Arnavutköy Belediyesi

Görev Tanımları

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Tanımı, Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluş amacı, faaliyet alanları, statüsü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak 

MADDE 3 - (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

a) Belediye :                               Arnavutköy Belediyesini,

b) Başkan :                                Arnavutköy Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı :             İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Meclis :                                  Arnavutköy Belediye Meclisini,

d) Encümen :                             Arnavutköy Belediye Encümenini,

e) Müdürlük :                            Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü,

f) Müdür :                                  Ulaşım Hizmetleri Müdürünü,

g) Şef :                                       Ulaşım Hizmetleri Şefini,

ğ) Personel :                             Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarını 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

Kuruluş

MADDE 5 - (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’inci ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Arnavutköy Belediye Meclisi’nin 07.12.2012 tarih ve 172 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

 

1) Arnavutköy’ de kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini tespit ederek ilgili kurumlarla paylaşmak, 

2) Arnavutköy ilçe genelinde mevcut karayolu ulaşım ağının kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak trafik sıkışıklığının yaşanmış olduğu noktalarda ve kaza kara noktası olarak belirlenmiş olan kavşaklarda, hemzemin geometrik düzenleme, trafik düzenleme ve sirkülasyon projesi hazırlamak veya hazırlanması için ilgili kurumlara tekliflerde bulunmak,

3) Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak amacıyla otopark tesisleri (P&R Park and Ride-Genel Otoparklar) projelendirmek,

4) Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla; kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve engellilerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek, bisiklet yolları, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması, ilgili plan ve projelerin hazırlanması aşamalarında UKOME ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak,

5) Trafiği düzenleme amacı ile Trafik İşaret levhaları, Işıklı ve sesli trafik işaretleri, Yer işaretlemeleri, Hız engelleyici, Sirkülasyon, Sinyalizasyon konularında ilgili kurumlarla irtibatı sağlamak,

6) Açık, kapalı ve katlı otoparklar ile oto alım-satım/teşhir, oto yıkama yerlerinin giriş çıkışlarının ulaşım ve trafik açısından gerekli incelemelerinin yapılması için gerekli kurumlarla irtibatı sağlamak,

7) Belediyenin ulaşım ve trafik sorunlarının giderilmesine yönelik olarak Arnavutköy Belediyesi ile büyükşehir belediyesi ve emniyet trafik birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, 

8) Taksi bindirme ve bekleme cepleri yapılacak yerleri belirler, giriş- çıkışlarının ulaşım ve trafik açısından gerekli incelemelerini yaparak ilgili birime aktarmak,

9) Belediye sınırları içinde ulaşım veri tabanını oluşturmak, güncelliğini sağlamak, diğer birimlerin de kullanımına sunmak,

10) Ulaşım teknolojisindeki yenilikleri izlemek, teknik analizler yaparak ulaşım hizmetinin geliştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak,

11) Belediye sınırları dâhilindeki ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini koordine etmek,

12) İstanbul ili ve ilçeleri arasında ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü ve ilgili ve yetkili kurumlarla koordineli bir şekilde yürütmek,

13) Belediye sınırları dâhilinde toplu ulaşım sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen öneri ve şikayetleri inceleyerek gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlara bilgilendirme yapmak.

14) Toplu ulaşım sistemleri arasında hat planlaması, optimizasyon ve entegrasyonun sağlanması için çalışmalar ve öneriler geliştirerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve diğer kurumlarla koordinasyonu sağlayarak Ulaşım Koordinasyon Merkezi  (UKOME)’ye kurum görüşü hazırlamak,

15) Toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin Belediye Meclisince görüşülmesi gereken konularla ilgili çalışmalar yapmak, gerekli raporları hazırlamak ve gereken konularda talepte bulunmak,

16) Karayolları Trafik Kanunu gereğince yerine getirilmesi gereken görevleri ilgili ve yetkili kurumlarla koordineli bir şekilde yürütmek,

17) Ulaşım hizmetlerinin sunulabilmesine yönelik alternatif hizmet yöntemleri bağlamında İhale süreçlerini yürütmek, 

18) Müdürlüğün yıllık bütçelerini hazırlamak, 

19) Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü malzemenin ilgili birimlerden talebini yapmak,

20) Uhdesindeki belediye araçlarının sevk ve idaresini yapmak,

21) Görev dağılımı yapılarak verilen görevlerin şoförler tarafından yerinde ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak,

22) Araçları giriş-çıkışlarında yaptıkları kilometreler ile gittikleri yerleri ve aracın genel durumunu kontrol etmek.

23) Belediye sınırlarında ikamet eden vatandaşların vefatları durumunda gerekli Belediye Meclisi kararlarına istinaden cenaze yakınlarının, imkânlar dâhilinde ve gerekli hallerde vefat eden kişinin memleketine götürülmesinde koordinasyonu sağlamak,

24) Şehirlerarası yol yapacak araçlara ilişkin tüm karayolları kanununda istenen belgelerin tam ve eksiksiz olduğunun kontrolünü yapmak,

25) Resmi kurumlar, vakıf, dernek, spor kulüpleri ve diğer kuruluşların yazılı taleplerini değerlendirmek ve mevzuata uygun şekilde uygun talepleri karşılamak,

26) Araçların görev kâğıtlarını düzenlemek, görevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

27) Araçların günlük çalışma ve faaliyet kayıtlarını tutmak,

28) 237 Sayılı Taşıt Kanunu kurallarını tatbik etmek,

29) Kuruma ait araç ve ekipmanın, diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda sevk ve idaresini, etkin ve verimli çalıştırılmasını, koordinasyonu sağlamak,

30) İş güvenliği Kanunu kapsamında tüm şoför ve operatörlere gerekli eğitimin verilmesini sağlamak,

31) Tadilleri yapılan araçların ruhsat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

32) Araçların kaza yapması ile ilgili Kazalarda oluşan maddi hasar bedellerinin sigorta şirketlerinden tahsili için gerekli prosedürleri yerine getirmek ve işlemlerin takibini yapmak,

33) Otoyol, köprü geçişleri ve arabalı vapur biletleri ile ilgili gerekli kayıtları ve tutanakları tutmak. OGS (Otomatik Geçiş Sistemi), HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) ve KGS’leri (Kartlı Geçiş Sistemi) takip etmek,

34) HEK ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş araçların mübadele işlemlerinin takibini yapmak üzere Teknik İşler Şefliği ile koordinasyonu sağlamak,

35) Araçların sicil dosyalarını tutarak, ruhsat, trafik tescil, kaza, zorunlu trafik sigortası, egzoz ve fenni muayenelerini yaptırmak, işlemlerin takibini yapmak ve belgeleri muhafaza etmek, 

36) Kiralanan, kiraya verilen ve protokol yapılan araçların işlemlerini yapmak,

37) Kuruma ait araç ve ekipmanın yıllık periyodik bakım takvimi ile koruyucu, önleyici bakımlarının ve tamirlerinin yapılmasını sağlamak,

38) Hizmet alımı yolu ile temin edilen araçların ihale şartnamesine tam haiz olup olmadıklarının kontrolü, var ise eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, 

39) Belediyeye ait araçların (otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon vb.) ve iş makinelerinin atölyede bulunan tesisat, makine ve teçhizatların bakımı ve onarımlarının imkânlar dâhilinde yapılarak aktif hale getirilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

40) Belediye birimlerinde kullanılacak akaryakıt (benzin, motorin, fuel oil vb.) ihtiyaçlarının karşılanmasını ve ödemelerini yapılmasını sağlamak,

41) Mevcut işler ile ilgili mevzuat dahilinde üstlerin verdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı, ve Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Teşkilat Yapısı:

MADDE 7: (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün İdari Teşkilatı; Müdür, Şef ile bu şefe bağlı bürolardan oluşur. 

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8: (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir:

a) Ulaşım Hizmetleri Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır. 

b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Personel: Memur, işçi, sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri ile temin edilen tüm personeli kapsar. 

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9: (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir. 

 

a) Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Yetkileri aşağıdaki gibidir:

1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir, 

2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisine sahiptir, 

3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisine sahiptir, 

4. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisine sahiptir,

5. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisine sahiptir,

6. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili mevzuat dahilinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisine sahiptir, 

7. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir, 

8. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir,

9. Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisine sahiptir, 

10. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.

 

b) Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Görevleri aşağıdaki gibidir:

1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

3. Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar,

4. Müdürlüğün harcama yetkilisidir,

5. Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

6. Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

7. Birimde çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,

8. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

9. Çeşitli kamu kuruluşlarından gelen araç taleplerini değerlendirir,

10. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

11. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,

12. 5393 sayılı Kanun ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasını sağlar,

13. Kuruma ait araç ve ekipmanların; sevk ve idaresi, yıllık periyodik bakımları ile tamirlerinin yaptırılarak, sicil dosyalarının tutulması ve ruhsat, trafik tescil, kaza, zorunlu trafik sigortası, egzoz ve fenni muayenelerini yaptırılması işlemlerin takibini yapar ve belgeleri muhafaza eder.

 

c) Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe Bağlı Şeflikler ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

MADDE 10- (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

(2) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde şefin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

1) Bürolarda çalışan personelin devamlılığını, düzenini sağlamaya yönelik disiplin ve denetleme süreçlerini yürütmek, 

2) Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,

3) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak,

4) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunmak, 

5) Kendisine bağlı personeli mevzuat ve üstlerin talimatları doğrultusunda sevk ve idare etmek, 

6) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,

7) Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takibinin yapılması ve gerektiğinde ilgiliye bilgi verilmesini sağlamak, 

8) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişi ya da kurumlara ulaşmasını sağlamak,

9) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, 

10) Evrakların dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

11) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyon ve iletişimi sağlamak,

12) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,

13) Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,

14) Kendine verilen işleri, ilgili mevzuata uygun uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlamak, 

15) Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce paraf ya da imza atmak, 

16) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alarak uygulama birliğini sağlamak ve personel arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları mevzuat ve üstlerinin çizdiği sınırlara uygun gidermek.

 

Müdürlüğe Bağlı Büroların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11 - Müdürlüğe bağlı bürolar ve görevleri aşağıdaki gibidir:

 

A) İdari İşler Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

1. Gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,

2. Gelen-giden evrak kayıt ve zimmet defterlerini düzenlenmek ve her türlü yazışmaları yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

3. Günlük haftalık aylık ve yıllık olarak tüm şefliklerin yaptıkları iş ve işlemlere dair raporları toplayarak müdürlüğün genel faaliyet raporunu hazırlamak,

4. İhale dosyası hazırlamak,

5. Alımı yapılan malzemelerin ayniyat ve faturalarını düzenlemek,

6. Ambara giren ve ambardan çıkan her türlü malzeme ve ekipmanın sistem üzerinden takibini yapmak,

7. Müdürlüğün yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılacak veya yaptırılacak her türlü mal ve hizmet alımlarının yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kontrol ve denetimi ile muayene ve kabul işlemlerini yapmak, taşınır işlem fişlerini düzenlemek, işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerince takip etmek,

8. Demirbaş kayıtlarını tutmak ve tüm demirbaşları titizlikle korumak,

9. Demirbaşa kayıtlı eşyaların yılsonu denetimini sayımını yaparak yıllık mizanlarını çıkartmak,

10. Ayniyat kayıtları ve zimmet senetlerini düzenlemek ve korumak,

11. Yılsonu tadat icmal cetvellerini düzenlemek,

12. Müdürlükle ilgili yıllık bütçeyi hazırlamak.

13. Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü malzemenin ilgili birimlerden talebini yapmak,

14. Maaş bordrolarının tasnifi, tüm personelin aylık bildirgeleri ve dönem bordrolarının kontrolü ve sosyal Sigortalar Kurumuna verilmesini sağlamak,

15. Ölüm, doğum, izin ve eğitim yardımları ile ilgili yazışmaları yapmak ve gerekli tahakkukları hazırlamak,

16. Personelin emeklilik işlemlerinin evraklarının hazırlamak ve takibini yapmak,

17. Tüm büro işlerinin özenle yürütülmesini sağlamak,

18. İlgili mevzuatın ön gördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,

19. Personelin vizite ve istirahatlerinin takibini yapmak,

20. Personellerin senelik izin işlemlerini yapmak,

21. İhalesi yapılan işlerin kontrollük hizmetlerinin yapılarak hakkedişlerinin tanzimini yapmak,

22. İhtiyaç duyulan her türlü malzemenin alımı ve onarımı için avans çekmek,

23. İlçe sınırları dahilindeki ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini koordine etmek,

24. İstanbul ili ve ilçeleri arasında ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü ve ilgili ve yetkili kurumlarla koordineli bir şekilde yürütmek,

25. İlçe sınırları dahilinde toplu ulaşım sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen öneri ve şikayetleri inceleyerek gerekli işlemleri ve düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak,


B) Teknik İşler Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

b.1.1) Başşoför: 

1. Araçların sevk ve idaresini yapmak,

2. Görev dağılımı yapılarak verilen görevlerin şoförler tarafından yerinde ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak,

3. Diğer müdürlüklerce planlanan Belediyemizin şehir içi ve şehirlerarası kültür, tanıtım ve diğer toplu organizasyonlarında, araç planlaması doğrultusunda görevlerin yerinde ve zamanında yapılmasını sağlamak,

4. Araçları giriş-çıkışlarında yaptıkları kilometreler ile gittikleri yerleri ve aracın genel durumunu kontrol etmek,

5. İlçe sınırlarında ikamet eden vatandaşların vefatları durumunda gerekli Belediye Meclisi kararlarına istinaden cenaze yakınlarının, imkânlar dâhilinde ve gerekli hallerde vefat eden kişinin memleketine götürülmesinde koordinasyonu sağlamak,

6. Şehirlerarası yol yapacak araçlara ilişkin tüm karayolları kanununda istenen belgelerin tam ve eksiksiz olduğunun kontrolünü yapmak,

7. Resmi kurumlar, vakıf, dernek, spor kulüpleri ve diğer kuruluşların yazılı taleplerini, programlamak ve uygun olanları karşılamak,

8. Gece ve nöbetçi şoförlerin çalışma programını yapmak,

9. Araçların görev kâğıtlarını düzenlemek, görevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

10. Araçların günlük çalışma ve faaliyet kayıtlarını tutmak,

11. Personel servislerinin güzergâh ve yolcu taşıma kurallarına riayet edip etmediklerini kontrol etmek,

12. Personelin hafta içi ve hafta sonu mesaiye geliş-gidişlerini kontrolü ve takibi ile imza çizelgelerinin hazırlanması ve maaşa esas puantajlarını yapmak,

13. Araç isteklerinin tasnifi ve evraklarının takibini yapmak,

14. 237 Sayılı Taşıt Kanunu kurallarını tatbik etmek,

15. İş görenin yıllık izinlerinin iş kaybına meydan verilmeyecek şekilde kullanmasını sağlamak,

16. Hafta içi akşam ve hafta sonları mesaiye kalacak olan personel listesini hazırlamak ve görevlilere tebliğ etmek,

17. Kuruma ait araç ve ekipmanın, diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda sevk ve idaresini, etkin ve verimli çalıştırılmasını, koordinasyonu sağlar,

18. İş güvenliği Kanunu kapsamında tüm şoför ve operatörlere gerekli eğitimin verilmesini sağlamak.

 

b.1.2) Araç Kontrolörü

1. Tamir iş emri açmak,

2. İş tevzi kartlarında belirtilen yedek parçaları ve değişen parçaları araçla ilgili dosyalara işlemek,

3. Bütün araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım kayıtlarını tutmak,

4. Araçların mekanik ve genel durumu ile ilgili aylık ve yıllık raporları hazırlamak,

5. Araç bakım, onarımı ve tamiriyle ilgili teklifler almak,

6. Belediye makine parkında bulunan araçların zorunlu trafik sigortalarını ve fenni muayeneleri ile egzoz gazı emisyon ölçümlerini zamanında yaptırmak ve parkurda mevcut araçların göreve her zaman hazır halde bulunmalarını temin etmek,

7. Araçların trafik tescil, alım-satım, sigorta, işlerinin yürütülmesini sağlamak,

8. Tadilleri yapılan araçların ruhsat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

9. Araçların kaza yapması ile ilgili Kazalarda oluşan maddi hasar bedellerinin sigorta şirketlerinden tahsili için gerekli prosedürleri yerine getirmek ve işlemlerin takibini yapmak,

10. Otoyol, köprü geçişleri ve arabalı vapur biletleri ile ilgili gerekli kayıtları ve tutanakları tutmak. OGS (Otomatik Geçiş Sistemi), HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) ve KGS’leri (Kartlı Geçiş Sistemi) takip etmek,

11. HEK ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş araçların mübadele işlemlerinin takibini yapmak üzere Teknik İşler Şefliği ile koordinasyonu sağlamak,

12. Araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıt, lastik, madeni yağ ve diğer yedek parça ihtiyaçlarının temini, kontrolü ve kabulünü yapmak, gerekli raporları oluşturmak,

13. Araçların sicil dosyalarını tutarak, ruhsat, trafik tescil, kaza, zorunlu trafik sigortası, egzoz ve fenni muayenelerini yaptırmak, işlemlerin takibini yapmak ve belgeleri muhafaza etmek, 

14. Kiralanan, kiraya verilen ve protokol yapılan araçların işlemlerini yapmak.

15. Kuruma ait araç ve ekipmanın yıllık periyodik bakım takvimi ile koruyucu, önleyici bakımlarının ve tamirlerinin yapılmasını sağlamak,

16. Hizmet alımı yolu ile temin edilen araçların ihale şartnamesine tam haiz olup olmadıklarının kontrolü, var ise eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, 

17. Tamir bakım işlemleri sırasında yedek parça hareketlerini izlemek, bulunmayan parçaların piyasadan temini için Müdüre bilgi vermek.

18. Belediyeye ait araçların (otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon vb.) ve iş makinelerinin atölyede bulunan tesisat, makine ve teçhizatların bakımı ve onarımlarının imkânlar dâhilinde yapılarak aktif hale getirilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

19. Atölyenin tesis, makine ve teçhizatlarının bakım ve onarımının yapılması işlemlerini kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

20. Belediyeye ait araçların ve iş makinelerinin planlı ve arızi bakımlarının yapılması ve kayıtlarının tutulması işlemlerinin yapılmasını, arızalı olduğu bildirilen araç ve iş makinelerinin her türlü bakım ve onarımının yapılmasını kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

b.1.3) Ustabaşı

1. Atölye personelinden, atölyedeki işlerin yapılması ve denetimini temin etmek, 

2. Atölye temizliğini ve çevre düzenini kontrol etmek ve iş kaybına meydan verilmeyecek şekilde izin günlerini ayarlamak,

3. İş güvenliğini sağlamak ve iş kazasına mahal olmayacak şekilde tedbirler almak,

4. Araçları tamirde olan Müdürlüklere bilgi verilmesi için Teknik İşler Şefliğine bilgi vermek,

5. Tamir iş emri açılmış olan araçları atölyeye aldırmak iş görenlere iş dağıtımını yapmak, iş bitiminde işi kontrol etmek,

6. Tamir ve bakımı biten araçları atölye dışına çıkarıp test etmek,

7. İş yapılırken iş görene nezaret etmek, işi zamanında ve noksansız çıkartmak,

8. Hizmet için gerekli yedek parça ve sair malzemelerle diğer ihtiyaçların tespitini yapmak, taleplerini yaptırmak, kontrol ederek Müdürlüğe sunmak,

9. Temin edilen malzemelerin ambar giriş ve çıkışlarını kontrol ederek olası ihtiyaç duyulacak mal ve malzemelerin temini konusunda İdari İşler Bürosu ile koordine olmak,

10. Atölyede bulunan bakım-onarım teçhizatlarının eksik olanların temini ve tamir işlerinin organizasyonunu yapmak,

11. Günlük, haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık bakım, onarım ve yenileştirme, plan ve programlarını hazırlamak, tatbikini sağlamak.

 

b.1.4) Yakıt Tedarikçisi

1. Araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak ve akaryakıt kaydını tutmak,

2. Belediye birimlerinde kullanılacak akaryakıt (benzin, motorin, fuel oil vb.) ihtiyaçlarının karşılanmasını ve ödemelerini yapılmasını sağlamak.


C) Ulaşım ve Trafik Yönetimi Bürosunun görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

1. Yetkili olunan sınırlar dahilindeki ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini koordine etmek,

2. Yetki alanı içinde ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü ve ilgili ve yetkili kurumlarla koordineli bir şekilde yürütmek,

3. İlçe sınırları dahilinde toplu ulaşım sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen öneri ve şikayetleri inceleyerek gerekli işlemleri ve düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak,

4. Toplu ulaşım sistemleri arasında hat planlaması, optimizasyon ve entegrasyonun sağlanması için çalışmalar ve öneriler geliştirerek İBB ve diğer kurumlarla koordinasyonu sağlayarak UKOME’ye kurum görüşü hazırlamak,

5. Toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin Belediye Meclisince görüşülmesi gereken konularla ilgili çalışmalar yapmak, gerekli raporları hazırlamak ve gereken konularda talepte bulunmak,

6. Arnavutköy’ de kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak, 

7. Arnavutköy ilçe genelinde mevcut karayolu ulaşım ağının kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak trafik sıkışıklığının yaşanmış olduğu noktalarda ve kaza kara noktası olarak belirlenmiş olan kavşaklarda, hemzemin geometrik düzenleme, trafik düzenleme ve sirkülasyon projesi hazırlamak veya hazırlanması için ilgili kurumlara tekliflerde bulunmak,

8. Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak amacıyla otopark tesisleri (P&R Park and Ride-Genel Otoparklar) projelendirmek,

9. Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla; kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve özürlülerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek, bisiklet yolları, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması, ilgili plan ve projelerin hazırlanması aşamalarında UKOME ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak,

10. Trafiği düzenleme amacı ile;

  • Trafik İşaret levhaları,
  • Işıklı ve sesli trafik işaretleri,
  • Yer işaretlemeleri
  • Hız engelleyici
  • Sirkülasyon
  • Sinyalizasyon 

konularında ilgili kurumlarla irtibatı sağlamak,

11. Yetki alanı içinde ulaşım ve trafik sorunlarının giderilmesine yönelik olarak Arnavutköy Belediyesi ile büyükşehir belediyesi ve emniyet trafik birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

12. Yetki alanı içinde ulaşım veri tabanını oluşturur, güncelliğini sağlamak, diğer birimlerin de kullanımına sunmak,

13. Ulaşım teknolojisindeki yenilikleri izlemek, teknik analizler yaparak ulaşım hizmetinin geliştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak.

 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- (1) Müdürlüğün görev alanına giren görevler; müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelik, yeterlik, verimlilik, performans, başarı seviyeleri vb. yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

(2) Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

a) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum ve davranış sergiler,

b) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

c) Kendisine tevdi edilen işleri gecikmeksizin ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

d) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

e) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

f) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

g) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

h) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

i) Gerektiği ve görev verildiği durumlarda, ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

j) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

k) Faaliyeti ile ilgili amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz olarak hazırlar ve sunar,

l) Çalışmalarında örnek tutum ve davranış sergiler,

m) Verilen iş ve işlemleri direktife uygun olarak öngörülen bütçe sınırları içerisinde ifa eder,

n) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, gerektiğinde raporlanmasını sağlar,

o) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı titizlikle tutar, usulüne uygun olarak muhafaza eder,

p) Kullandığı araç, gereç, malzeme konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyulanların mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,

r) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

s) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet bilgi notu veya rapor hazırlar ve üstlerinin bilgi ve takdirine sunar, 

t) Müdürlük faaliyetleri ve organizasyonlarına ait davetiyeler, el ilanları, afişler, broşürler ve kültürel yayınları, yapılan dağıtım planlamaları doğrultusunda ilgili yerlere ulaştırır,         

u) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin İcrası

MADDE 13: (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir. 

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Müdürlük amaçlarının gerçekleştirilmesinde başarıyı arttırmak için, çalışmalarını haftalık, aylık ve yıllık olarak planlar, görevlendirme yaparak, çalışma programının görevlendirme çerçevesinde yürüyüp yürümediğini takip eder. Planların gerçekçi ve uygulanabilir olmasına özen gösterir. 

c) Görevin İcrası: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde faaliyetler Müdür tarafından hazırlanan bir plan dâhilinde yürütülür. Görevin yerine getirilmesinde diğer birimlerle gerekli koordine Müdür veya Müdürün yetki verdiği bir personel tarafından sağlanır. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeli Belediye Başkanlığında ki hiyerarşik yapıya uygun olarak üstlerinden aldığı emri özverili ve itina ile yerine getirmek zorundadır. 

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 14- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

1. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır,

2. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir,

3. Ulaşım Hizmetleri Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir,

4. Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.


b) Diğer kuruluşlarla koordinasyon

1. Müdürlükler arası yazışmalar Müdür imzası ile yürütülür,

2. Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür,

3. Müdürlüğün, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalar, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin cezaları

Müdürlük İçi Denetim 

MADDE 15- (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır, 

a) Personel en yakın üst yöneticisinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) Ulaşım Hizmetleri Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman denetleme ve ilgilileri yönlendirme yetkisine sahiptir.

 

Personel Özlük Dosyaları

MADDE 16- (1) Personelin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, görevde yükselmesinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük Dosyaları başlıca dayanaktır. 

Bu nedenle; 

a) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce kurumda çalışan tüm personel için birer özlük (gölge) dosyası düzenlenir. 

b) Özlük dosyalarının muhteviyatı; nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

Disiplin Cezaları

MADDE 17- (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine, 4857 sayılı İş Kanunu ve Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 18 - (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük 

MADDE 19 – (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Arnavutköy Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen “Arnavutköy Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme 

MADDE 18: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?