Arnavutköy Belediyesi

Görev Tanımları

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Plan ve Proje Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

a) Başkan :                                  Arnavutköy Belediye Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı :              İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

c) Belediye :                                Arnavutköy Belediyesini,

ç) Encümen :                              Arnavutköy Belediye Encümenini,

d) Meclis :                                   Arnavutköy Belediye Meclisini,

e) Müdürlük :                              Plan ve Proje Müdürlüğünü,

f) Müdür :                                    Plan ve Proje Müdürünü,

g) Personel :                               Plan ve Proje Müdürlüğü çalışanlarını

ğ) Şef :                                         Plan ve Proje Müdürlüğü Şefini,ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararıyla kurulmuştur.


Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri:

a) Arnavutköy İlçesi ile ilgili üst ölçekli planların  (100.000-50.000-25.000-5.000 ölçekli) hazırlanması aşamasında ilgili kurumlar ile gerekli koordinasyonu sağlanmak, planların onanmasından sonra planların incelenerek kurum adına itirazları yapmak ve sonucunu takip etmek, 

b) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan değişikliği teklifi hazırlamak,

c) Arnavutköy ilçesi sınırları içinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlayarak onay sürecini takip etmek,

d) Planlarda çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla plan tadilatlarının hazırlanması ve sorunların çözümlenmesi, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun teminini sağlamak,

e) İlgilisince yapılan plan ve plan tadilatları tekliflerinin değerlendirilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

f) Bölgemiz ile ilgili ihtiyaçları tespit ederek, onaylı üst ölçekli planlarda yer alan donatı alanlarının (okul, sağlık tesis, spor alanları, trafo vb.)  gerçekleştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli taleplerde bulunmak,

g) 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına esas jeolojik ve jeofizik etütlerini yaptırmak,

h) Belediyenin mülkiyetinde veya Kamu kullanımı için ayrılan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde plan ve uygulama projeleri olmak üzere mimari, statik, mekanik, elektrik ve peyzaj projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

i) Birimlerin ve kurumların ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen konularda mimari proje hazırlamak veya hazırlatmak,

j) Uygulanması düşünülen projelerin anlatımını yapmak ve bu konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

k) Kentin ihtiyaçları ve sağlıklı kent kriterleri doğrultusunda tasarım, estetik ve tekniği bir araya getirerek, sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekâna yansıtılmasını hedefleyen projeler (her türlü hizmet, sosyal ve kültür içerikli projeler, altyapı ve üstyapı projeleri, kapalı ve açık spor alanları, sokak, meydan ve çevre düzenleme projeleri vs) hazırlamak veya hazırlatmak,

l) Onaylı imar planına uygun olarak yapılacak projeler veya planlara altlık niteliğindeki öneriler dâhil proje altlıklarını (mevcut durum, tapu, çap, röperli kroki, kot kesit, imar durumu, zemin emniyet raporu, arazi etütleri, ağaç revizyonu, hâlihazır haritalar, 1/1000 ve 1/5000’lik planlar, kamu kurum ve kuruluşlarından görüşler vs) temin etmek veya ettirmek, proje ihtiyaç programlarını hazırlamak veya hazırlatmak,

m) Her türlü kentsel tasarım, analitik etütlerini, analiz çalışmalarını, gerektiğinde fizibilite raporlarını yapmak veya yaptırmak,

n) Tüm tarihi eserlerin envanterini çıkartmak,

o) Bölgenin tarihi, kültürel, doğal değerlerini araştırmak, 

p) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilikler ya da mahkemeler tarafından görev alanına giren konular hakkında istenilen bilgileri vermek, yazışmaları yapmak,

r) Müdürlüğün, 5018 sayılı Kanuna göre stratejik amaç, hedef, faaliyet, projeleri ile performans programını ve bu programa göre yıllık bütçesini hazırlamak ve yıllık olarak yapılan faaliyetleri raporlaştırmak,  

s) İlgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli yazışmaları yapmak ve müdürlüğe bağlı büroların belediyenin diğer birimleriyle koordineli biçimde çalışmalarını sağlamak, 

t) Personel özlük işlemleri ve Müdürlük ayniyat işlemlerini yürütmek,  

u) Kurum içi veya kurum dışından gelen evrakları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

v) Evrakların dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

y) Belediye mülkü olan veya Belediyeye tahsisi yapılmış eski eserlerin ihyasına yönelik olarak projelerinin yapılması, yaptırılması,  ayrıca belediye mülklerinin kamu yararı doğrultusunda projelerinin yapılması veya yaptırılmasını temin etmek,

z) Bunlar dışında, mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile başkanlıkça verilen görevleri mevzuat çerçevesinde yapmak ve yürütmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Teşkilat

MADDE 7- (1) Plan ve Proje Müdürlüğünün idari teşkilatı müdür, şef ve büro personelinden oluşur. 

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8- (1) Plan ve Proje Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Plan ve Proje Müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Personel: Memur, işçi, sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri ile istihdam edilen tüm çalışanları kapsar.


Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

d) Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,

e) Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,

f) Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri olup, başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

h) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

i) Plan ve Proje Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

j) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

k) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygular,

l) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

m) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

n) Disiplin amiri olarak personele, şartlar oluşması halinde mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,

o) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,

p) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili mevzuat çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

r) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

s) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,

t) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,

u) 5393 sayılı kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı Şeflik Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 10- (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. Şefin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) Bürolarda çalışan personelin devamlılığını, düzenini sağlamaya yönelik disiplin ve denetleme süreçlerini yürütmek, 

b) Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,

c) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak,

d) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunmak, 

e) Kendisine bağlı personeli mevzuat ve üstlerin talimatları doğrultusunda sevk ve idare etmek, 

f) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,

g) Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takibinin yapılması ve gerektiğinde ilgiliye bilgi verilmesini sağlamak, 

h) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişi ya da kurumlara ulaşmasını sağlamak,

i) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, 

j) Evrakların dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

k) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyon ve iletişimi sağlamak,

l) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,

m) Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,

n) Kendine verilen işleri, ilgili mevzuata uygun uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlamak, 

o) Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce paraf ya da imza atmak, 

p) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alarak uygulama birliğini sağlamak ve personel arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları mevzuat ve üstlerinin çizdiği sınırlara uygun gidermek.

 

Müdürlüğe Bağlı Büroların Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 11 – (1) Plan ve Proje Müdürlüğü uhdesinde İdari İşler Bürosu, Plan Bürosu ve Proje Bürosu yer almakta olup, söz konusu büroların görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

1. İdari İşler Bürosunun Görevleri:

a) Müdürlükçe havalesi yapılan evrakı ilgili personele tebliğ etmek, tebellüğü gerekli evrakların ilgili süreçlerini takip etmek, 

b) Havale edilen evrakları süresi içerisinde, yasalara uygun şekilde hazırlamak.

c) Kurum içi veya kurum dışından gelen evrakları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

d) İşleri biten evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

e) Gizlilik ilkesi doğrultusunda sorumlu olduğu dosyaları muhafaza etmek,

f) Yazışmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak,

g) Müdüriyete gelen, giden evrakların kayıtlarını usulüne uygun tutulması ve ilgili birime havalesini sağlamak,

h) Evrak çıkışı ile kalan evrakların arşivlenmesini sağlamak,

i) Personelin gölge dosyasını tutmak,

j) Müdürlüğün 5018 sayılı Kanun kapsamında stratejik hedef, faaliyet ve projelerinin performans süreçleri dahilinde hazırlanması ve faaliyetlerin raporlanarak ilgili müdürlüğe ulaştırılmasını sağlamak,  

k) Ayniyat evraklarını hazırlamak, 

l) Personelin özlük işlerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, 

m) Bildiri, genelge vb. evrakların kayıt altına alınarak arşivlenmesini sağlamak,

n) Müdürlüğün faaliyet raporunu (haftalık, aylık, yıllık ) hazırlamak,

o) Müdürlük demirbaş ve tüketim maddelerinin temini, muhafazası ve dağıtımını yapmak,

p) Araç, gereç ve telsiz alımlarının temini, zimmetlerinin tutulması ve tamirini yaptırmak,

r) Sarf malzemelerin ( büro malzemeleri dâhil ) teminini sağlayıp, dağıtımını yapmak,

s) Bilgisayarla yazışma ve muhaberatı temin ve takip etmek,

t) Müdürlük bünyesindeki yazıların, dosyaların, genelge ve bildirilerin, arşiv dosya ve evraklarının bilgisayara yüklenmesi ve dosyalanmasının yapılmasını sağlamak,

u) Bilgisayar ve sisteminin sürekli hizmete hazır halde olması için gerekli bakımların zamanında yapılmasını sağlamak,

v) Evrakların dosyalanıp arşivlenmesi işlemlerini takip etmek.

y) Üstlerin mevzuat ve çalışma alanı ile ilgili verdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 

2. Plan Bürosunun Görevleri:

a) Arnavutköy İlçesi ile ilgili üst ölçekli planların  (100.000-50.000-25.000-5.000 ölçekli) hazırlanması aşamasında ilgili kurumlar ile gerekli koordinasyonu sağlanmak, planların onanmasından sonra planların incelenerek kurum adına itirazları yapmak ve sonucunu takip etmek, 

b) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan değişikliği teklifi hazırlamak.

c) Arnavutköy ilçesi sınırları içinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlayarak onay sürecini takip etmek,

d) Planlarda çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla plan tadilatlarının hazırlanması ve sorunların çözümlenmesi, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması,

e) İlgilisince yapılan plan ve plan tadilatları tekliflerinin değerlendirilerek sonuçlandırılması, 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına esas jeolojik ve jeofizik etütlerini yaptırmaktır.


3. Proje Bürosunun Görevleri:

a) Bölgemiz ile ilgili ihtiyaçları tespit ederek, onaylı üst ölçekli planlarda yer alan donatı alanlarının (okul, sağlık tesis, spor alanları, trafo vb.)  gerçekleştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli taleplerde bulunmak,

b) Belediyenin mülkiyetinde veya Kamu kullanımı için ayrılan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde plan ve uygulama projeleri olmak üzere mimari, statik, mekanik, elektrik ve peyzaj projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

c) Birimlerin ve kurumların ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen konularda mimari proje hazırlamak veya hazırlatmak,

d) Uygulanması düşünülen projelerin anlatımını yapmak ve bu konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

e) Kentin ihtiyaçları ve sağlıklı kent kriterleri doğrultusunda tasarım, estetik ve tekniği bir araya getirerek, sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekâna yansıtılmasını hedefleyen projeler (her türlü hizmet, sosyal ve kültür içerikli projeler, altyapı ve üstyapı projeleri, kapalı ve açık spor alanları, sokak, meydan ve çevre düzenleme projeleri vs) hazırlamak veya hazırlatmak,

f) Onaylı imar planına uygun olarak yapılacak projeler veya planlara altlık niteliğindeki öneriler dâhil proje altlıklarını (mevcut durum, tapu, çap, röperli kroki, kot kesit, imar durumu, zemin emniyet raporu, arazi etütleri, ağaç revizyonu, hâlihazır haritalar, 1/1000 ve 1/5000’lik planlar, kamu kurum ve kuruluşlarından görüşler vs) temin etmek veya ettirmek, proje ihtiyaç programlarını hazırlamak veya hazırlatmak,

g) Her türlü kentsel tasarım, analitik etütlerini, analiz çalışmalarını, gerektiğinde fizibilite raporlarını yapmak veya yaptırmak,

h) Tüm tarihi eserlerin envanterini çıkartmak,

i) Bölgenin tarihi, kültürel, doğal değerlerini araştırmak, 

j) Belediye mülkü olan veya Belediyeye tahsisi yapılmış eski eserlerin ihyasına yönelik olarak projelerinin yapılması, yaptırılması,  ayrıca,  belediye mülklerinin kamu yararı doğrultusunda projelerinin yapılması veya yaptırılmasıdır.

 

Personelin Görev, Yetki, Sorumlulukları ile Nitelikleri

MADDE 12 - (1) Müdürlüğün görev alanına giren işler; müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelik, yeterlik, verimlilik, performans, başarı seviyeleri vb. yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

(2) Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

a) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum ve davranış sergiler,

b) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

c) Kendisine tevdi edilen işleri gecikmeksizin ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

d) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

e) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

f) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

g) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

h) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

i) Gerektiği ve görev verildiği durumlarda, ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

j) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

k) Faaliyeti ile ilgili amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz olarak hazırlar ve sunar,

l) Çalışmalarında örnek tutum ve davranış sergiler,

m) Verilen iş ve işlemleri direktife uygun olarak öngörülen bütçe sınırları içerisinde ifa eder,

n) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, gerektiğinde raporlanmasını sağlar,

o) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı titizlikle tutar, usulüne uygun olarak muhafaza eder,

p) Kullandığı araç, gereç, malzeme konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyulanların mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,

r) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

s) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet bilgi notu veya rapor hazırlar ve üstlerinin bilgi ve takdirine sunar, 

t) Müdürlük faaliyetleri ve organizasyonlarına ait davetiyeler, el ilanları, afişler, broşürler ve kültürel yayınları, yapılan dağıtım planlamaları doğrultusunda ilgili yerlere ulaştırır,         

u) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir.

 

(3) Mimar, şehir plancısı ve sanat tarihçisinin nitelikleri ile görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

a) En az 4 yıllık mimarlık, şehir planlama ve sanat tarihi bölümünde öğrenim görmüş olmak ve bu bölümlerden mezun olmak,

b) Etkin sözlü yazılı ifade ve güçlü beşeri ilişkiler kurma, organizasyon sağlayabilme becerisine, mesleki bilgiye sahip olmak.

c) Büro sorumlusu tarafından havale edilen evrakları süresi içerisinde inceler, yasalara uygun şekilde hazırlayarak, kontrol ve takip eder,

d) Kendine verilen işleri ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür, süresinde bitirir,

e) Kendine verilen işlerle ilgili elde ettiği bilgi ve belgelerin Müdürlük arşivinde saklanmasını sağlar,

f) Gerekli durumlarda konuya ilişkin yerinde tespit çalışması yapar,

g) Yürütülen projeye ilişkin, müdür ile yapılan toplantıya katılır, periyodik tarihlerde hazırlanan raporlara katkıda bulunur,

h) Yürütülen projeye ilişkin gerekli görülen kent ortağı veya ortaklarıyla çalışmalar yapar,

i) Yaptığı tüm işlerde müdür ve şefe karşı sorumludur.

 

(4) Memurlar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeninin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Şef tarafından havale edilen evrakları süresi içerisinde, yasalara uygun şekilde hazırlayarak, şefe sunmak,

b) Bürolardan gelen evrakları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

c) İşleri biten evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

d) Plan ve Proje Müdürlüğünün çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

e) Plan ve Proje Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

f) Gizlilik ilkesi doğrultusunda dosyaları muhafaza etmek,

g) İşlerin tam ve zamanında olması için gerekli tedbirler almak,

h) Müdürlüğün önceliklerine göre sıraya konulmuş tüm yazılarını yazmak, her türlü yazıların örneklerini çıkarmak,

i) Hazırlanan ve derlenen bilgi ve verileri kontrol ederek bilgisayar ortamına aktarmak,

j) Müdür ve büro sorumlusuna karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin İcrası

MADDE 13-  (1) Plan ve Proje Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Plan ve Proje Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin icrası: Plan ve Proje Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 14- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Plan ve Proje Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) Plan ve Proje Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,

c) Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve şefe iletir,

d) Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; Plan ve Proje Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısı imzası ile yürütür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Müdürlük İçi Denetim

MADDE 15- (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır,

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) Plan ve Proje Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 Personel Özlük Dosyaları

MADDE 16- (1) Personelin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, görevde yükselmesinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük dosyaları başlıca dayanaktır.

 Disiplin cezaları

MADDE 17- (1) Plan ve Proje Müdürlüğünde çalışan personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 18- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Arnavutköy Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen “Arnavutköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.

 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?