Arnavutköy Belediyesi

Görev Tanımları

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu yönetmelik, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 – Bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 4706 sayılı Hazineye ait taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4722 sayılı Medeni Kanun, 6831 sayılı Orman Kanunu, 822 sayılı Sayıştay Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılması Hakkında Kanun ile tüm bu kanunların uygulama yönetmelikleri, şartnameleri, genelge ve tamimleri, tüm teknik şartnameler ve Türk Standartları Enstitüsünün ilgili şartnameleri, Emlak ve İstimlak ile ilgili tüm mevzuat ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 - Bu yönetmelikte geçen,

a) Belediye :                            Arnavutköy Belediyesini,

b) Başkan :                              Arnavutköy Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı :          Arnavutköy Belediyesi İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Meclis :                               Arnavutköy Belediye Meclisini,

e) Encümen :                          Arnavutköy Belediye Encümenini,

f) Müdürlük  :                          Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünü,

g) Müdür :                               Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürünü,

h) Şef :                                    Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Şefini,

i) Personel :                           Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü çalışanlarını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri

 Kuruluş

MADDE 5 - 5747 sayılı yasa ile kurulan Arnavutköy Belediyesi’nde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6 - Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) 3194 sayılı İmar Kanununun 18’inci maddesine göre arsa ve arazi düzenlemeleri, parselasyon planları çalışmalarının yapılması veya yaptırılması, 18’inci madde uygulama koşullarının bulunmadığı yerlerde kamulaştırma ve isteğe bağlı işlemlerle, imar planları ile gelen kullanım kararlarının eksiksiz olarak uygulanmasını temin eder, 

b) Elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesinin sağlanması amacı ile Belediye sorumluluk alanındaki adres bileşenlerini Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’e uygun olacak şekilde güncel tutulmasını sağlar,

c) Belediyeye ait gayrimenkullerin özel ve tüzel kişilere 2886 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kiraya verilmesi işlemlerini yürütür, 

d) Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan taşınmaz mal ihtiyacının, yatırım programları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teminini sağlayacak yöntemleri araştırır ve taşınmaz mal yönetimi politikalarını oluşturur,

e) Diğer kamu kurumlarına ihtiyaç halinde gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve irtifak hakları vb. verilmesi veya kurulmasını sağlar,

f) Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda özel ve tüzel kişilere kanunlar çerçevesinde satılmasını temin eder,

g) Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini yapar ve tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlar,

h) Belediyenin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alınması, kiralanması, trampa yapılması, intifa ve irtifak tesisi vb. yapar,

i) Belediye tarafından yapılan veya yaptırılan veya satın alınan binaları teslim alır,

j) Belediye meclis-encümen kararlarını uygular ve tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlar, 

k) İşgal edildiği tespit edilen Belediye tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde bulunan fuzuli işgalciye ecrimisil tahakkuk ettirilmesi veya 2886 sayılı yasanın 75’inci maddesine göre ya da 775 sayılı kanunun 18’inci maddesine göre tahliye edilmesi için Zabıta Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunup takibini sağlar, 

l) Belediyemize ait kiracı ve fuzuli işgallerin kira ve ecrimisil bedellerinin tespit edilerek takip ve tahsilat edilmesi için İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bilgi verir,

m) İmar planlarında meydan, yol, otopark, park gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin program dahilinde 2942 sayılı yasa uyarınca kamulaştırma yapılması ve ilgili müdürlüklerle koordineli olarak çalışılmasını sağlar,

n) Konusu gereği talepler doğrultusunda ölçme ve haritalama işlemlerini yapar,

o) Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür, 

p) Belediyeye ait taşınmazların envanterini tutar,

r) Müdürlüğün sorumluluğunda ve yargıya intikal edilen konular hakkında Mahkemelerce veya Hukuk İşleri Müdürlüğünce istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlar ve gerekli yerlere iletir, 

s) Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin davet edilmesi (tebligat) gibi konularda gereken sekretarya görevini yürütür, 

t) Müdürlüğün verdiği belge ve hizmetlerden dolayı Ücret Tarifesi teklifi hazırlar ve teklifte bulunur.

 

Müdürlüğün Yetkisi

MADDE 7 - Müdürlük, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının vereceği emirler doğrultusunda, Belediye yasasına ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak bu yönetmeliğin 6.maddesindeki görevlerini yerine getirmek için yetkilerini kullanır.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 8 - Müdürlük, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre ve Müdürlüğün çalışma disiplini içinde verilecek emirlerin ve bu yönetmeliğin 6.maddesinde tanımlanan görevlerin uygulanmasından ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 9 - Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, müdür yönetiminde Emlak Şefliği, Harita Şefliği ve İmar Uygulama Şefliği olmak üzere üç adet büro ile bu bürolarda görev yapan şefler ile büro personelinden oluşur.

 

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 10 - Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne atanacak personelin unvanı ve nitelikleri aşağıdaki gibidir:

a) Emlak ve İstimlâk Müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Personel: Memur, işçi, sözleşmeli ve alternatif yöntemler ile istihdamında sakınca bulunmayan diğer tüm personeli kapsar.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11 - Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Müdür; müdürlüğe atfedilmiş bu yönetmeliğin 6. Maddesindeki iş ve işlemlerin etkili, etkin, verimli, kaliteli ve sürekli bir biçimde sağlanması adına kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinden yetkili ve sorumlu kişidir.

b) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

c) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

d) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

e) Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,

f) Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,

g) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

h) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

i) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

j) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

k) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

l) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,

m) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

n) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

o) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,

p) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,

r) Müdürlük emrinde görev yapan personele ilişkin ilgili mevzuat dâhilinde; performans değerlendirmesi, ödül, takdirname, nakil vb. işlemlerin tesisi için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

s) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

ş) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,

t) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla muhabereyi yürütür,

u) 5393 sayılı kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe Bağlı Şef ve Şefliklerin Görevleri

MADDE 12 - Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. Şefin ve şefliklerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

1) Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

a) Bürolarda çalışan personelin devamlılığını takip eder, bürolarda çalışan personelin düzenli çalışmalarını sağlar ve denetler, disiplini temin eder,

b) Yazışmaları takip eder, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlar ve gerekli tenkitleri yerine getirir,

c) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlar,

d) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunur,

e) Kendisine bağlı personelleri yönetir, öneriler getirir ve talimatlar verir,

f) Büroda yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine eder, planlar ve programlar,

g) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa eder,

h) Evrakların usulüne uygun havale edilmesini sağlar, takip ve gerektiğinde ilgiliye bilgi verir,

i) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlar,

j) Evrakların dosyalama ve arşivleme işlemlerini takip eder,

k) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlar,

l) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlar,

m) Kendine verilen işleri, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlar,

n) Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar, 

o) Resmi yazışmalara müdürden önce imza atar,

r) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alır, uygulama birliğini sağlar ve personel arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları giderir,

s) Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda, onayla Müdürlüğe vekalet ederek, Müdürün görevlerini yürütür,

t) Şef, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,

u) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur.

 

2) Harita Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 

a) Belediyeye ait taşınmazların, resen veya şahıslardan gelen talebe bağlı olarak, ihdas, tevhid, ifraz, kamuya terk, irtifak hakkı tesisi, taksim vb. taleplerine ilişkin inşaat istikamet, kot kesit, kontur gabari ölçümlerini yapmak veya yaptırmak, belgelerini hazırlamak, Encümen karar alması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere İmar Müdürlüğüne iletmek,

b) Kamu kurum ve  kuruluşları, mahkemeler ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek, tüm yazışmaların birim ve müdürlük ana arşiv dosyasında saklanmasını sağlamak,

c) Belediyedeki tüm birimlerde kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarının kesintisiz, güvenli ve hatasız bir şekilde çalışmasını sağlamak için Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordinasyonlu çalışmak,

d) Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile adres bilgilerinin oluşturulması, güncellenmesini sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek,

e) Belediye Coğrafi Bilgi Sistemi dâhilinde coğrafi verilerin güncellenmesini ve eşleştirilmesini sağlamak, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı ile ilgili diğer birimlerden gelen program, rapor ve istekler doğrultusunda dinamik bir yapıda gelişmesini ve devam ettirilmesini sağlamak,

f) Müdürlük ile ilgili sunum, rapor, stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu vb. iş ve işlemleri yapmak,

g) Konusu gereği birimlerden gelen talepler doğrultusunda, drone, GPS, Elektronik ölçüm aletleri ile ölçme ve haritalama işlemlerini yapmak,

h) Vatandaşların şifahi talepleri doğrultusunda, taşınmazın durumu ile ilgili genel bilgiler vermek,

i) Belediye Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımında kullanmak üzere, uydu görüntüleri, halihazır harita, panoramik çekim görüntüleri vb. verilerin temini için gerekli yazışma ve işlemleri yürütmek,

j) Müdürlüğün verdiği belge ve hizmetlerden dolayı Ücret Tarifesi teklifi hazırlamak, teklifte bulunmak.

 

3) Emlak Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alım, satım, kiralama, kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamına olurları ve meclis kararları doğrultusunda protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak,

b) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Yasalarına göre Belediye adına kayıtlı taşınmazların, envanterinin tutulması, yeni tescil edilenlerin sicile işlenmesi, elden çıkarılması ve sicilden silinmesi işlerinin yürütülmesini sağlamak,

c) 2886 – 4734 - 3194 Sayılı yasalara göre; Belediye taşınmazları ile kamuya terkli alanlardaki işgallerin ecrimisil işlemlerini gerçekleştirmek; belediye adına kayıtlı taşınmazlar ile ihtiyaç duyduğu taşınmazların kiralama veya alım/satım işlemlerini yapmak,

d) 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının ilgili maddeleri doğrultusunda Belediyenin yetki alanındaki donatı alanları olarak ayrılmış yerlerin, gerekli kamulaştırma işlemleri için Başkanlık onayı alınıp Encümence karar alınması, kararı alınan yerlerdeki mülkiyetlerin tespiti ve kıymet takdirlerinin yaptırılması ile tapu sicilinde belediye adına tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

e) 4706/4916/6306 sayılı yasaların ilgili maddeleri kapsamında, Hazineye ait taşınmazların hak sahipleri adına satış işlemlerini yapmak,

f) Kiraya verilmiş belediye taşınmazlarının kira bedellerinin tahsilâtı ve artış işlemlerini İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bildirmek,

g) İmar planındaki durumuna göre belediyeye ait parsellerin mevzuata uygun olarak, ilgili kişi ve kuruluşlara tahsisi, gerekli olduğu hallerde tahsisin iptali, irtifa hakkı tesisi hakkında Encümen ve Meclisten karar alınması için teklifte bulunup, tapuya işletilmesini sağlamak, 

h) Bu yönetmenlikte hüküm bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde belediye meclisi kararları ve ilgili mevzuatın verdiği görevler yapmak,

i) 2886 – 3194 – 2981 – 3290 – 4706 – 4916 – 2942 - 4650 Sayılı Yasalar çerçevesinde taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması için “Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonu” ve “Uzlaşma Komisyonu” teşkilini Başkanlık onayı ile sağlamak ve yazışmalarını yapmak.

j) Emlak ile alakalı yargıya intikal etmiş durumlarda mahkemelere ve Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne savunmaya ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri vermek.

k) Belediyeye ait bina ve tesislerin, kullanım durumuna göre ilgili müdürlüklere tahsis işlemlerini yapmak ve bildirimlerini sağlamak,

l) 2886 sayılı yasanın 75. maddesine göre tahliye işlemlerini yürütmek, gerektiğinde tahliye edilen eşyanın yediemin olarak muhafaza edilmek üzere ilgili müdürlüğe bilgi vermek,

m) Belediyemize ait olan yapılardan, gerekli görülenlerin “Başkanlık Oluru” alınarak yıkım işlemlerini organize etmek.

 

4) İmar Uygulama Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) İmar uygulaması ihtiyacı olan yerleri tespit etmek, etüt ve fizibilite çalışması yaparak Müdürlük makamına ihtiyaç raporu sunmak,

b) İhale yöntemiyle yaptırılacak imar uygulama işleri için gerekli ihale hazırlık çalışmalarını yapmak,

c) İhale kapsamında yaptırılmayacak imar uygulaması işlerinin belediye mühendisince yapılmasını, büyükşehir kontrolüne sunulmasını, askıya çıkarılmasını, askı itirazlarının encümene raporlanmasını ve tekemmül ettirilen dosyaların tapu tescilini sağlamak ve tapuları dağıtmak,

d) İhale kapsamında yaptırılan imar uygulamalarının iş ve işlem süreçlerini yürütmek, yüklenici ile idare arasındaki koordinasyonu sağlamak, tüm resmi yazışmaları yapmak, çalışmanın denetimi ve kontrolünü yapmak, kontrol edilen dosyayı encümen onayına sunmak, büyükşehir belediyesi kontrolüne sunmak, askı itirazlarını encümene raporlamak, ihale sürecinden tescil sürecine kadar tüm iş ve işlemleri takip etmek,

e) Mal sahiplerince yaptırılmak istenen imar uygulamalarını encümen onayına sunmak, uygulama ile ilgili her türlü resmi yazışmaları yapmak, uygulama kontrolünü yaparak encümen onayına sunmak, büyükşehir belediyesi kontrolüne sunmak, askı itirazlarını encümene raporlamak ve tescil işlemleri için uygulama dosyasını tapu kadastro idaresine göndermek,

f) İmar planları yapılan yerlerde Plan ve Proje Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmak,

g) İmar uygulamalarına ilişkin mahkemelerde açılan davalarda Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışmak, teknik konularda savunma ve itiraz sunmak ve teknik izahat vermek için imar uygulaması davalarının keşiflerine katılmak,

h) İmar uygulamalarını ilgilendiren konularda kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek,

i) İmar uygulamaları ile ilgili Müdürlükleri, kurumları bilgilendirmek, vatandaşların şifahi ve yazılı olarak bilgi taleplerini karşılamak, imar uygulamalarının belediye Coğrafi bilgi sistemine aktarılmasını sağlamak,

j) İmar uygulaması ihtiyacı olan yerlerde halihazır haritaları yapmak veya yaptırmak,

k) Tescil işlemi biten, yeni oluşan ya da değişen ada parsel numaralarını ilgili Müdürlüklere gerekli düzenlemelerin yapılması için bildirmek,

l) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 13 - Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yetkili, görevli ve sorumludurlar.   

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 14 - Emlak ve İstimlâk Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak Müdür ve şefler tarafından ilgililerine sevk edilir.

b) Görevin planlanması: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve şefler tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin icrası: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 15 - Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne gelen tüm yazılar Müdürlük makamında toplanır ve konularına göre ilgili şefliklere havale edilir,

c) Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır,

d) Diğer kuruluşlarla koordinasyona yönelik müdürlük; Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı yazışmalarını, sorumlu personel, şef, müdürün parafı ve Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısının imzası ile yürütür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Performans ve Disiplin

Müdürlük İçi Denetim

MADDE 16 - Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır.

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) Emlak ve İstimlâk Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel Özlük Dosyaları

MADDE 17 – Personelin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, kariyer planlamasında, bireysel bazlı performans değerlendirmesinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük dosyaları başlıca dayanaktır.

Disiplin Cezaları 

MADDE 18 - Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, kendi bünyesinde görev yapan personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 19- Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

(2)Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Arnavutköy Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen “Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 21- Bu yönetmelik hükümleri, Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?