Arnavutköy Belediyesi

Görev Tanımları

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

a) Belediye :                                Arnavutköy Belediyesini,

b) Başkan :                                  Arnavutköy Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı :              İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Meclis :                                   Arnavutköy Belediye Meclisini,

d) Encümen  :                             Arnavutköy Belediye Encümenini,

e) Müdürlük :                              Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü,

f) Müdür  :                                   Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünü,

g) Şef  :                                        Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şefini,

ğ) Personel :                               Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri:

a) Belediye hakkında yazılı, görsel ve elektronik basın-yayın ve iletişim araçlarında çıkan haberleri takip etmek, derlemek, arşivlemek; bunlardan uygun olanları ilgili paydaşların dikkatine sunmak,

b) Belediye tarafından her türlü proje, hizmet ve faaliyet hakkında toplumsal kesimleri bilgilendirmek, gerekli duyurum ve tanıtım çalışmalarını yapmak, kamuoyundan gelen şikâyet ve görüşlerin tespit ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

c) Belediye tarafından yürütülen her türlü proje, hizmet ve faaliyetler ile yurt içi ve yurt dışı temas programlarını yazılı ve görsel yöntemlerle kayıt altına almak ve bu amaçla kaset, CD, usb, hard disk, fotoğraf, sunu, kupür vb. materyalle temin edilen haber, resim, görüntü ve bilgileri tasnif ederek arşivlemek ve belirli aralıklarla raporlar hazırlayarak belediye yönetiminin bilgisine sunmak,

ç) Belediye tarafından yürütülen her türlü proje, hizmet ve faaliyetleri tanıtmak amacıyla basın bildirileri, bültenler, gazeteler, dergiler, afişler, broşürler, el kitapları, kataloglar, kitaplar, tanıtım sunuları, filmler vb. çalışmalar yapmak, basın-yayın organlarına dağıtımını gerçekleştirmek; belediyenin internet sitesine içerik desteği sağlamak,

d) Basın-yayın organlarınca, Belediyenin icraatları hakkında haber, tanıtım veya kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olarak yapılacak her türlü çalışmaya içerik desteği sağlamak, gerektiğinde bu tür çalışmaları kontrol etmek; belediyeyi oluşturan birimlerden veya ilgili çevrelerden ihtiyaç duyulan bilgi ve verileri temin etmek ve gerekli yerlere iletmek,

e) Basın-yayın organlarına ve mensuplarına dair iletişim bilgilerini sistematik olarak derlemek ve güncelleştirmek,

f) Hizmetin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri izlemek, tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek,

g) Belediye tarafından düzenlenen açılış, kapanış, temel atma, anma ve kutlama törenlerine dair davetiyeler ile birlikte her türlü afiş, broşür ve diğer materyalleri bastırmak, dağıtmak ve gerekli yerlere asılmasını sağlamak,

ğ) Başta basın-yayın organları olmak üzere, Belediyenin paydaşı konumunda olan bütün kesimleri, belirli bir program dâhilinde düzenli olarak ziyaret etmek, ilişkileri canlı tutmak, mümkün olduğu ölçüde ortak programlar yapmak veya Belediyenin programlarına katılımlarını sağlamak,

h) Belediye tarafından yürütülen projeler, hizmetler ve faaliyetler hakkında halkın talep ve beklentilerini ölçen mekanizmalar geliştirmek, saha araştırmaları yaptırmak, halkın dilek ve şikâyetlerini öğrenerek bunların çözüme kavuşturulması sürecini takip etmek; gerekli raporları hazırlayarak belediye yönetimine sunmak ve gerektiğinde ilgili toplumsal kesimleri bilgilendirmek,

ı) Vatandaşların basın organlarında yer alan şikâyet, görüş ve isteklerini ilgili birimlere iletmek ve takip etmek,

i) Arnavutköy halkının ve yerel kurumların (kaymakamlık, muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri vb.) basın-yayın organlarına yansıyan faaliyetlerini takip etmek, bunlardan Belediyeyi ilgilendirenlerini, ilgili birimlere iletmek ve varsa şikâyetler, ilgili kişi veya kurumlarla temasa geçmek ve çözüm sürecini takip etmek,

j) Belediye çalışmalarıyla ilgili olarak Başkanlık Makamının onayı doğrultusunda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

k) Birimde çalışan personele gerekli eğitimi vererek daha verimli çalışmalarını sağlamak,

l) Belediye yönetimi tarafından verilen görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek,

m) Belediyenin yararına olan her türlü görüş ve öneriyi Belediye yönetimi veya ilgili birimlerin yöneticileri ile paylaşmak,

n) Belediyenin diğer diğer birimlerine basın, yayın, halkla ilişkiler alanında gerekli desteği vermek, 

o) Diğer birimlerin yönetici ve çalışanlarından gelen önerileri, talep ve şikâyetleri değerlendirmeye almak ve Belediyenin yararına olanların hayata geçirilmesi için gayret göstermek,

ö) Diğer birimlerin talep ettiği çalışmaları zamanında yaparak teslim etmek,

p) Sosyal medyada kullanılmak üzere belediye ile ilgili içerikler üretmek,

r) Sosyal medya üzerinden gelen dilek, şikâyet ve taleplerin yönetimini gerçekleştirmek ve ilgili birimleri haberdar etmek,

s) Belediye ve belediyenin sahibi olduğu markaların tüm sosyal medya hesaplarını başkanlık makamının direktifleri doğrultusunda yönetmek,

ş) Belediye tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin sosyal medya mecralarında tanıtılmasını, duyurulmasını, ilan edilmesini ve canlı olarak takipçilerle paylaşılmasını sağlamak,

t) Sosyal medya hesaplarının analiz raporlarını çıkarmak ve rutin olarak başkanlık makamına sunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Teşkilat

MADDE 7- (1) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü teşkilatı müdür, şef ve büro personelinden oluşur. 

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8- (1) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Personel: Memur, işçi, sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri kapsamında istihdam edilen tüm personeli içerir.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

ç) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,

d) Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,

e) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

g) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

ğ) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

h) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

ı) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,

i) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

j) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

k) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,

l) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,

m) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili mevzuat çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

n) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

o) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,

ö) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,

p) 5393 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe Bağlı Şeflik ve Görevleri

MADDE 10- (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinden Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

(2) Bağlı Şeflik ve Büroları: Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Şefliği ile İdari İşler Bürosu, Basın Yayın Bürosu, Kentli Servisi, Çağrı Merkezi bürolarından müteşekkil olup şef ve büroların görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11 (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şefinin görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Bürolarda çalışan personelin devamlılığını takip etmek yetkisine sahiptir, bürolarda çalışan personelin düzenli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek, disiplini sağlamak,

b) Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,

c) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak,

ç) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunmak,

d) Kendisine bağlı personele yapılan iş ile ilgili mevzuat ve üstlerinin belirlediği sınırlar çerçevesinde öneri, emir ve talimat vermek, 

e) Bürolarda yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak ve programlamak,

f) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,

g) Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takip ve gerektiğinde ilgiliye bilgi vermek,

ğ) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak,

h) Büroların iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur,

ı) Evrakların dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

i) Kendisine bağlı Bürolar ile üstleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

j) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,

k) Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,

l) Kendine verilen işleri, ilgili mevzuata uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlar,

m) Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce imza veya paraf atar,

n) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alır, uygulama birliğini sağlar ve personel arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları giderir.

 

İdari İşler Bürosu

MADDE 12 – (1) İdari İşler Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Birime gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve kayıt ederek şefliğin bilgisine sunmak,

b) Şeflik tarafından kendisine yazılmak üzere verilen, iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, resmi yazışma kurallarına uygun olarak ilgili yerlere yazmak,

c) Düzenlenen evrakları kayıt işlemlerinden düşerek tertip ve düzen içinde dosyalamak ve gerekli süre içinde arşivde saklamak,

ç) Müdürlüğe ait ayniyat ve demirbaş kayıtlarını tutmak, stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılmasını sağlamak, kullanılmakta olan malzemelerin sağlıklı ve düzenli bir biçimde depolayıp muhafaza altına almak,

d) Amirin verdiği bilgiler doğrultusunda avans ve kredi işlemlerinin yazışmalarını yapmak ve takip etmek,

e) Birimde bulunan işçi personelin puantajlarını ve gereken evrakları düzenlemek,

f) Üstlerin verdiği diğer emir ve görevleri yerine getirmek,

g) Müdür ve Başkanlık Makamına iletilecek notları kaydedip zamanında iletmek, 

h) Müdürlük bünyesinde yapılan ihale dokümanlarını hazırlamak,

ı) Yapılan ihalelerin aylık olarak hakkediş dosyalarını hazırlamak,

i) Performans tablosu oluşturmak,

j) Müdürlük bütçesini oluşturmak,

k) Müdürlüğe ait faaliyet raporunu oluşturmak (haftalık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık)

l) Gazete, mecmua ve mevzuatla ilgili yayınlar, diğer neşriyatın satın alınması ve resmi gazete ile diğer bazı süreli yayınların abone yenileme işlemlerini yürütmek,

m) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu doğrultusunda e-posta veya yazılı dilekçeler ile yapılan müracaatlara cevap vermek, 

n) Kent konseyinin sekretarya hizmetlerini Kent Konseyi Genel Sekreterine karşı sorumlu şekilde yürütmek, 

o) Kent konseyi bünyesinde kurulan meclisler ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşlerin, kent konseyi genel kurulunda kabul edilmesini müteakip, değerlendirilmek üzere belediye meclisine sunulmasını sağlamak, 

ö) Kent konseyiyle ilgili diğer iş ve işlemleri takip etmek, 

 

Basın Yayın Bürosu:

MADDE 13 - (1) Basın Yayın Bürosu’nun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) Arnavutköy’ün kültürel ve tarihi zenginliklerini fotoğraf, film, video, cd, ses kasetleri vb. yöntemlerle turizm başta olmak üzere diğer sektörlere katkıda bulunacak şekilde derlemek, 

c) Yerel, ulusal ve uluslararası televizyon kanallarını takip ederek, Başkanlık Makamı ile ilgili birimlere ait haber ve benzeri görüntülerin derlenip bilgilerine sunulmasını sağlamak,

ç) Belediye icraatlarının ve faaliyetlerinin muhabirler, kameramanlar, fotoğrafçılar ve gerekli teknik ekipmanlarla takibini yapmak, elde edilen derlemelerin görsel ve basın materyalleri haline getirerek dağıtımını yapmak,

d) Belediye sınırları içerisinde Başkanlığa bağlı (meydan, cadde, sokak, bulvar, park bahçeler, mezarlıklar, kültürel mekânlar, köprüler, tarihi yerler vb.) yerlerde yapılacak film çekimleri için gelen başvuruların değerlendirilip izin verilmesi işlemlerini yürütmek,

e) Sosyal medyada kullanılmak üzere belediye ile ilgili içerikler üretmek,

f) Sosyal medya üzerinden gelen dilek, şikayet ve taleplerin yönetimini gerçekleştirmek, ilgili birimleri haberdar etmek,

g) Belediye ve belediyenin sahibi olduğu markaların tüm sosyal medya hesaplarını başkanlık makamının direktifleri doğrultusunda yönetmek,

ğ) Belediye tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin sosyal medya mecralarında tanıtılmasını, duyurulmasını, ilan edilmesini ve canlı olarak takipçilerle paylaşılmasını sağlamak,

h) Sosyal medya hesaplarının analiz raporlarını çıkarmak ve rutin olarak başkanlık makamına sunmak,

ı) Yetki alanı içinde tanıtım amaçlı firmaların pankart billboard totemlerinin takibini yapmak.

 

Kentli Servisi

MADDE 14 (1) Kentli Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) Başkan ile görüşme talebi olan vatandaş, sivil toplum temsilcileri vb. ilgili taleplerini müdürlüğe ve müdürlük direktifleri ile Özel Kalem Müdürlüğüne eriştirmek, 

b) Sicil güncelleme ve sicil oluşturma işlemi yapmak, 

c) Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi beyanları kontrolü ve ödeme bilgileri vermek,

ç) İmar durum bilgisi, rayiç bedel bilgilerini vermek,

d) Belediye tarafından yapılan faaliyetler hakkında ilgili birimlerle iletişim kurarak vatandaşa bilgi vermek, 

e) Yardım talebiyle gelen vatandaşların taleplerine ilişkin çözüm yolları aramak ve ilgili birimlerle iletişim kurmak,

f) Adres bilgisi, ruhsat bilgisi, numarataj vermek,

g) Vatandaş, firma, dernek, kooperatif ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakın kontrolü sağlanarak otomasyon sistemine kaydedilmesi ve ilgili müdürlüğe havalesini sağlamak, 

ğ) Danışma personeli ile belediyeye gelen vatandaşları karşılamak, hangi birimde işi olduğunu öğrenmek ve ilgili birime yönlendirmek, gerektiğinde yaşlı ve hasta vatandaşlara gideceği birime kadar eşlik etmek.

 

Çağrı Merkezi

MADDE 15 – (1) Çağrı merkezinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) Sicil güncelleme ve sicil oluşturma işlemi yapmak,

b) Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi beyanları kontrolü ve ödeme bilgileri vermek,

c) Dilekçe sorgulama yapmak,

ç) Anketler düzenlemek,

d) İmar durum bilgisi, ifraz bilgisi, yola terk ve emsal değer gibi tüm teknik konularda idarenin izin verdiği ölçüde vatandaşları bilgilendirmek ve ilgili birimlere yönlendirmek,

e) Rayiç değer vermek,

f) Şikayet ve talep geri dönüşü yapmak,

g) Bilgilendirme/Yönlendirme hizmetleri vermek,

ğ) Canlı destek kapsamında sorulan sorulara cevap vermek,

h) Toplu sms gönderimi yapmak,

ı) Vatandaşları bilgilendirme amaçlı toplu aramaların yapılmasını sağlamak, 

i) Gelen telefonların kurum içi aktarımını sağlamak,

j) Hafta sonları cenaze işlemlerine bakmak,

k) İBB, Cimer, İçişleri Bakanlığı (Muhtar Bilgi sistemi) gibi dış kurumlardan gelen başvuruları ilgili müdürlüklere iletip ivedi şekilde sonuçlandırmak,

l) E-Belediye, Mail sistemi (arnavutkoy@arnavutkoy.bel.tr) ve sosyal medya birimi gibi belediye iç birimlerinden gelen başvuruları müdürlüklere iletmek ve ivedi şekilde sonuçlandırmak,

m) Teknik Konular hakkında idarenin izin verdiği ölçüde vatandaşa bire bir hizmet vermek,

n) Projeler hakkında genel bilgi paylaşımı yapmak,

o) Konutların ruhsat ve iskan bilgilerinin kontrolünü sağlamak,

ö) Parsellerin kentsel dönüşüm ile ilgili kontrollerini yapmak.

 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 16- Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri; kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirilerini de içeren ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin İcrası

MADDE 17-  (1) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin icrası: Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 18- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,

c) Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve şefe iletir,

ç) Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon;

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısı imzası ile yürütür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

Müdürlük İçi Denetim

MADDE 19– (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır,

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel Özlük Dosyaları

MADDE 20- (1) Personelin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük dosyaları başlıca dayanaktır.

Disiplin cezaları

Madde 21- (1) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 22- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükte olan ilgili hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Arnavutköy Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarih ve 29 sayılı kararı ile kabul edilen “Arnavutköy Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.

 

 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?