Arnavutköy Belediyesi

Görev Tanımları

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen:

a) Başkan :                                   Arnavutköy Belediye Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı :               İlgili Belediye Başkan Yardımcısını

c) Belediye :                                 Arnavutköy Belediyesini,

d) Meclis :                                    Arnavutköy Belediye Meclisini

e) Komisyon :                              Arnavutköy Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarını

f) Encümen :                                Arnavutköy Belediye Encümenini,

g) EBYS :                                      Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

h) KEP :                                         Kayıtlı Elektronik Postayı

i) Müdürlük :                                Yazı İşleri Müdürlüğünü,

j) Müdür :                                     Yazı İşleri Müdürünü,

k) Personel :                                Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan personeli 

l) Şef :                                           Yazı İşleri Şefini,

m) SDP :                                       Standart Dosya Planını,

n) UETS :                                      Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri 

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) 5747 sayılı yasa ile kurulan Arnavutköy İlçe Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararıyla kurulmuştur.

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Meclisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür,

b) 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Encümeni ile ilgili iş ve işlemleri yürütür,

c) Belediyenin ve müdürlüğün genel evrak ve gelen-giden evrak ile ilgili işlemlerini yürütür,

d) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre nikâh ile iş ve işlemleri yürütür,

e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre iş ve işlemleri yapmak.

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilikler ya da mahkemeler tarafından görev alanına giren konular hakkında istenilen bilgileri verir; yazışmaları yapar,

g) Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında yönetmelik hükümlerini uygulamak.

h) 4734 sayılı Kanuna göre gerektiği durumlarda mal ve hizmet alımı yapar,

i) 5018 sayılı Kanuna göre kurumun stratejik planı doğrultusunda müdürlüğün, yıllık bütçesini hazırlar,

j) Müdürlüğün 5018 sayılı Kanuna göre tüm taşınır işlemlerini yürütür,

k) Müdürlüğe bağlı büroların belediyenin diğer birimleriyle koordineli biçimde çalışmalarını sağlar,

l) Müdürlük, bunlar dışında, mevzuatın öngördüğü diğer görevleri ile başkanlıkça verilen görevleri mevzuat çerçevesinde yapar ve yürütür,

m) Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Kanuna dayanarak belediye başkanınca kendisine verilen görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

n) Müdürlük, belediye başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapar ve yürütür.

o) Müdürlük, belediyenin stratejik planında ön gördüğü misyon, vizyon ve ilkeleri doğrultusunda hizmetlerini yerine getirmekle sorumludur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Teşkilat

MADDE 7- (1) Yazı İşleri Müdürlüğü idari teşkilatı müdür, şef, memur, evlendirme memuru ve büro personelinden oluşur.

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8- (1) Yazı İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Yazı İşleri müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Evlendirme Memuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve 07.11.1985 tarih ve 18921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Evlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda atanır.

ç) Personel: Memur, işçi, sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri ile çalışan tüm personeli kapsar.


Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

d) Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,

e) Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,

f) Müdürlüğün harcama yetkilisidir, 

g) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

h) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

i) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

j) Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

k) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

l) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için kararlar verir, tedbirler alır ve uygular,

m) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

n) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

o) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta bahsi geçen durumların oluşması halinde disiplin cezası verir,

p) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,

r) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili mevzuat çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

s) Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

t) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,

u) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,

v) 5393 sayılı kanun ile diğer ilgili belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe Bağlı Şeflik Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- (1) Şefin görevleri, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 

a) Büroda çalışan personelin devamlılığını sağlamak, denetlemek ve disipline etmek, 

b) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak,

c) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunmak,

d) Kendisine bağlı personele mevzuat ve üstlerin verdiği görevler dâhilinde öneri ve talimatlar vermek,

e) Bürolarda yürütülen tüm faaliyetleri mevzuat ve üstlerinin gözetim ve denetiminde yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek,

f) Müdür tarafından verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapmak.

g) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,

h) Resmi yazışmalarda evrakların üzerine müdürden önce paraf ya da imza atmak, 

i) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler almak, uygulama birliğini sağlamak, 

j) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden müdüre karşı sorumludur,


Bağlı Bürolar

MADDE 11 – (1) Yazı İşleri Müdürlüğü uhdesinde Genel Evrak Bürosu, Meclis ve Encümen Bürosu ile Evlendirme Bürosu yer almaktadır. Bahsi geçen bürolar mevzuat ve üstlerin belirlediği sınırlar çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

A- Genel Evrak Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1) Belediyeye fiziksel ve/veya elektronik olarak gelen her türlü evrakın, vatandaş istek ve şikâyetlerini içeren dilekçelerin kabulünü yapmak, 

2) Gelen evrakın hangi birime havale edileceğini tespit edip havalesini gerçekleştirmek üzere müdüre arz etmek,

3) Başkan, başkan yardımcısı, müdür ya da müdür tarafından yetkilendirilmiş birim sorumlusu tarafından havalesi yapılan evrakların EBYS’ne uygun olarak kaydını yapmak ve ilgili birimlere EBYS sistemi üzerinden ve fiziksel olarak iletmek,

4) KEP sistemi üzerinden gelen ve KEP üzerinden giden evrak akışını sağlamak,

5) UETS sistemin üzerinden gelen tebligatları kabul etmek ve ilgili müdürlüğe sevkini sağlamak.

6) Birimler tarafından kurum dışına gönderilen evrakları EBYS üzerinden kabul etmek ve eklerinin de fiziksel olarak takibini gerçekleştirmek, 

7) Elektronik imza ile imzalanmış evraklardan kurum dışına gidecek olanların e-imza ile imzalandığına dair onaylanmasını yapmak.

8) Birimler tarafından ilçe içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen evrakların çıktılarını alarak, Kurye personeli aracılığıyla zimmet karşılığında ilgililerine teslim etmek, 

9) Kurum dışına posta (ödeme emirleri hariç) ile gönderilecek evrakın postalama işlemini yürütmek,

10) Kuruma gelen ve kurumdan gönderilen evrakların SDP numaralarının takibi ve EBYS’ye uygun olarak düzenlenmesini sağlamak,

11) Genel Evrak Birimi, yukarıda sayılan görevler ile birim sorumlusu ve/veya müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur,

12) Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapmak. 


B) Meclis ve Encümen Bürosu Görev Yetki ve Sorumlulukları

     

a) Belediye Meclisi ile İlgili Görevler

1) Meclis toplantılarının “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği” hükümlerine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.

2) Belediye birimlerinden yasa, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve yönetmeliklere uygun olarak Belediye Meclisine Başkanlık Makamından havaleli gelen teklifler doğrultusunda meclis gündeminin oluşturulmasına yönelik hizmetleri yapmak, 

3) Meclis toplantı tarihi, saati, toplantı yeri ve gündeme ilişkin bilgileri Mülki İdare Amiri, Meclis Üyelerine duyurur; Belediye internet sayfasında duyurulması sürecini yürütmek ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak, 

4) Meclis toplantılarında bir önceki toplantı özetlerinin dağıtımını sağlamak, 

5) Meclis toplantısı sonrasında gündem tekliflerinin havale edildiği ihtisas komisyonlarına göre dosyalanıp ilgili komisyonlara iletimini sağlamak, 

6) Belediye Meclisi ve ihtisas komisyonlarının çalışmalarına yardımcı olmak, komisyon raporları ile Meclis kararlarını yazmak,

7) Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin tutanak düzenlenmesi ve kararların yazılması başlıklı 16. maddesi gereğince; Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydederek ses kayıtlarını çözüp, yazılı hale getirdikten sonra meclisteki parti gruplarına göndermek.

8) Meclis toplantı tutanaklarını hazırlamak, Başkanlık Divanına imzalatmak ve bu tutanakları bir dosyada arşivlemek, incelemeye hazır bulundurmak,

9) Meclis üyelerinin, meclis toplantılarına devamlılıklarını belirlemek üzere Meclis Başkanlığınca tutulan hazirun defterini tutmak,

10) Alınan meclis kararlarının mülki amire Belediye Başkanı tarafından onaylandığı tarihten itibaren 7 gün içinde göndermek.

11) Meclisçe alınan kararların ilgili birimlere, kurumlara iletilmesini ve arşivlenmesini sağlamak,

12) Meclis Başkanlığına verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri gereği ilgili müdürlüklere gönderilerek, önergelerin yazılı olarak cevaplandırılması sağlanır.

13) Meclis üyelerine, gerek meclis toplantısına ve gerekse ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan huzur hakkı puantajını hazırlamak ve gereği için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne göndermek,

14) Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapmak. 


b) Belediye Encümeni ile İlgili Görevler

1) Encümenin tespit olunan günlerde toplanmasını koordine etmek ve bununla ilgili yazışmaların takibini yapmak,

2) Başkanlık oluru ile encümene havale olunan ve EBYS sistemi üzerinden gelen evrakların çıktılarının alınarak encümen gündeminin hazırlanmasını sağlamak,  

3) Encümen toplantısında gündem maddeleri ile ilgili notları ve gelen teklifler üzerine alınan kararları düzenlemek.

4) Encümen toplantılarında alınan kararların şekil ve usul açısından resmi evrak haline getirilmesi ve arşivlenmesini temin etmek,

5) Encümen kararları imzalandıktan sonra ilgili müdürlüğe üst yazı ile göndermek,

6) Belediye Encümenince 2886 sayılı kanuna göre yapılan kapalı zarf usulü ihalelerde, ihale komisyonu raporlarını arşivlemek,

7) Encümen üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin ödenmesini sağlamak amacı ilgili müdürlüğe aylık olarak puantaj göndermek,

8) Encümene ilişkin tüm bilgi, belge ve dosyaların oluşturulması, arşivlenmesi ve korunmasını sağlamak, 

9) Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapmak.

 

c) Müdürlük Kaleminin Görevleri

1) Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakların birim veya personele tebliğini yapmak, cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlamak, cevap verilmesini sağladıktan sonra arşivlemesini temin etmek, 

2) Müdürlük personelinin sağlık, izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yaptıktan sonra arşivlemesini yapmak,

3) Müdürlüğün tüm birimlerinde bulunan taşınır mal hesabını tutmak ve listesini hazırlamak, ilgili bürolara asmak, taşınır kayıtlarını tutmak suretiyle her yılsonu cetvellerini hazırlayarak ilgili müdürlüğe göndermek,

4) Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol etmek ve süresinde cevap verilmesini sağlamak,

5) Müdürlüğe CİMER ve Beyaz Web sistemi üzerinden gelen şikâyetlerin kontrolü ve cevaplanmasını sağlamak, 

6) Müdürlük bütçesi ve faaliyet raporunu hazırlayarak ilgili müdürlüğe göndermek,

7) Belediye Meclis Üyelerinin özlük ve diğer işlemlerini yürütmek.

 

C) Evlendirme Bürosunun Görev Yetki ve Sorumlulukları 

1. Evlenmek talebi ile müracaat eden kişilerin taleplerini kabul etmek, evlenme dosyasının hazırlanmasını koordine etmek,

2. Başvuruda bulunan kişilerin künyelerinin aile kütüğüne uygun olup olmadığının ve evlenmelerine engel bir halin bulunup bulunmadığının incelenmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,

3. Belirlenen nikâh gününde nikâh akdini gerçekleştirmek,

4. Başkan adına vekâleten nikâh akdini gerçekleştirmek,

5. Evlenen çiftler için evlenme cüzdanının hazırlanmasını sağlamak,

6. Evlenme akdinin İlçe Nüfus Müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilmesi ve aile kütüklerine tescil edilmesini sağlamak,

7. Denetimler esnasında İlçe Nüfus Müdürlüğü yetkililerine gerekli kolaylığın gösterilmesini ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgelerin denetime hazır halde bulundurulmasını sağlamak,

8. İlgili kayıtların tutulması ve arşivlenmesini sağlamak.   

9. Mahkemelerden gelen geçmiş zamanlara ait evliliklere ait imza örnekleri, adres bilgileri gibi talepleri vs istenen bilgileri Evlendirme Birimi arşivinden çıkarılarak ilgili kurumlara gönderilmesini sağlamak.

 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 12- Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür.  Bu kapsamda personel: 

1) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar,

2) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır,

3) Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur,

4) Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir,

5) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,

6) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

7) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

8) İş bölüşümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

9) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

10) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

11) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

12) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

13) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,

14) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar, bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz,

15) Görevlerini hiçbir ayrımcılığa sebebiyet vermeden yürütür, 

16) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz,

17) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes, gayret ve çaba gösterir ve olumsuz bir durumda konu üstlere yansıtılarak gerekli tedbirlerin alınası sağlanır, 

18) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.

19) Personel 657 sayılı Kanun ve diğer belediye mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin İcrası

MADDE 13-  (1) Yazı İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Yazı İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür. 

c) Görevin icrası: Yazı İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 14- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; Yazı İşleri Müdürlüğü; Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişileriyle yapacağı yazışmaları, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısının imzasıyla yürütür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

 

Müdürlük İçi Denetim 

MADDE 15- (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır,

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) Yazı İşleri Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel Özlük dosyaları

MADDE 16- (1) Personelin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, görevde yükselmesinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük dosyaları başlıca dayanaktır. 

Disiplin cezaları

MADDE 17- (1) Yazı İşleri Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 18- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Arnavutköy Belediye Meclisi’nin 05.02.2016 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen “Yazı İşleri Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.

 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?