçhizatı ile teknik malzeme alımlarında teknik şartnamenin düzenlenmesi, ihale dosyası hazırlanması, kontrolü ve takibini yapmak,

ff) Belediye hizmetleri ile ilgili açma ruhsatı mevzuatı, İSKİ, Enerji Bakanlığı Mevzuatı, teknik uygulama yönetmeliği ve ilgili yönetmelikler gereği teknik kontrollerin yaptırılması ve yapılmasını temin etmek,

gg)  Diğer birimlerden gelecek isteklere göre teknik konularda bilgi verilmesini sağlamak,

hh) Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhî ve umuma açık eğlence yerlerini yürürlükte olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik doğrultusunda emvaline göre ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda ruhsatlandırılmasını sağlamak.

 

2) İdari İşler Bürosu:

a) Yazışmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak,

b) Müdüriyete gelen, giden evrakların kayıtlarını usulüne uygun tutulması ve ilgili birime havalesini sağlamak,

c) Evrak çıkışı ile kalan evrakların arşivlenmesini sağlamak,

d) Personelin gölge dosyasını tutmak,

e) Ayniyat evraklarını hazırlamak, personelin senelik izin, istirahat, mazeret izni, ücretsiz izin işlemlerini takip etmek ve yürütmek,

f) Bildiri, genelge vb. evrakların kayıt altına alınarak arşivlenmesini sağlamak,

g) Müdürlüğün faaliyet raporunu (haftalık, aylık, yıllık ) hazırlamak,

h) Müdürlük demirbaş ve tüketim maddelerinin temini, muhafazası ve dağıtımını yapmak,

i) Araç, gereç ve telsiz alımlarının temini, zimmetlerinin tutulması ve tamirini yaptırmak,

j) Sarf malzemelerin ( büro malzemeleri dâhil ) teminini sağlayıp, dağıtımını yapmak,

k) Havale edilen evrak ve dosyaların yasal süresi içinde takibini yapmak,

l) Müdüriyet dışına gidecek evrakların kayıttan sonra zimmet defteri ile ilgili yerlere imza karşılığında teslim etmek ve Müdüriyete gelen evrakları, dosyaları teslim almak,

m) Bilgisayarla yazışma ve muhaberatı temin ve takip etmek,

n) Müdürlük bünyesindeki yazıların, dosyaların, genelge ve bildirilerin, arşiv dosya ve evraklarının bilgisayara yüklenmesi ve dosyalanmasının yapılmasını sağlamak,

o) Bilgisayar ve sisteminin sürekli hizmete hazır halde olması için gerekli bakımların zamanında yapılmasını sağlamak,

p) Müdürlükte tutulan tüm dosya, defter ve evrakların düzenli bir şekilde arşivlenmesini sağlamak,

r) Arşiv numaralama ve kayıtlarla ilgili işlemleri takip etmek,

s) Müdürlükte arşivden alınarak işleme sokulacak veya işlemi bitmiş olan dosya, evrak ve defterlerin aksatılmadan ilgilisine zimmetle teslim edilmesini ve teslim alınmasını sağlamak,

t) Arşivde kullanılan yangın cihazları, raflar ve malzemelerin bakımının ilgilisine zamanında yaptırılması için irtibat kurarak sonuçlandırmak,

u) Bilgisayardan arşivle ilgili tüm işlemleri takip etmek,

v) Arşivin temiz tutulması için ihtiyaç duyulduğunda açılıp kapanmasını yapmak veya yaptırmak.


Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 11- (1) Müdürlüğün görev alanına giren işler; müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelik, yeterlik, verimlilik, performans, başarı seviyeleri vb. yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

(2) Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

a) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum ve davranış sergiler,

b) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

c) Kendisine tevdi edilen işleri gecikmeksizin ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

d) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

e) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

f) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

g) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

h) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

i) Gerektiği ve görev verildiği durumlarda, ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

j) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

k) Faaliyeti ile ilgili amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz olarak hazırlar ve sunar,

l) Çalışmalarında örnek tutum ve davranış sergiler,

m) Verilen iş ve işlemleri direktife uygun olarak öngörülen bütçe sınırları içerisinde ifa eder,

n) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, gerektiğinde raporlanmasını sağlar,

o) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı titizlikle tutar, usulüne uygun olarak muhafaza eder,

p) Kullandığı araç, gereç, malzeme konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyulanların mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,

r) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

s) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet bilgi notu veya rapor hazırlar ve üstlerinin bilgi ve takdirine sunar, 

t) Müdürlük faaliyetleri ve organizasyonlarına ait davetiyeler, el ilanları, afişler, broşürler ve kültürel yayınları, yapılan dağıtım planlamaları doğrultusunda ilgili yerlere ulaştırır,         

u) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin  İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon


Hizmetlerin icrası

MADDE 12- (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin Kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.

b) Görevin Planlanması: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür, şef ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 13- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,

c) Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve şefe iletir,

ç) Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısı imzası ile yürütür.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin


Müdürlük İçi Denetim

MADDE 14- (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır.

a)Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b)Ruhsat ve Denetim Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel Özlük Dosyaları

MADDE 15- (1) Personelin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, görevde yükselmesinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük dosyaları başlıca dayanaktır.

Disiplin Cezaları 

MADDE 16- (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.


ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 17- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

 

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Arnavutköy Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen “Arnavutköy Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.

 

 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?