Arnavutköy Belediyesi

Görev Tanımları

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Arnavutköy Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Arnavutköy Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15 ve 18. Maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

a) Başkan :                                      Arnavutköy Belediye Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı :                  İlgili Belediye Başkan Yardımcısını

c) Belediye :                                    Arnavutköy Belediyesini,

d) EBYS :                                         Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

e) Encümen :                                  Arnavutköy Belediye Encümenini,

f) Meclis :                                        Arnavutköy Belediye Meclisini,

g) Müdürlük :                                 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü,

h) Müdür :                                       Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünü,

i) Personel :                                    Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Personelini, 

j) Şef :                                              Ruhsat Denetim Şefini,

k) SDP :                                           Standart Dosya Planını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kuruluş

MADDE 5 – (1) 5747 sayılı yasa ile kurulan Arnavutköy İlçe Belediyesi’nde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6- (1)  Müdürlüğün görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Belediyenin çevre programının oluşturulmasını ve temel ilkelerin belirlenmesini sağlar,

b) Atık yönetimi konularında (ambalaj atıkları, atık pil ve aküler, bitkisel/madeni atık yağlar, elektrikli/elektronik atıklar vb.) ilgili mevzuata istinaden belediyenin üzerine düşen sorumlulukları yürütür.

c) Atıkların ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlar, plan ve projeler hazırlar, uygular ve denetimini yapar, 

d) Geri kazanımı/dönüşümü sağlayabilecek malzemeler hakkında araştırmalar yapar, uygulamalar yapabilmek için ilgili birimlerle koordineli çalışır,

e) Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda oluşan atık suları gerekli önlemleri almadan alıcı ortama verenleri denetler ve hukuki açıdan gereğinin yapılması için raporlayarak ilgili makamlara bildirir,

f) İlgili mevzuat doğrultusunda hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetler, kirlenmeye neden olan faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri aldırır ve kirletenler hakkında yasal işlem yapar,

g) İlgili mevzuat doğrultusunda gürültü kirliliğine neden olan işyerleri, iş makineleri, konutlar vb. yerleri denetler ve idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için ilgili makamlara bildirir,

h) Çevre kirliliği ile ilgili tüm konularda gelen şikayet, öneri ve talepleri değerlendirir, konu ile ilgili kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlar,

i) Çevre ile ilgili planlama ve proje çalışmaları yapar ve yürütür, 

j) Çevre ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar,

k) Çevre kirliliğine neden olan atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi ve sağlıklı bir biçimde toplanması için gerekli çalışmaları yapar, 

l) İlçe sınırları içerisinde değerlendirilebilir atıkların ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak toplanması, nakledilmesi ve bertaraf edilmesi konularında araştırmalar yapar, önerilerde bulunur ve uygulamalar yapabilmek için ilgili birimler ile koordineli çalışır,

m) Deniz kirliliğini engellemeye yönelik tedbirleri alır ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verir,

n) Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip ederek mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yetire getirir, 

o) Müdürlüğün belediye ve diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütür ve sonuçlandırır,

p) Belediye sınırları içerisinde temizlik çalışmalarını, atık yönetimi ve geri dönüşüm faaliyetlerini yürütür, karlanma ve buzlanmaya karşı yaya yollarının güvenli şekilde kullanımına yönelik önlemleri alır, 

r) Hafriyat ve inşaat atıklarının, "Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak kaynağında azaltılması, usulüne göre taşınması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar ile kaçak dökümler ile tabii zemin kotları ile oynanmanın engellenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını sağlar,

s) İlçe sınırları dâhilinde bulunan tüm mahallelerde, ana arter ve ana arter görünümündeki sokaklarda, belli bir program dâhilinde ince temizlik faaliyetleri yürütür, semt pazarlarının toplanmasının ardından gerekli temizlik faaliyetlerini yürütür, yıkama çalışmaları yapar, çöp konteynırlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlar,

t) Çevreyi ve çevre sağlığını korumaya yönelik, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi amacıyla, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunur, plan ve projeler hazırlar, uygular, çevre etkinlikleri düzenler, yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlar,

u) Faaliyet konusu ile ilgili stratejik plana ilişkin amaç, hedef, faaliyet ve projeler üzerinde çalışır, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlar,  

v) Yenilenebilir enerji kaynaklarından (hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları) elektrik üretimini sağlar,

y) Enerji verimliliği ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri kapsamında; toplumda farkındalık oluşturacak ve bilinci artıracak seminer, çalıştay, konferans ve panel gibi etkinlikler ve kampanyalar düzenler ve enerji bilinçlendirme çalışmalarına destek verir.

z) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa uygun olarak hayvan sağlığı ile ilgili görevleri yerine getirir, şüpheli hayvanları alarak hayvan barınağında karantina altına aldırır, hayvanlardan bulaşan hastalıklara ilişkin gerekli tedbirleri alır.

 

Müdürlüğün Yetkisi 

MADDE 7- (1) Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Kanuna dayanarak belediye başkanınca kendisine verilen görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

Müdürlüğün Sorumluluğu 

MADDE 8- (1) Müdürlük, belediye başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapar ve yürütür. 

(2) Müdürlük, belediyenin stratejik planında ön gördüğü misyon, vizyon ve ilkeleri doğrultusunda hizmetlerini yerine getirmekle sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat Yapısı

Madde 9– (1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; Müdür, Şef, İdari İşler Bürosu, Temizlik İşleri Bürosu, Çevre Koruma ve Kontrol Bürosu, Atık Yönetimi Bürosu, Veterinerlik Hizmetleri Bürosu, Yenilenebilir Enerji Bürosu ile personelinden müteşekkildir.

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 10- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun memuriyete atamaya ilişkin hükümleri ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak atanır.

b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Personel: Memur, işçi, sözleşmeli ve alternatif yöntemler ile temin edilen tüm personeli kapsar.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları:

a) Müdür, bu yönetmeliğin 6, 7 ve 8’inci maddelerinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, başkanlık makamı ile başkanın görevlendirdiği başkan yardımcısına karşı sorumludur,

b) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

c) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmasını düzenler,

d) Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin amiridir,

e) Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

f) Mevzuatın öngördüğü her türlü ek görevi yapar,

g) Personeli arasında yazılı veya sözlü görev dağılımı yapar,

h) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

i) Müdürlüğün, performans programı, yıllık faaliyet raporu ve bütçesinin hazırlanmasını sağlar,

j) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için gereken kararları ve tedbirleri alır ve uygular,

k) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

l) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1’inci derece imza yetkilisidir,

m) Müdürlük emrinde görev yapan personelin başarı ve performans değerlendirmesini, ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi işlemler için bağlı bulunduğu başkan yardımcısı ile başkanlık makamına önerilerde bulunur,

n) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezaları verme yetkisine sahiptir,

o) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisine sahiptir,

p) Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık, mazeret, hastalık, doğum, ücretsiz, vb. izin kullanış zamanlarını planlar ve kullanılmasını sağlar,

r) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmesi için başkanlık makamına arz edilmesini sağlar,

s) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,

t) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için başkanlık makamına önerilerde bulunur,

u) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir

v) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü uhdesinde yer alan Çevre Koruma ve Kontrol Şefliğinin görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı ile kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde müdürlük makamına karşı tam yetkili ve sorumludur,

b) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına uygun şekilde yapar veya yaptırır,

c) İşlerini plan ve programa bağlayarak etkili ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlar,

d) Emrindeki personelin iş dağılımını yapar ve işlerin yönlendirilmesi, koordine edilmesi, denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar,

e) Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütür,

f) Şefliğe ait iş ve işlemlerden müdüre karşı sorumludur,

g) Müdürlük içinde bu yönetmeliğe göre yapılandırılmış olan bürolardaki görevlerin yerine getirilmesi adına müdürün gözetiminde gerekli çalışmaları yürütür,

h) Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar,

i) Bürolarda görev yapan personelin düzenli ve disiplinli çalışmasına yönelik gerekli önlemleri alır,

j) Yazışmaları takip ederek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlar ve gerekli tenkitleri yapar,

k) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin müdüriyet ve başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlar,

l) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için müdüriyet makamına önerilerde bulunur,

m) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa eder,

n) Evrakların dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerini takip eder,

o) Bürolar ile üst amirler arasındaki koordinasyonu sağlar,

p) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlar,

r) Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,

s) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alır, uygulama birliğini sağlar ve elemanlar arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları giderir.

 

İdari İşler Bürosunun Görevleri

MADDE 13 – (1) İdari İşler Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) Müdürlük tarafından kendisine verilen görev ve talimatları mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir,

b) Çeşitli kurum, kuruluş ve kurum içi müdürlükler ile tüzel ve özel kişilerden gelen ve/veya söz konusu yerlere cevap niteliğinde gidecek olan resmi yazı, dilekçe, dosya, başvuru formu vb. gibi evrakların sistem içerisinde kaydını, havalesini ve dosyalama işlemlerini yapar,

c) Müdürlükçe verilecek görevleri kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge standart, yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun olarak iş programı doğrultusunda yapılıp tanınan süre içerisinde bitirilmesini sağlar,

d) Müdürlükler arası yazışmaların, ilgili birimlere havalesini yapar, sonuçlarını takip eder ve yasal süresi içerisinde ilgililerine bilgi verir,

e) Müdürlükte çalışan memur personelin izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerin yazışmalarını ve arşivlemesini yapar,

f) Müdürlüğe gelen şikayetleri (dilekçe, sözlü, telefon, e-mail) alır, konusuna göre Müdüre veya diğer birimlere havale ederek, süresinde cevap verilmesini sağlar,

g) Müdürlüğün stratejik planlamasında stratejik amaç, hedef, faaliyet ve projeler ile bu faaliyet ve projelere göre performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanmasını ve takibini sağlar

h) Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenler,

i) Görev alanı dâhilinde çevre bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ve çevre etkinlikleri yapar,

j) Çevre sorunları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenler, diğer kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılır,

k) İhtiyaçları zamanında tespit eder, temini için Müdürlüğü zamanında bilgilendirir,

l) Mevzuat çerçevesinde oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev alır,

m) Tüm bu hizmetler ile ilgili işlerin yürütülebilmesi için gerekli ihale dosyalarını hazırlar,

n) Müdürlüğün yetki ve sorumluluğuna giren mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirir,

o) Müdürlüğün faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek, kurum içi ve dışı eğitim ve seminerlere katılır.

p) Müdürlüğe gelen tüm belgeleri kayıt altına alır, dosyalar ve arşivlenmesini sağlar, 

 

Temizlik İşleri Bürosunun Görevleri

MADDE 14 - (1) Temizlik İşleri Bürosunun görevleri aşağıdaki gibidir: 

a) İlçe bütününde tüm sokak, cadde ve meydanların genel temizliğinin yapılması, atıkların toplanması, söz konusu bölgelerin yıkanması ve dezenfeksiyonun sağlanması ile ilgili gerekli kontrol ve denetim hizmetlerini yürütür. 

b) Konut, işyerleri, Kamu-Kurum ve Kuruluşları, okullar ve hastanelerden kaynaklanan evsel nitelikli atıkların Büyükşehir Belediyesine ait ara transfer istasyonlarına ve düzenli depolama alanlarına nakledilmesi ile ilgili gerekli kontrol ve denetim hizmetlerini yürütür. 

c) İlçe genelindeki ibadethanelerin periyodik temizlik çalışmalarını yürütür. 

d) Temizlik çalışmaları yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için temizlik hizmet alımını yapar. 

e) Çöp Konteynerlerini kontrol ederek bakım ve onarımlarını zamanında yaptırmak, eskiyenleri yenileriyle değiştirmek,

f) Boş arsaların temizlenmesini sağlar,

g) İnşaat tadilatlarından kaynaklanan moloz ve atıkların torbalanarak toplanması için gerekli tedbirleri alır,

h) Çöp konteynerlerini periyodik olarak ilaçlar ve dezenfekte edilmesini sağlar,

i) Kurban Bayramlarında oluşan kurban atıkları için gerekli tedbirleri alır, denetimleri yapar ve temizlik çalışmalarını koordine eder,

j) Müdürlük koordinasyonunda Zabıta Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak kişi ve toplum sağlığını tehdit eden alan ve evlerin temizlik işlemlerini yürütür,

k) Kar birikintileri ile buzlanmanın toplum sağlığını tehdit etmemesi için yayaların kullandığı tüm yolların temizliğini sağlar,

l) Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar.

 

Çevre Denetim Bürosunun Görevleri

MADDE 15 – (1) Çevre Denetim Bürosunun görevleri aşağıdaki gibidir: 

a) Atık, artık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan havada, suda, toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyeceği şekilde bertarafının sağlanması için denetimleri yapar, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması ile ilgili mevcut mevzuat dahilinde ilgili makamlar ve müdürlükler arası koordinasyon ile çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri alır,

b) Çevre koruma uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta okullar, işyerleri ve sanayi kuruluşları olmak üzere sürekli eğitim programları uygular, bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini izler, destekler, yönlendirir ve çevre bilincini geliştirmeye çalışır, çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapar, paneller, kurslar, fuarlar ve çevre haftası kutlamaları düzenler,

c) Çevre koruma konusunda görev verilmiş olan özel kamu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği koordinasyonu sağlar, bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirir, destekler, çevre ile ilgili konularda dokümantasyon, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunur,

d) Vatandaşların çöplerini mutlak surette çöp konteynerlerine bırakmaları için ilgili müdürlük ile birlikte gerekli ikaz, uyarı ve duyuruları yapar, konteyner diplerine bırakılan veya rastgele atılan çöpler için Kabahatler Kanununa göre işlem tesis eder, 

e) Çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plan ve projenin fayda ve maliyetleri ile çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini sağlar, bu çalışmaları denetler ve izler,

f) Hafriyat ve inşaat atıklarının, "Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak kaynağında azaltılması, usulüne göre taşınması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar,

g) Kaçak hafriyat dökümünü veya tabii zemin kotları ile izinsiz oynanmasını engellemeye yönelik gerekli tedbirleri alır, denetimleri yapar ve ilgiler hakkında mevzuata uygun cezai işlemlerin uygulanmasını sağlar,

h) Gayrı sıhhi müesseselerin katı atıklar ve hava kirliliği açısından ilgili mevzuat hükümlerine göre periyodik kontrolünün yapılmasını sağlar,

i) İkinci ve üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseselerin emisyon iznine tabi olanlarının Hava Kalitesi Kontrolü Yönetmeliğine göre tespitini sağlar,

j) Gayrı sıhhi müesseselerin emisyon izin işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlarının Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilmesini sağlar,

k) Emisyon iznine tabi olmayan tesislerinin Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre incelenerek gerektiğinde iç ve dış ortam içi emisyon raporunu istenmesini sağlar; yakıt kazanları için baca gazı analiz raporlarının istenerek yönetmeliğe göre değerlendirmesini yapar,

l) Çevre Kanununa göre hava kirliliğine karşı alınan tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanması gerektiğinde Büyükşehir Belediyesi’ne bildirir,

m) Yapı Ruhsatı alan mükelleflerin çıkan hafriyatlarını, çevre kirliliğine meydan vermeden döküm sahalarına ulaştırmak üzere Hafriyat Kabul Belgesi düzenler. 

n) İlçe sınırları içerisinde; her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonlara bağlı olarak oluşan hava kirliliğinin kontrolünü yapar.

o) Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; işletme, tesis, işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence yerlerinin denetimlerini yapar. 

p) Yıkılacak binada bulunması muhtemel asbest gibi tehlikeli maddelerin ayrıştırılması şartı kapsamında yıkılacak binanın asbest bakımından temizlendiğine dair hazırlanan raporun kontrolünü sağlar. 

r) Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar.

 

Atık Yönetimi Bürosunun Görevleri

MADDE 16 – (1) Atık Yönetimi Bürosunun görevleri aşağıdaki gibidir: 

a) Atıkların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi işlemlerinin koordine ve kontrol edilmesi,

b) Ambalaj atıklarının, “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalarını yapar,

c) Atık pillerin “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalarını yürütür,

d) Atık araç lastiklerin, “Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar,

e) Atık bitkisel yağların, “Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar,

f) Elektronik atıkların, “Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalarını yapar,

g) İlçe sınırları dâhilinde bulunan 20 yatak altı ve yataksız resmi ve özel hastaneler, dispanserler, muayenehaneler vs. tıbbi nitelikli atık üreten yerlerin tıbbi atıklarını; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre tasarlanmış tıbbi atık aracı  ile toplayıp, Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık yakma tesislerine naklini sağlar,

h) Çevrenin korunması ve çevre bilincinin arttırılması için atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi amacıyla halkın eğitimine yönelik çalışmalar yapar, kampanyalar düzenler ve çevre ile ilgili hususlarda yapılacak eğitim çalışmalarında kişi kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlar.

 

Veterinerlik Hizmetleri Bürosunun Görevleri

MADDE 17- (1) Veterinerlik Hizmetleri Bürosunun görevleri aşağıdaki gibidir: 

a) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa uygun olarak hayvan sağlığı ile ilgili görevleri yerine getirir,

b) Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden ilgili kanunlar çerçevesinde gerekli tedbirleri alıp, büyükşehir belediyesi ile koordineli koruyucu aşılamalar yapılmasını sağlar, 

c) Zoonozlarla (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar) mücadele eder, gerekli koryucu ve kurtarıcı önlemleri alır, aldırır, salgınların görülmesi halinde ilgili mercileri haberdar eder, gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olur,

d) Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi çalışmalarını yapar, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ile ilgili gerekli önlemleri alır,

e) Sokak hayvanlarının beslenmesine destek olur,

f) Sivrisinek (lavra ve uçkum) karasinek (lavra ve uçkum) mücadele hizmetinde Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışır, vektörle mücadele eder ve ettirir,

g) Kent zararlıları kapsamında açık ve kapalı alanlarda gerekli mücadeleyi yapar, yaptırır, 

h) Şüpheli hayvanları alarak hayvan barınağında karantina altına aldırır,

i) Belediyeye ait kurbanlık hayvan kesim yerlerinin işletimini sağlar,

j) Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerini denetler, dezenfekte eder veya ettirir,

k) Salgın hastalık hallerinde gerek görülen yerlerin dezenfeksiyonunu yapar veya yaptırır,

l) Halkı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapar, sivil toplum kuruluşlarıyla projeler geliştirip hayata geçirilmesini sağlar,

m) Vatandaştan gelen ilaçlama taleplerini yapar, yaptırır,  

n) Kuduzla mücadele ekibinin kontrol ve denetimini yapar,

o) Kuduzla ilgili şikâyetleri yerinde inceler ve çözer.

 

Yenilenebilir Enerji Bürosu 

MADDE 18 – (1) Yenilenebilir Enerji Bürosunun görevleri aşağıdaki gibidir: 

a) Belediyenin yenilenebilir enerjiyle ilgili stratejilerini ve hedeflerini planlar, uygulatır ve yaygınlaştırır,

b) Belediyenin enerji mevzuatı çerçevesinde enerji ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmasını sağlar,

c) Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri kapsamında; toplumda farkındalık oluşturacak ve bilinci artıracak seminer, çalıştay, konferans ve panel gibi etkinlikler ve kampanyalar düzenler ve enerji bilinçlendirme çalışmalarına destek verir,

d) Yenilenebilir enerji kaynaklarından (hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları) elektrik üretimi sağlar ve belediyenin hizmetlerinde kullanılmasını temin eder,

 

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 19- (1) Müdürlüğün görev alanına giren işler; müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelik, yeterlik, verimlilik, performans, başarı seviyeleri vb. yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

(2) Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

Bu kapsamda personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

a) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum ve davranış sergiler,

b) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

c) Kendisine tevdi edilen işleri gecikmeksizin ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

d) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

e) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

f) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

g) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

h) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

i) Gerektiği ve görev verildiği durumlarda, ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

j) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

k) Faaliyeti ile ilgili amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz olarak hazırlar ve sunar,

l) Çalışmalarında örnek tutum ve davranış sergiler,

m) Verilen iş ve işlemleri direktife uygun olarak öngörülen bütçe sınırları içerisinde ifa eder,

n) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, gerektiğinde raporlanmasını sağlar,

o) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı titizlikle tutar, usulüne uygun olarak muhafaza eder,

p) Kullandığı araç, gereç, malzeme konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyulanların mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,

r) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

s) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet bilgi notu veya rapor hazırlar ve üstlerinin bilgi ve takdirine sunar, 

t) Müdürlük faaliyetleri ve organizasyonlarına ait davetiyeler, el ilanları, afişler, broşürler ve kültürel yayınları, yapılan dağıtım planlamaları doğrultusunda ilgili yerlere ulaştırır,         

u) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin  İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin İcrası

MADDE 20 - (1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgilisine verilir.

b) Görevin planlanması: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin icrası: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 21- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,

c) Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve şefe iletir,

ç) Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile belediye başkanı veya ilgili başkan yardımcısı imzası ile yürütür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Müdürlük İçi Denetim 

MADDE 22- (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır,

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir. 

Disiplin Cezaları 

MADDE 23- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat ve hükümlere uygun yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 24- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Arnavutköy Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen “Arnavutköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Merhaba.
Ben Arnavutköy Belediyesi Dijital Asistanıyım. Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?