Arnavutköy Belediyesi

Görev Tanımları

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Arnavutköy Belediyesinde faaliyet gösteren müdürlüğün, kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenler. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Arnavutköy Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren müdürlüğün teşkili ile bu müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

Hukuki Dayanak 

MADDE 3- (l) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen; 

a) Belediye:                                Arnavutköy Belediye Başkanlığı'nı, 

b) Başkan:                                 Arnavutköy Belediye Başkanını,

c) Müdür:                                   Arnavutköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü'nü, 

ç) Müdürlük:                              Arnavutköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü 'nü, 

d) Personel:                               Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli, 

ifade eder. 

 İKİNCİ BÖLÜM

 Kuruluş ve Çalışma İlkeleri 

Kuruluş 

MADDE 5- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğü, Arnavutköy Belediye Meclisinin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararı gereğince kurulmuştur. 

Çalışma İlkeleri 

MADDE 6- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün çalışma ilkeleri, aşağıda sıralandığı gibidir: 

a) Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek. 

b) Belediye birimleri arasında fark gözetmeksizin, Belediyenin meşru menfaatleri doğrultusunda hukukun imkân verdiği bütün argümanları kullanarak etkili savunma yapmak. 

c) Dava süreçlerinde Belediye Başkanını veya Belediye Başkanı tarafından görevlendirilmiş olan müdürlüğün bağlı bulunduğu başkan yardımcısını ve ilgili birim yöneticisini bilgilendirmek. 

ç) Belediye birimlerinden istenecek bilgi ve belgeler ile ihtiyaç duyulan birim görüşü hususunda, ilgili birimlerle gerekli yazışmaları yapmak. 

d) Belediye birimlerinden gelen hukuki görüş taleplerine ilişkin cevapları; konusunun dışına çıkmadan, yol gösterir nitelikte hukuki görüş hazırlamak ve ilgili birime göndermek. 

e) Belediyenin menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak. 

f) Belediye açısından mali ve hukuki sonuçlar doğurabilecek davaları titizlikle takip ederek; yaşanabilecek olası mali ve hukuki sorunlar konusunda, ilgili müdürlüklerin gerekli tedbirleri almasını sağlamak amacı ile gerekli bilgilendirmeleri yapmak. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Organizasyon Yapısı, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Organizasyon Yapısı 

MADDE 7- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. 

(2) Müdürlük; bünyesindeki Avukatlık Hizmetleri ve Hukuk İşleri Bürosu alt birimlerinden oluşur. 

Personel Yapısı 

MADDE 8- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğü; memur, sözleşmeli personel, işçi ve alternatif hizmet yöntemleri ile temin edilen personelden müteşekkildir.

Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

MADDE 9- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralandığı gibidir:

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5237 Türk Ceza Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 659 sayılı İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği, İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek. 

b) 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin (c) ve (f) bentleri hükümlerine göre, Belediye Başkanınca kendilerine verilen vekâletnamede belirlenen sınırlar içinde olmak kaydıyla; Arnavutköy Belediyesi Kamu Tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki Anayasa, Yasalar ve diğer mevzuat hükümlerine göre hukuksal çözümler getirmek; Belediye Başkanı adına tüm adli ve idari yargı mercilerinde, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde; Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar vasıtası ile Belediye Tüzel kişiliğini temsil etmek.

c) Tüm adli ve idari yargı mercileri, Hakemler ve İcra Dairelerinden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına teslim almak, gerekli bilgi ve belgelerin öngörülen sürede temin edilmesi için evrakı ilgili birimlere iletmek, ilgili birimlerin verecekleri belge ve bilgiler üzerine evrakın hukuksal gereklerini yerine getirmek. 

ç) İlgili konuda Hukuk İşleri Müdürlüğüne havalesi hususunda Başkanlık Olur'u ya da Onay'ı alınmış olmak kaydıyla; Belediye birimlerinden yazılı olarak gelen "adli ya da idari dava açılması veya İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde icra takibi yapılması" talepleriyle ilgili olarak; gelen talebi hukuki yönleriyle incelemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmak; dava açılması ya da icra takibi yapılması gerekmiyorsa, talebi gerekçeleriyle birlikte ilgili birime iade etmek; dava açılması ya da icra takibi yapılması gerekiyorsa; Başkanlık Makamı Onay’ını müteakiben yasal süreleri de dikkate alarak, Belediye adına adli ya da idari yargı yerlerinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde dava açılmasını, davaların titizlikle takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını veya icra takibi yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak. 

d) Belediye tarafından gerçek ve tüzel kişilere karşı adli ya da idari yargı mercilerinde açılmış bulunan davalarla ilgili olarak, Belediye aleyhine adli ve idari yargı yerlerinde açılmış olan davalarla ilgili olarak, Belediye tarafından ya da Belediyeye karşı yapılan icra takipleriyle ilgili olarak; adli ve idari yargı süreci ile icra takibi sürecini, ilgili yargı yerlerinde ve ilgili mevzuatı çerçevesinde takip etmek, gerekli sözlü ve yazılı savunmaların yapılmasını sağlamak; bu konuda gerekli evrak ve dokümanları, ilgili birimlerden zamanında temin etmek ve yargı mercilerine süresi içerisinde sunmak; duruşma tutanaklarının alınması, sonuçlanan davaların kararlarının tebliğe çıkarılması, mahkeme masraflarının, keşif ve bilirkişi ücretlerinin mahkeme veznesine yatırılması ile ilgili işlemleri yapmak; adli ve idari yargı süreci ile icra takibi sürecinde Belediye Başkanını veya Belediye Başkanınca yetki verilen Başkan Yardımcısını ve ilgili birim amirini bilgilendirmek; dava sürecinde ilgililerin görüş ve düşünceleri ile varsa ek bilgi ve belgeleri almak ve tüm bu bilgileri yargılama ve savunma sürecinde Belediye lehinde kullanmak ve yasal süreler içerisinde kanun yollarına başvurmak. 

e) Başkanlık Makamının talimatı, onayı ya da yetkilendirmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde; davayı kabul ya da davadan, temyizden ve karar düzeltme talebinden vazgeçilmesi iş ve işlemlerini yürütmek. 

f) Belediyenin davalı ya da davacı olduğu adli ya da idari yargı mercilerinde görülen davaların yargılama sonuçları ile Belediye tarafından ya da Belediyeye karşı yapılan icra takiplerinin sonuçlarının hukuki mevzuat çerçevesinde uygulanmasını sağlamak üzere gerekli yasal bildirimlerde bulunmak ve bu konularda Belediye Başkanını veya Belediye Başkanınca yetki verilen, Müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısını ve ilgili birim amirini bilgilendirmek. 

g) Avukatların; adli ya da idari yargı mercilerinde görülen davaların duruşmalarında ve keşiflerinde, icra dosyalarının gerektirdiği tüm takip aşamalarında, gerektiğinde Hakem heyetleri ve Noterler huzurunda, hazırlıklı ve hazır bulunmalarını sağlayacak tedbir ve önlemleri almak; zimmetlerinde bulunan dosyalardan belediye lehine karar verilen harç, yargılama gideri ile vekâlet ücretlerini takip ve tahsil etmek; dosyalarda iade alınacak harç ve arta kalan gider avanslarını tahsil etmek; Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden kendisine tebliğ edilen belgelerden çıktı alıp, teslim tarihini belirten imzası ile birlikte yazı işleri müdürlüğüne kayda vermek; zimmetinde bulunan dosyaların tüm işlemleri bittikten sonra Arşiv Formu düzenleyerek müdürün onayı ile dosyayı Arşive göndermek.

ğ) Belediye Başkanının onayı ya da talimatıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; Vergi, Resim ve Harçlar dışında kalan ve dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarının sulh ile çözümü için davanın diğer taraflarıyla görüşmeler yaparak; tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine ters düşmeyecek, uygulama süreçlerini olumsuz etkilemeyecek, Dava sürecini kısaltacak, belediye hizmetinin sürekliliğini sağlayacak veya kesintiye uğramasını önleyecek, karşı tarafın yasalardan kaynaklanan haklarını dikkate alacak, muhatapların ve ilçe halkının Belediyeye güven duygusunu artıracak, şekil ve içerikte mutabakat zaptı hazırlamak ve taraflarca imzalanmasını sağlamak.; akabinde sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar verilmek üzere Belediyenin karar organlarına sunulmasını sağlamak. 

h) İcra takip dosyalarında, borçlunun borcunu yasanın öngördüğü taksit sayısından fazla sayıdaki taksitle ödeme talebinde bulunması halinde; Belediye Başkanı'ndan Onay almak kaydıyla borçlunun borcunu taksitle ödeme talebini kabul etmek. 

ı) İlgili birimlerin mevzuat çerçevesindeki takip ve tahsil yollarıyla tahsil edemedikleri Belediye hak ve alacakları için, İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde icra takibi yapmak ve sonuçlandırmak. 

i) Belediye alacaklarıyla ilgili olarak yapılan hacizler neticesinde haczedilen malların zarar görmeden depolanmasını ve muhafaza edilmesini sağlamak ve mevzuata uygun usullerle satışını yapmak/yaptırmak. Bu suretle Belediye alacaklarının tahsilatını sağlamak. 

j) Başkanlık Makamının talimatı ile diğer müdürlüklerin hukuki görüş taleplerini yerine getirmek, 

k) 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, dava ve icra takipleri nedeniyle Avukatlık Kanunu'na göre hükmolunan ve karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin Avukatlara (5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesine göre çalıştırılan Avukatlar dahil) dağıtımını yapmak. 

l) Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordinasyon halinde; müdürlük uygulama ve faaliyetlerine ilişkin kayıtlarının, Belediyede kullanılan yazılım programına uygun olarak elektronik ortamda tutulmasını sağlamak. 

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

d) Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,

e) Personeli arasında görev dağılımını yapar,

f) Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri olup, başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

h) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

i) Hukuk İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

j) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

k) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygular,

l) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

m) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

n) Disiplin amiri olarak personele, şartlar oluşması halinde mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,

o) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,

p) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili mevzuat çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

r) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

s) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,

t) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,

u) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Avukatlık Bürosu 

MADDE 11- (1) Avukatlık Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5237 Türk Ceza Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 659 sayılı İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği, İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütür. 

2) 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin (c) ve (f) bentleri hükümlerine göre, Belediye Başkanınca kendilerine verilen vekâletnamede belirlenen sınırlar içinde olmak kaydıyla; Arnavutköy Belediyesi Kamu Tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki Anayasa, Yasalar ve diğer mevzuat hükümlerine göre hukuksal çözümler getirmek; Belediye Başkanı adına tüm adli ve idari yargı mercilerinde, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde; Belediye Tüzel kişiliğini temsil eder.

3) Tüm adli ve idari yargı mercileri, Hakemler ve İcra Dairelerinden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına teslim almak, gerekli bilgi ve belgelerin öngörülen sürede temin edilmesi için evrakı ilgili birimlere iletmek, ilgili birimlerin verecekleri belge ve bilgiler üzerine evrakın hukuksal gereklerini yerine getirir. 

4) İlgili konuda Hukuk İşleri Müdürlüğüne havalesi hususunda Başkanlık Olur'u ya da Onay'ı alınmış olmak kaydıyla; Belediye birimlerinden yazılı olarak gelen "adli ya da idari dava açılması veya İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde icra takibi yapılması" talepleriyle ilgili olarak; gelen talebi hukuki yönleriyle incelemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmak; dava açılması ya da icra takibi yapılması gerekmiyorsa, talebi gerekçeleriyle birlikte ilgili birime iade etmek; dava açılması ya da icra takibi yapılması gerekiyorsa; Başkanlık Makamı Onay’ını müteakiben yasal süreleri de dikkate alarak, Belediye adına adli ya da idari yargı yerlerinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde dava açılmasını, davaların titizlikle takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını veya icra takibi yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.

5) Belediye tarafından gerçek ve tüzel kişilere karşı adli ya da idari yargı mercilerinde açılmış bulunan davalarla ilgili olarak, Belediye aleyhine adli ve idari yargı yerlerinde açılmış olan davalarla ilgili olarak, Belediye tarafından ya da Belediyeye karşı yapılan icra takipleriyle ilgili olarak; adli ve idari yargı süreci ile icra takibi sürecini, ilgili yargı yerlerinde ve ilgili mevzuatı çerçevesinde takip eder, gerekli sözlü ve yazılı savunmaların yapılmasını sağlar; bu konuda gerekli evrak ve dokümanları, ilgili birimlerden zamanında temin eder ve yargı mercilerine süresi içerisinde sunar; duruşma tutanaklarının alınması, sonuçlanan davaların kararlarının tebliğe çıkarılması, mahkeme masraflarının, keşif ve bilirkişi ücretlerinin mahkeme veznesine yatırılması ile ilgili işlemleri yapar; adli ve idari yargı süreci ile icra takibi sürecinde Belediye Başkanını veya Belediye Başkanınca yetki verilen Başkan Yardımcısını ve ilgili birim amirini bilgilendirir; dava sürecinde ilgililerin görüş ve düşünceleri ile varsa ek bilgi ve belgeleri alıp tüm bu bilgileri yargılama ve savunma sürecinde Belediye lehinde kullanır. Yasal süreler içerisinde kanun yollarına başvurur. 

6) Başkanlık Makamının talimatı, onayı ya da yetkilendirmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde; davayı kabul ya da davadan, temyizden ve karar düzeltme talebinden vazgeçilmesi iş ve işlemlerini yürütür. 

7) Belediyenin davalı ya da davacı olduğu adli ya da idari yargı mercilerinde görülen davaların yargılama sonuçları ile Belediye tarafından ya da Belediyeye karşı yapılan icra takiplerinin sonuçlarının hukuki mevzuat çerçevesinde uygulanmasını sağlamak üzere gerekli yasal bildirimlerde bulunur. Bu konularda Belediye Başkanını veya Belediye Başkanınca yetki verilen, Müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısını ve ilgili birim amirini bilgilendirir. 

8) Avukatların; adli ya da idari yargı mercilerinde görülen davaların duruşmalarında ve keşiflerinde, icra dosyalarının gerektirdiği tüm takip aşamalarında, gerektiğinde Hakem heyetleri ve Noterler huzurunda, hazırlıklı ve hazır bulunmalarını sağlayacak tedbir ve önlemleri alır; zimmetlerinde bulunan dosyalardan belediye lehine karar verilen harç, yargılama gideri ile vekâlet ücretlerini takip ve tahsilini sağlar; dosyalarda iade alınacak harç ve arta kalan gider avanslarını tahsil eder; Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden kendisine tebliğ edilen belgelerden çıktı alıp, teslim tarihini belirten imzası ile birlikte yazı işleri müdürlüğüne kayda verir; zimmetinde bulunan dosyaların tüm işlemleri bittikten sonra Arşiv Formu düzenleyerek müdürün onayı ile dosyayı Arşive gönderir.

9) Belediye Başkanının onayı ya da talimatıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; Vergi, Resim ve Harçlar dışında kalan ve dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarının sulh ile çözümü için davanın diğer taraflarıyla görüşmeler yaparak; tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine ters düşmeyecek, uygulama süreçlerini olumsuz etkilemeyecek, dava sürecini kısaltacak, belediye hizmetinin sürekliliğini sağlayacak veya kesintiye uğramasını önleyecek, karşı tarafın yasalardan kaynaklanan haklarını dikkate alacak, muhatapların ve ilçe halkının Belediyeye güven duygusunu artıracak, şekil ve içerikte mutabakat zaptı hazırlar ve taraflarca imzalanmasını sağlar; akabinde sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar verilmek üzere Belediyenin karar organlarına sunulmasını sağlar. 

10) İcra takip dosyalarında, borçlunun borcunu yasanın öngördüğü taksit sayısından fazla sayıdaki taksitle ödeme talebinde bulunması halinde; Belediye Başkanı'ndan Onay almak kaydıyla borçlunun borcunu taksitle ödeme talebini kabul eder. 

11) İlgili birimlerin mevzuat çerçevesindeki takip ve tahsil yollarıyla tahsil edemedikleri Belediye hak ve alacakları için, İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde icra takibi yapar ve sonuçlandırır. 

12) Belediye alacaklarıyla ilgili olarak yapılan hacizler neticesinde haczedilen malların zarar görmeden depolanmasını ve muhafaza edilmesini sağlar ve mevzuata uygun usullerle satışını yapıp/yaptırır. Bu suretle Belediye alacaklarının tahsilatını sağlar. 

13) Başkanlık Makamının talimatı ile diğer müdürlüklerin hukuki görüş taleplerini yerine getirir, 

14) 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, dava ve icra takipleri nedeniyle Avukatlık Kanunu'na göre hükmolunan ve karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretleri ile yargılama giderlerini tahsil eder. 

15) Mevzuatın emrettiği görevi ile ilgili sair işlemleri yapar.

16) Başkanlık Makamı,  Hukuk İşleri Müdürlüğünün Bağlı olduğu Başkan Yardımcısı ve sicil amiri olan Hukuk İşleri Müdürünün mevzuata uygun sözlü veya yazılı emirlerini yerine getirir. 

 

İdari İşler Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- (1) Hukuk işlerine ilişkin idari süreçlerin şef tarafından koordine edildiği İdari İşler Bürosu’nun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,

b) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak,

c) Evrakların fiziki tasniflerinin yapılarak dosya ortamında avukatlara veya ilgili personele iletilmesini sağlamak, 

d) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişi ya da kurumlara ulaşmasını sağlamak,

e) Evrakların dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

f) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyon ve iletişimi sağlamak,

g) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,

 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 13- Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür. Bu bağlamda personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum ve davranış sergiler,

b) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

c) Kendisine tevdi edilen işleri gecikmeksizin ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

d) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

e) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

f) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

g) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

h) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

i) Gerektiği ve görev verildiği durumlarda, ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

j) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

k) Faaliyeti ile ilgili amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz olarak hazırlar ve sunar,

l) Çalışmalarında örnek tutum ve davranış sergiler,

m) Verilen iş ve işlemleri direktife uygun olarak öngörülen bütçe sınırları içerisinde ifa eder,

n) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, gerektiğinde raporlanmasını sağlar,

o) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı titizlikle tutar, usulüne uygun olarak muhafaza eder,

p) Kullandığı araç, gereç, malzeme konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyulanların mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,

r) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

s) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet bilgi notu veya rapor hazırlar ve üstlerinin bilgi ve takdirine sunar, 

t) Müdürlük faaliyetleri ve organizasyonlarına ait davetiyeler, el ilanları, afişler, broşürler ve kültürel yayınları, yapılan dağıtım planlamaları doğrultusunda ilgili yerlere ulaştırır,         

u) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin İcrası

MADDE 14-  (1) Hukuk İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gelen evraklar, Müdür tarafından gereği için ilgilisine sevk edilir. 

b) Görevin planlanması: Hukuk İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür, büro sorumlusu ve avukatlar tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin icrası: Hukuk İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 15- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Hukuk İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) Hukuk İşleri Müdürlüğüne EBYS üzerinden gelen tüm belge ve yazışmalar müdürün sevk işleminden sonra fiziki olarak Müdürlük kaleminde görevli personel tarafından tasnif edilip konularına göre dosyalandıktan sonra ilgili personele verilir,

 (2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; Hukuk İşleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, avukat ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısı imzası ile yürütür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Müdürlük İçi Denetim

MADDE 16- Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır,

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) Hukuk İşleri Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerekli gördüğü hallerde denetlemek ve ilgililere yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel Özlük Dosyaları

MADDE 17- (1) Personelin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, görevde yükselmesinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük dosyaları başlıca dayanaktır.

Disiplin Cezaları

MADDE 18- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 19- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

Yürürlük

MADDE 20- - (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Arnavutköy Belediye Meclisinin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen “Arnavutköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.

 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?