Arnavutköy Belediyesi

Görev Tanımları

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- 

(1) Bu yönetmeliğin amacı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır. 

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu yönetmelik Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- 

(1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- 

(1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye :                          Arnavutköy Belediyesini,

b) Başkan :                            Arnavutköy Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı :        İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Meclis :                             Arnavutköy Belediye Meclisini,

e) Encümen :                        Arnavutköy Belediye Encümenini,

f) Müdürlük :                         Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,

g) Müdür :                             Sosyal Destek Hizmetleri Müdürünü,

h) Şef :                                   Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Şefini,

i) Büro Sorumlusu :             Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Büro Sorumlularını,

j) Personel :                          Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görevleri

 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 5- 

(1) Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) Hasta ve yardıma muhtaç vatandaşların; muayene, tedavi ve hastane ulaşımı iş ve işlemlerinde kendillerine destek sağlamak,

b) Sağlıkla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilgili mevzuat çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunmak ve destek sağlamak,

c) Başkanlık Makamı ile yapılan protokol hükümleri çerçevesinde aynı zamanda işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre belediyede çalışan işçi personelin muayene ve tedavi edilmelerine destek olmak, 

d) Belediye sınırları dâhilinde cenaze sahiplerine cenaze ve taziye hizmetleri sunmak,

e) Cenazelerle ilgili bilgi talep eden bütün resmi makamların taleplerini ve vatandaşların dilekçelerini yasal süresi içerisinde cevaplandırmak,

f) Başkanlık Makamınca oluşturulan komisyon marifetiyle, kanunlar ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde, işyerlerinin sıhhi denetim ve kontrolerini yapmak,

g) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce, işyerlerinin ruhsatlandırılması sürecinde oluşturulan ruhsat komisyonunda talep edilmesi halinde sağlık personeli görevlendirmek,

h) Belediye sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün, yaşlı ve engelli hastalara, bakıma, takibe, tedavi ve pansumana ihtiyacı olan kimselere, ilköğretim, lise, yükseköğretim ve benzeri eğitim kurumlarında eğitimini sürdürmekte olan yardıma muhtaç öğrencilere, yardıma muhtaç öğrenci ailelerine, yangın, sel, deprem ve benzeri afetlere maruz kalmış kişilerden müracaatçının ihtiyacına göre; yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, ev eşyası, tıbbî araç-gereç ile tedavi ve rehabilitasyon amaçlı protez yardımcı araç-gereç, işitme cihazı, akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye, hasta yatağı, hasta bezi, serme bez, koltuk değneği, tanı tedavi ve pansuman amaçlı ilaç sarf malzemeleri ile bakım ve temizlik ile ilgili malzemelere ilişkin ayni yardımlar ile; para yardımı ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki, akıllı kart kontörü, kira yardımı vb. nakdi yardımlar ve diğer sosyal yardım  hizmetlerini yapmak,

i) Yapılacak olan sosyal yardımlarda muhtarlıklar, vakıf, dernek, yardım vb. kuruluşlarla görüşerek koordinasyonu sağlamak,

j) Gönüllülerin bağışladığı kıyafet, ev eşyası, kitap, kırtasiye vb. tüm malzemeleri tasnif ederek, muhtaç kimselere ulaştırmak ve yaşamlarına destek olmak,

k) 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun gereğince şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine gerekli yardımı yapmak,

l) Belediye sınırları içinde yaşayan dar gelirli ailelerin, el emeği ürünlerini değerlendirmek için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak pazarlanmasını sağlamak,

m) Yoksul vatandaşların ihtiyacının karşılanması için aşevi açılması ve işletilmesi veya işlettirilmesi çalışmalarını yapmak,

n) Göç, sosyal adaletsizlik, etnik ve kültürel çatışma, ahlaki çöküntü, rüşvet ve yolsuzluklar, kültürel yozlaşma, hızlı nüfus artışı, vb. nedenlerle gelişen sosyal sorunların tespiti yönünde çalışmalar yapmak,

o) Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ilköğretim öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine verilecek olan çanta, önlük, kırtasiye vb. malzemelerin okullara göre planlamasını yaparak dağıtımını sağlamak,

p) Belediye sınırları içinde yaşayan halkın demografik durumunu belirleyici sosyal doku araştırmaları ve sosyo-ekonomik durumunu tespit edici araştırmalar yapmak, veri tabanları oluşturmak, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

q) Belediye sınırları içinde yaşayan ve yardıma muhtaç insanların maddî durumlarının düzeltilmesine yönelik rehberlik çalışmaları yapmak,

r) Diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal hizmetler konusunda işbirliği yapmak ve ilgili mevzuat çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunmak ve destek sağlamak,

s) Müdürlüğe başvuran veya saha taramaları neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu anlaşılan vatandaşların sosyal yardım marketi hizmetlerinden faydalanabilmesi için ASYAM KART çıkarmak ve veri tabanı oluşturmak,

t) Markete bağış veya ihale yolu ile alınan ürünlerin envanter girişlerini yapmak,

u) Ürün stoklarını takip etmek ve ürün akışını sağlamak,

v) Alışveriş yapan vatandaşlara aldıkları ürünlere ilişkin her ay sonunda teslim tutanağı düzenlemek ve arşivlemek,

w) Her yıl sonunda envanter kayıtlarını güncellemek ve stok raporlaması yapmak.

x) İhtiyaç sahibi yaşlıların tespitini yaparak veri tabanı oluşturmak,

y) İhtiyaç sahibi engellilerin tespitini yaparak veri tabanı oluşturmak,

z) Tespitleri yapılan engelli vatandaşları engel guruplarına göre tasnif etmek,

aa) Bakıma muhtaç yaşlıların barınma sorunlarına yardımcı olmak,

bb) İhtiyaç sahibi engellilere medikal malzeme yardımında bulunmak,

cc) Engelli vatandaşlara yasal hakları konusunda bilgilendirici toplantı ve seminerler düzenlemek,

dd) Heyet raporuna ihtiyacı olan vatandaşlara; hastane randevusu, ulaşım vb. konularda yardımcı olmak,

ee) Engelli, yaşlı, desteklenmesi gereken gençler, aileler, kadınlar ve diğer dezavantajlı bireylerin mesleki beceri ve meslek edindirme kurslarından faydalanmasını sağlamak ve bu tür kurslar düzenlemek, 

ff) Engelli, yaşlı, desteklenmesi gereken gençler, aileler, kadınlar ve diğer dezavantajlı  vatandaşların istihdam edilmesi yönünde çalışmalar yapmak,

gg) Belediye sınırları içinde yaşayan bireylerin kariyer planlarını yapmalarına katkı sunmak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlemek.

hh) İs verenlere yönelik ziyaretler gerçekleştirmek, 

ii) İş arayanlarla işverenleri buluşturan toplu iş görüşmeleri organize etmek,

jj) Engelli ve yaşlı vatandaşların el emeklerinin değerlendirilebileceği çarşılar, mağazalar veya sayış yerlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak,

kk) Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek,

ll) Sosyal içerikli gezi ve programlar düzenlemek,

mm) Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını gidermek,

nn) Engelli ve yaşlı vatandaşlara ve ailelerine yönelik, Ramazan ayı içerisinde iftar programları düzenlemek,

oo) Belediye tarafından açılmış 0-6 yaş çocuklar için gündüz çocuk bakımevleri açmak ve işletmek veya işlettirmek,

pp) Belediye sınırları içerisinde yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk, aile ve toplumdaki diğer birimlere yönelik eğitim ve sosyal hizmetler sunmak,

qq) Belediye sınırları içerisinde ailelerin sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimi sağlayan projeler hazırlamak ve yürütmek,

rr) Belediye sınırları içinde yaşayan kadın, aile ve çocuklara yönelik olarak sorunları çözme danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek ve ilgili kurumlarla iletişimi sağlamak,

ss) Üretilen el emeği ürünlerini değerlendirmek için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde projeler yapmak ve yürütmek,

tt) 18 yaşın üzerinde olup her türlü şiddete maruz kalmış veya kalma ihtimali olan barıma ihtiyacı duyan kadınların çocukları ile geçici bir süre kalabilecekleri Kadın Konuk evleri açmak ve işletmek,

uu) Sokakta yaşayan ve/veya risk altında olan çocuklar için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yaparak sokak çocuklarının topluma kazandırılmasına yönelik projeler geliştirerek çalışmalar yapmak ve uygulamak,

vv) Belediye sınırları içinde yaşayan göçmen ve sığınmacıları kayıt altına alarak veri tabanı oluşturmak,

ww) Göçmenlere danışmanlık, yönlendirme, bilgilendirme ve destek hizmetleri vermek,

xx) Temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, ev eşyası, kıyafet, medikal, temizlik vb. malzeme ihtiyaçlarını karşılamak,

yy) Barınma ihtiyaçları kapsamında gerekli destek ve koordinasyonu sağlamak, 

zz) Göçmenlerin kendileri ve çocukları için eğitim hizmeti vermek ve Türkçe dil eğitim danışmanlığı hizmeti sağlamak,

aaa) Göçmenlerin hukuki sorunları ve hakları ile ilgili danışmanlık desteği sağlamak,

bbb) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ccc) Tesis edilen tüm idari işlem ve eylemlerin kayıt altına alınması, dosyalanması, raporlanması ve arşivlenmesini sağlamak,

ddd) Diğer müdürlükler ile koordinasyon içerisinde çalışmak,

eee) Mevzuatın ve üstlerin verdiği diğer iş ve işlemleri yapmak, 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 6- 

(1) Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü idari teşkilatı müdür, şef, büro sorumlusu, memur, işçi, sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri ile temin edilen personelden oluşur. 

(2) Büroların görev, çalışma usul ve esasları Başkanlık Makamı tarafından yürürlüğe konulacak yönergeler ile belirlenir.

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 7- 

(1) Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin  hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Büro Sorumlusu: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında yürütülen işlevsel hizmetlerin gereği gibi yürütülebilmesi için alanında uzman kişilerden ilgili mevzuata uygun şekilde atanır.

d) Personel: Memur, işçi ve sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri ile çalışan tüm personeli kapsar.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8- 

(1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

d) Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,

e) Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,

f) Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri olup, başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

h) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

i) Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

j) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

k) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygular,

l) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

m) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

n) Disiplin amiri olarak personele, şartlar oluşması halinde mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,

o) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,

p) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili mevzuat çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

r) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

s) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,

ş) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,

t) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Şef’in Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 9- 

(1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda, işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde, Müdürlük Makamına karşı, tam yetkili ve sorumlu kişidir. Şefin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) Bürolarda çalışan personelin devamlılığını, düzenini sağlamaya yönelik disiplin ve denetleme süreçlerini yürütmek, 

b) Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,

c) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak,

d) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunmak, 

e) Kendisine bağlı personeli mevzuat ve üstlerin talimatları doğrultusunda sevk ve idare etmek, 

f) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,

g) Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takibinin yapılması ve gerektiğinde ilgiliye bilgi verilmesini sağlamak, 

h) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişi ya da kurumlara ulaşmasını sağlamak,

i) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, 

j) Evrakların dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

k) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyon ve iletişimi sağlamak,

l) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,

m) Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,

n) Kendine verilen işleri, ilgili mevzuata uygun uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlamak, 

o) Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce paraf ya da imza atmak, 

p) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alarak uygulama birliğini sağlamak ve personel arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları mevzuat ve üstlerinin çizdiği sınırlara uygun gidermek.

 

Büro Sorumlularının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- 

(1) Büro Sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Büronun iş ve işlemlerinin müdür ve şeften alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir,

b) Büro sorumlusu olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını ve uygulanmasını sağlar,

c) Büro ile ilgili evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar,

d) Büronun ihtiyaçlarını belirleyerek amirlerinin onayına sunar,

e) Büro ile ilgili tüm resmi yazışmaları yürütür, evrak takibini yaparak gerekli raporları hazırlar ve amirlerinin onayına sunar,

f) Belediyenin amaç ve politikalarının uygulanması konusunda amirlerine destek sağlar,

g) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amirleri tarafından verilen görevleri icra eder,

h) Büroya ait iş ve işlemlerden şef ve müdüre karşı sorumludur.

 

Müdürlüğe Bağlı Büroların Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 11

(1) Müdürlüğe bağlı büroların görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

A. Sağlık İşleri Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Hasta ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın, muayene, tedavi ve hastane ulaşımı iş ve işlemlerinde kendillerine destek sağlamak,

b) Sağlıkla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilgili mevzuat çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunmak ve destek sağlamak,

c) Başkanlık Makamı ile yapılan protokol hükümleri çerçevesinde aynı zamanda işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre belediyede çalışan işçi personelin muayene ve tedavi edilmelerine destek olmak, 

d) Diğer kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetleri konusunda işbirliği yapmak ve ilgili mevzuat çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunmak ve destek sağlamak,

e) Belediye sınırları dâhilinde cenaze sahiplerine cenaze ve taziye hizmetleri sunmak,

f) Cenaze ve taziye hizmetleri ilgili bilgi talep eden bütün resmi makamların  ve vatandaşların dilekçe ve taleplerini yasal süresi içerisinde cevaplandırmak,

g) Başkanlık Makamınca oluşturulan komisyon marifetiyle, kanunlar ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde, işyerlerinin sıhhi denetim ve kontrollerini yapmak,

h) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce, işyerlerinin ruhsatlandırılması sürecinde oluşturulan ruhsat komisyonunda talep edilmesi halinde sağlık personeli görevlendirmek,

i) Üstler tarafından görevleri ile ilgili verilen diğer sorumlulukları yerine getirmek. 

 

B. Sosyal Yardım İşleri Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Belediye sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün, yaşlı ve engelli hastalara, bakıma, takibe, tedavi ve pansumana ihtiyacı olan kimselere, ilköğretim, lise, yükseköğretim ve benzeri eğitim kurumlarında eğitimini sürdürmekte olan yardıma muhtaç öğrencilere, yardıma muhtaç öğrenci ailelerine, yangın, sel, deprem ve benzeri afetlere maruz kalmış kişilerden müracaatçının ihtiyacına göre; yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, ev eşyası, tıbbî araç-gereç ile tedavi ve rehabilitasyon amaçlı protez yardımcı araç-gereç, işitme cihazı, akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye, hasta yatağı, hasta bezi, serme bez, koltuk değneği, tanı tedavi ve pansuman amaçlı ilaç sarf malzemeleri ile bakım ve temizlik ile ilgili malzemelere ilişkin ayni yardımlar ile; para yardımı ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki, akıllı kart kontörü, kira yardımı vb. nakdi yardımlar ve diğer sosyal yardım  hizmetlerini yapmak,

b) Yapılacak olan sosyal yardımlarda muhtarlıklar, vakıf, dernek, yardım vb. kuruluşlarla görüşerek koordinasyonu sağlamak,

c) Gönüllülerin bağışladığı kıyafet, ev eşyası, kitap, kırtasiye vb. tüm malzemeleri tasnif ederek, muhtaç kimselere ulaştırmak ve yaşamlarına destek olmak,

d) 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun gereğince şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine gerekli yardımı yapmak,

e) Belediye sınırları içinde yaşayan dar gelirli ailelerin, el emeği ürünlerini değerlendirmek için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak pazarlanmasını sağlamak,

f) Yoksul vatandaşların ihtiyacının karşılanması için aşevi açılması ve işletilmesi veya işlettirilmesi çalışmalarını yapmak,

g) Göç, sosyal adaletsizlik, etnik ve kültürel çatışma, ahlaki çöküntü, rüşvet ve yolsuzluklar, kültürel yozlaşma, hızlı nüfus artışı gibi sosyal sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, 

h) Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ilköğretim öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine verilecek olan çanta, önlük, kırtasiye vb. malzemelerin okullara göre planlamasını yaparak dağıtımını sağlamak,

i) Belediye sınırları içinde yaşayan halkın demografik durumunu belirleyici sosyal doku araştırmaları ve sosyo-ekonomik durumunu tespit edici araştırmalar yapmak, veri tabanları oluşturmak, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

j) Belediye sınırları içinde yaşayan ve yardıma muhtaç insanların maddî durumlarının düzeltilmesine yönelik rehberlik çalışmaları yapmak,

k) Diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal hizmetler konusunda işbirliği yapmak ve ilgili mevzuat çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunmak ve destek sağlamak,

l) Görev alanına giren ve üstler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

C. Arnavutköy Sosyal Yardım Merkezi (ASYAM) Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

a) Müdürlüğe başvuran veya saha taramaları neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu anlaşılan vatandaşların sosyal yardım marketi hizmetlerinden faydalanabilmesi için ASYAM KART çıkarmak ve veri tabanı oluşturmak,

b) Markete bağış veya ihale yolu ile alınan ürünlerin envanter girişlerini yapmak,

c) Ürün stoklarını takip etmek ve ürün akışını sağlamak,

d) Kullanım süresi dolan veya dolmaya yaklaşan ürünlerin yenisi ile değişmesini temin etmek,

e) Ürünlerin üzerinde etiketlerin olup olmadığını araştırmak ve güncelliğini sağlamak,

f) Alışveriş yapan vatandaşlara aldıkları ürünlere ilişkin her ay sonunda teslim tutanağı düzenlemek ve arşivlemek,

g) Market içi raf düzenini sağlamak,

h) Her yıl sonunda envanter kayıtlarını güncellemek ve stok raporlaması yapmak.

i) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

D. Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Merkezi (AYEM) Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) İhtiyaç sahibi yaşlıların tespitini yaparak veri tabanı oluşturmak,

b) İhtiyaç sahibi engellilerin tespitini yaparak veri tabanı oluşturmak,

c) Tespitleri yapılan engelli vatandaşları engel guruplarına göre tasnif etmek,

d) Bakıma muhtaç yaşlıların barınma sorunlarına yardımcı olmak,

e) Belediye sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli, yatalak, kronik hastalığı olup evde sağlık ve bakım ihtiyacı olan dezavantajlı bireylere yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri sunmak,

f) Belediye sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilere yönelik gündüz bakım hizmeti sunmak,

g) İhtiyaç sahibi engellilere medikal malzeme yardımında bulunmak,

h) Engelli vatandaşlara yasal hakları konusunda bilgilendirici toplantı ve seminerler düzenlemek,

i) Heyet raporuna ihtiyacı olan vatandaşlara; hastane randevusu, ulaşım vb. konularda yardımcı olmak,

j) Engelli ve yaşlı vatandaşların istihdam edilmesi yönünde çalışmalar yapmak,

k) Engelli ve yaşlı vatandaşların mesleki beceri ve meslek edindirme kurslarından faydalanmasını sağlamak ve bu tür kurslar düzenlemek,

l) Engelli ve yaşlı vatandaşların el emeklerinin değerlendirilebileceği çarşılar, mağazalar veya sayış yerlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak,

m) Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek,

n) Sosyal içerikli gezi ve programlar düzenlemek,

o) Evde bakım maaşı talepleri konusunda saha ve hane tespitleri yapmak,

p) Engelli ve yaşlı vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını gidermek,

r) Engelli ve yaşlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik, Ramazan ayı içerisinde iftar programları düzenlemek,

s) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

E. Gündüz Çocuk Bakımevleri Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Belediye tarafından 0-6 yaş çocuklar için gündüz çocuk bakımevleri açmak ve işletmek ya da işlettirmek,

b) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

F. Aile ve Kadın Çalışmaları Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

a) Belediye sınırları içerisinde yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk, aile ve toplumdaki diğer birimlere yönelik eğitim ve sosyal hizmetler sunmak,

b) Belediye sınırları içerisinde ailelerin sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimi sağlayan projeler hazırlamak ve yürütmek,

c) Belediye sınırları içinde yaşayan kadın, aile ve çocuklara yönelik olarak sorunları çözme danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek ve ilgili kurumlarla iletişimi sağlamak,

d) Üretilen el emeği ürünlerini değerlendirmek için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde projeler yapmak ve yürütmek,

e) 18 yaşın üzerinde olup her türlü şiddete maruz kalmış veya kalma ihtimali olan barıma ihtiyacı duyan kadınların çocukları ile geçici bir süre kalabilecekleri Kadın Konuk evleri açmak ve işletmek,

f) Sokakta yaşayan ve/veya risk altında olan çocuklar için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yaparak sokak çocuklarının topluma kazandırılmasına yönelik projeler geliştirerek çalışmalar yapmak ve uygulamak,

g) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

G. Göçmen ve Sığınmacılar Merkezi Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

a) Belediye sınırları içinde yaşayan göçmen ve sığınmacıları kayıt altına alarak veri tabanı oluşturmak,

b) Göçmenlere ve sığınmacılara yönelik danışmanlık, yönlendirme, bilgilendirme ve destek hizmetleri vermek,

c) Göçmenlerin ve sığınmacıların temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, ev eşyası, kıyafet, medikal, temizlik vb. malzeme ihtiyaçlarını karşılamak,

d) Göçmenlere ve sığınmacılara barınma ihtiyaçları kapsamında gerektiğinde nakdi kira yardımı yapmak,

e) Göçmen ve sığınmacıların kendileri ve çocukları için eğitim hizmeti vermek ve Türkçe dil eğitim danışmanlığı hizmeti sağlamak,

f) Göçmenlere ve sığınmacılara hukuki sorunları ve hakları ile ilgili danışmanlık desteği sağlamak,

g) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

H. İstihdam Merkezi (ABİM) Görev Yetki ve Sorumlulukları

a) İŞKUR Hizmet noktası işlemleri yapmak,

b) ABİM meslek danışmanlığı hizmetlerini yürütmek,

c) İş arayanlarla işverenleri buluşturan toplu iş görüşmeleri organize etmek,

d) Personel arayan firmaları yerinde ziyaret edip istihdam taleplerini almak,

e) İhtiyaç olması halinde mesleki eğitim kursları düzenlemek,

f) Belediye sınırları içinde yaşayan bireylerin kariyer planlarını yapmalarına katkı sunmak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlemek.

 

İ. İdari ve Yazı İşleri Bürosunun Görev Yetki ve Sorumlulukları 

a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak, 

b) Yönetmelik,  yönerge, genelge, tebliğ ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak, 

c) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

d) Diğer bürolarla koordinasyon içerisinde, müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

e) Bir harcama birimi olarak, müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek, 

f) İhale mevzuatına göre gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak, 

g) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, 

h) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir,  bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

i) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- 

(1) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum ve davranış sergiler,

b) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirlerinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

c) Kendisine tevdi edilen işleri gecikmeksizin ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

d) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirlerinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

e) Müdürlüğün yıllık faaliyet planının Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanması konusunda amirlerinin istediği tüm iş ve işlemleri yapar,

f) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendisini geliştirir, verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

g) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

h) İşbölümüne riayet ederek, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

i) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mevzuata riayet eder,

j) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

k) Faaliyeti ile ilgili amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz olarak hazırlar ve sunar,

l) Çalışmalarında örnek tutum ve davranış sergiler,

m) Verilen iş ve işlemleri direktife uygun olarak öngörülen bütçe sınırları içerisinde ifa eder,

n) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, gerektiğinde raporlanmasını sağlar,

o) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler, önemli olan evrakı usulüne uygun olarak muhafaza eder,

p) Yazışmaları düzgün ve özenli yapar, ayniyat kayıt ve demirbaş zimmetini titizlikle tutar, 

r) Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol ederek, imza karşılığı alır, gelen evrak defterine kaydeder,

s) Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazıların resmi yazışma kurallarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yerlere gönderilmesi sağlar,

ş) Birim personelince istenilen dosya ve evrakı, dosyasından bulup isteyene verir, geri verilmesini izler, evrakın kaybolmaması için gerekli tedbirleri alır,

t) Dosya dolaplarını her an tertipli ve düzenli tutarak, evrakın dosyasında anında bulunması için gerekli tedbirleri alır,

u) Verilen yazıları sorumluluğunun bilincinde hatasız, eksiksiz olarak hazırlar,

v) Kullandığı kâğıt, kalem, cd vb. malzemeler konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol ederek, ihtiyaç duyulanların mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,

w) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

x) Müdürlük faaliyetleri ve organizasyonlarına ait davetiyeler, el ilanları, afişler, broşürler ve kültürel yayınları, yapılan dağıtım planlamaları doğrultusunda ilgili yerlere ulaştırır,

y) Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirir, bilgilendirir,

z) Vatandaş taleplerinin karşılanması için belediye birimleri ve ilgili dış birimlerle gerekli işbirliği ve koordineyi sağlar, yazışmaları yapar, işlemleri yürütür,

aa) Belediyenin çalışma alanına girmeyen konularda vatandaşları bilgilendirir ve ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirir,

bb) Mesleki bilgi ve deneyimini artırmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen hizmet içi tüm eğitim, seminer ve konferanslara katılır,

cc) Başkan ve amirlerinin uygun göreceği her türlü görevi, amirinin talimatlarına uygun olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Görevlerin İcrası

MADDE 13- 

(1) Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevlerin icrası şöyledir:

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Sosyal Destek Hizmetleri  Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür, şef ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin icrası: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 14- 

(1) Belediye birimleri arasında ve işbirliği ve koordinasyon şöyledir:

a) Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,

c) Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve şefe iletir,

d) Bürolarda görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer tüm özel ve tüzel kişilerle yapacağı yazışmalarını, ilgili personel, büro sorumlusu, şef ve müdürün parafı ile bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı veya Belediye Başkanı imzası ile yürütür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 15- 

(1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

(2)Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Arnavutköy Belediye Meclisinin 11.07.2014 tarih ve 166 sayılı kararı ile kabul edilen “Arnavutköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar. 

Yürütme

MADDE 17

(1) Bu yönetmelik hükümleri, Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?