Arnavutköy Belediyesi

Görev Tanımları

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

a) Belediye :                                Arnavutköy Belediyesini,

b) Başkan :                                 Arnavutköy Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı :              İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Meclis :                                  Arnavutköy Belediye Meclisini,

e) Encümen :                             Arnavutköy Belediye Encümenini,

f) Müdürlük :                              Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü,

g) Müdür :                                  Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürünü,

h) Şef :                                        Gençlik ve Spor Hizmetleri Şefini,

i) Personel :                               Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarını 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri

Kuruluş

MADDE 5- (1) 5747 sayılı yasa ile kurulan Arnavutköy İlçe Belediyesi’nde, Spor İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 09.05.2014 tarih ve 39 sayılı kararıyla kurulmuş olup, Belediye Meclisi’nin 05.06.2015 tarih ve 57 sayılı kararı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü adını almıştır.

 

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 (1)Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;

a) Belediyece kurulan spor tesis ve spor alanlarını işletmek, 

b) Çok amaçlı Gençlik Merkezlerin sosyal sportif ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek,

c) Belediye birimlerinde çalışan personelin İlçe sınırlarında spor yapan sporcuların yetişme ve gelişmelerini sağlamak, 

d) Gençliği kötü alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlıkları itibariyle gerekli tedbirleri alıp, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek, sevdirmek, spor yapmalarını sağlamak için ihtiyaca göre spor okulları açmak,

e) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Federasyonlar, üniversiteler vb. kurumlar ile ortak çalışmalar ve faaliyetler düzenleyerek amatör sporun gelişmesi yönünde her türlü maddi – manevi desteği sağlamak,

f) Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde branşların desteklenmesini sağlamak, amatör spor kulüplerine eğitim hizmeti, spor malzeme vb. destekler sağlamak, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek, gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli alt yapı desteği sağlamak,

g) İlçe sınırları içerisinde spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak, spor faaliyetleri yapılabilecek alanlar sağlamak,

h) Spor merkezlerinin bakımını ve korunmasını sağlamak,

i) İlçe sınırları içerisinde farklı spor branşlarının desteklenmesi ve ulaşılabilir olmasını sağlamak, yapılacak olan spor branşlarını koordine etmek talebe göre geliştirmek.

j) Kurulacak spor alanlarında yapılacak sportif etkinliklere toplumun her kesiminin spora dahil edilmesini temin etmek, 

k) Arnavutköy ilçesi ve İstanbul ilinin bütünlüğüne hizmet eden spor tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,

l) Tüm vatandaşların spor yapmasını sağlamak için kitlesel ve bireysel sporlarının yaygınlaştırılmasını sağlamak,

m) Ulusal ve uluslararası ölçekli spor müsabakaları düzenlemek,

n) Başarılı ve yetenekli sporcuların tespiti, seçilmesi ve yönlendirilmesi için spor faaliyetleri düzenlemek,

o) Okul spor faaliyetleri ile ilgili olarak milli eğitim müdürlükleri ve okullarla iş birliği yapmak,

p) Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma zararlı alışkanlıklardan korunup aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan sportif ve eğitsel faaliyetler düzenlemek,  

r) Gençlik merkezleri ile çocuk merkezlerinde eğitmenlerce gençlere ve çocuklara akademik öğretim, değerler eğitimi, manevi ve milli eğitim hizmetleri vermek, gerektiğinde sporu teşvik edebilmek için gençlere spor malzemesi vermek,

s) Sporun ve spor etkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, panel, konferans ve kongre düzenlemek, ilçe sınırları içerisinde bulunan her yaş ve kesime spor hizmetini sunmak için projeler üretmek ve uygulamak,

t) Maddi ve manevi durumu spor yapmak için elverişli olmayan çocuklara yönelik projeler düzenleyerek, çocukların ruhsal, bedensel ve sosyolojik gelişimlerine katkıda bulunmak,

u) Geleneksel spor organizasyonları yapmak ve bu organizasyonlara destek sağlamak, 

v) Belediye personeline yönelik spor faaliyetleri ve organizasyonlar düzenlemek,

y) Yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül vermek,

z) Arnavutköy Belediye Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 7- (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü idari teşkilatı müdür, şef ve büro personelinden oluşur.  

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8- (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Spor İşleri Müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Personel: Memur, işçi, sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri ile temin edilen tüm personeli kapsar.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları:

a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

d) Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,

e) Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,

f) Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri olup, başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

h) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

i) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

j) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

k) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygular,

l) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

m) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

n) Disiplin amiri olarak personele, şartlar oluşması halinde mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,

o) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,

p) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili mevzuat çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

r) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

s) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,

t) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,

u) 5393 sayılı kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe Bağlı Şeflik Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

(2) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Şefliği görev yapmakta olup, şefliğin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) Bürolarda çalışan personelin devamlılığını, düzenini sağlamaya yönelik disiplin ve denetleme süreçlerini yürütmek, 

b) Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,

c) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak,

d) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunmak, 

e) Kendisine bağlı personeli mevzuat ve üstlerin talimatları doğrultusunda sevk ve idare etmek, 

f) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,

g) Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takibinin yapılması ve gerektiğinde ilgiliye bilgi verilmesini sağlamak, 

h) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişi ya da kurumlara ulaşmasını sağlamak,

i) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, 

j) Evrakların dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

k) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyon ve iletişimi sağlamak,

l) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,

m) Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,

n) Kendine verilen işleri, ilgili mevzuata uygun uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlamak, 

o) Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce paraf ya da imza atmak, 

p) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alarak uygulama birliğini sağlamak ve personel arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları mevzuat ve üstlerinin çizdiği sınırlara uygun gidermek.

 

Müdürlüğe Bağlı Bürolar

MADDE 11 – (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü uhdesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Bürosu, Spor Tesisleri Bürosu ile İdari İşler Bürosu yer almaktadır.  

(2) Büroların görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

 

1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Bürosu:

a) Halka sağlıklı yaşam bilgileri vermek, uygulama örnekleri sunmak ve tüm vatandaşların katılımına açık spor aktivitelerinin düzenlenmesini sağlamak,

b) Halka açık mekânlarda “spor etkinlikleri” düzenlenmesi, eğitmenlik hizmeti verilmesini sağlamak,

c) Tüm öğrencilerin yararlanabilmesi amacıyla okullara ve amatör spor kulüplerine spor malzemeleri temin etmek, 

d) Çeşitli dallarda ödüllü spor müsabakalar düzenlemek, 

e) Okullar arası sportif müsabakalar düzenlenmesini sağlamak, 

f) Resmi, milli ve dini günlerde yapılacak olan spor etkinlikleri planlamak ve organizasyonları yapmak, 

g) Halkın spor etkinliklerine olan ilgisini artırmak amacıyla organizasyonlar yapmak, 

h) Spor bilinci ve spor ahlakını geliştirici çeşitli yarışmalar, seminer, konferans, tiyatro vb. etkinlikleri düzenlemek,

i) Spor alanlarında tanınmış şahsiyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası tanıtıcı panel, söyleşi, tiyatro, sempozyum, ödüllü yarışma vb. etkinlikler gerçekleştirmek,

j) Spor ahlakı, yaşamı ve spor mantığını kavramak ve spor hayatına katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş hazırlatmak,

k) Belediye sınırları içerisinde çeşitli spor şenlikleri ve festivaller organize etmek,

l) Çağdaş ve geleneksel Türk spor ve oyun akımlarını takip ederek, belediye sınırları içinde spor faaliyetlerinin milli kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılması, vatandaşların bu yönden bilgi sahibi olması için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek, 

m) Arnavutköy halkının yararına olan ve ilçede sporun gelişimine katkı sağlayacak her türlü spor etkinliğini organize etmek, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından organize edilenleri, ilgili mevzuat ve Belediye yönetiminin kararları çerçevesinde desteklemek veya bu tür kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler organize etmek,

n) Belediye sınırları içerisindeki kahvehane, kıraathane, park gibi sosyal hayatın temerküz ettiği ortamları kültürel verimlilik açısından kültür hayatına artı değer üreten ortamlar haline gelmesine yönelik çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamak.

 

2) Spor Tesisleri Bürosu:

a) Spor tesisleri eğitimlerini düzenlemek, 

b) Belediye yönetimi tarafından verilen görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek,

c) Spor kulüplerine ve spor yapmak isteyen gruplara tesis kullanımı imkânı oluşturmak,

d) Tesislerin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak,

e) Tesislerin bakım, onarım ve korunması için önlemler almak,

f) İhtiyaç duyulan noktalarda spor sahaları açılması için çalışmalar yapmak, 

g) Tesislerin günlük kontrollerinin yapılarak eksikliklerinin giderilmesini sağlamak,

h) Tesislerde bulunan demirbaşların temiz, bakımlı ve kullanılır halde bulundurulmasını temin etmek,

i) Tesislerin çalışan ve gerekli durumlarla ilgili rapor tutulmasını sağlamak,

j) Tesislerde yapılacak spor faaliyetlerinin takvimini hazırlamak,

k) Tesislerde yapılacak çalışma ve antrenman isteklerine uygun cevap vermek,

l) Müdürlüğüne tesislerin genel durumu hakkında rapor vermek,

m) Spor tesislerinin sağlık ve hijyen açısından kontrollerini yapmak ve ilgili kurumlara iletilmek üzere raporları düzenleyerek müdürlüğe arz etmek, 

n) Mevcut spor sahaları ve salonlarının kullanım verimliliğinin arttırılması ve korunmasını sağlamak. 

 

3) İdari İşler Bürosu:

a) Birime gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve kayıt ettikten sonra birim şefinin bilgisine sunmak,

b) Düzenlenen evrakları kayıt işlemlerinden düşerek tertip ve düzen içinde dosyalamak ve gerekli süre içinde arşivde saklamak,

c) Müdürlüğe ait ayniyat ve demirbaş kayırlarını tutmak, stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılmasını sağlamak, kullanılmakta olan malzemelerin sağlıklı ve düzenli bir biçimde depolayıp muhafaza altına alınmasını temin etmek, 

d) Avans işlemlerinin yazışmalarını yapmak ve takip etmek,

e) Birimde bulunan işçi personelin puantajlarını ve gereken evrakları düzenlemek,

f) Müdür ve Başkanlık Makamına iletilecek hususları kaydedip zamanında iletmek, Başkanlık Makamına iletilen şikâyet ve dileklere ilişkin yapılması gereken iş ve işlemleri ilgili birimlere iletip sonuçlanmasını takip etmek,

g) Yazışmaları düzgün ve özenli yapmak, ayniyat kayıtları ve demirbaş zimmetini titizlikle tutmak, 

h) Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte kayıt ve tevzi süreçlerini koordine etmek, 

i) Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kurallarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gönderilmesi sağlamak, 

j) Birim personelince istenilen dosya ve evrakı hazırlamak, ilgilisine sunmak ve muhafazasını sağlamak, 

k) Dosya dolaplarını her an tertipli ve düzenli tutarak, evrakın dosyasında anında bulunması için gerekli tedbirleri almak, 

l) Verilen görevlere ilişkin yazıları sorumluluk bilinciyle hareket ederek eksiksiz olarak hazırlayıp konusu gizlilik ilkesine riayeti gerektiren hallerde bilgiyi yaymadan üstlerinin takdirine sunmak, 

m) Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirmek ve bilgilendirmek, 

n) Vatandaş taleplerinin karşılanması için belediye birimleri ve ilgili dış birimlerle gerekli  işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek, 

o) Belediye’nin çalışma alanına girmeyen konularda vatandaşları bilgilendirmek ve ilgili Kurumlara yönlendirmek, 

r) Müdürlük bünyesinde yapılacak ihale dokümanları ile yapılan ihalelerin aylık olarak hakediş dosyalarını hazırlamak, 

s) Performans tablosu oluşturmak

t) Müdürlük bütçesini oluşturmak

u) Müdürlüğe ait faaliyet raporunu oluşturmak (haftalık,3 aylık,6 aylık, yıllık),

v) Üstlerin iş ile ilgili verdiği diğer emir ve görevleri yerine getirmek.

 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- (1) Müdürlüğün görev alanına giren görevler; müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelik, yeterlik, verimlilik, performans, başarı seviyeleri vb. yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

(2) Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

a) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum ve davranış sergiler,

b) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

c) Kendisine tevdi edilen işleri gecikmeksizin ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

d) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

e) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

f) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

g) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

h) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

i) Gerektiği ve görev verildiği durumlarda, ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

j) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

k) Faaliyeti ile ilgili amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz olarak hazırlar ve sunar,

l) Çalışmalarında örnek tutum ve davranış sergiler,

m) Verilen iş ve işlemleri direktife uygun olarak öngörülen bütçe sınırları içerisinde ifa eder,

n) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, gerektiğinde raporlanmasını sağlar,

o) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı titizlikle tutar, usulüne uygun olarak muhafaza eder,

p) Kullandığı araç, gereç, malzeme konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyulanların mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,

q) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

r) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet bilgi notu veya rapor hazırlar ve üstlerinin bilgi ve takdirine sunar, 

s) Müdürlük faaliyetleri ve organizasyonlarına ait davetiyeler, el ilanları, afişler, broşürler ve kültürel yayınları, yapılan dağıtım planlamaları doğrultusunda ilgili yerlere ulaştırır,         

t) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin İcrası

MADDE 13-  (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin icrası: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 14- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,

c) Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve şefe iletir,

d) Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısı imzası ile yürütür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Müdürlük İçi Denetim 

MADDE 15- (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır,

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir. 

Personel Özlük Dosyaları

MADDE 16- (1) Personelin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, görevde yükselmesinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

Disiplin Cezaları

MADDE 17- (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 18- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Arnavutköy Belediye Meclisinin 17.11.2014 tarih ve 311 sayılı kararı ile kabul edilen “Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.

 

 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?