Arnavutköy Belediyesi
 • YENİ DOĞAN SETİ İLE TEMİZLİK VE HİJYEN SETİ MAL ALIMI İŞ

  03/11/2021

  YENİ DOĞAN SETİ İLE TEMİZLİK VE HİJYEN SETİ SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

  YENİ DOĞAN SETİ İLE TEMİZLİK VE HİJYEN SETİ MAL ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2021/625790
  1-İdarenin
  a) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  b) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851143
  c) Elektronik Posta Adresi : sosyalyardim@arnavutkoy.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :

  30 KALEM YENİ DOĞAN SETİ İLE TEMİZLİK VE HİJYEN SETİ MAL ALIMI İŞİ
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Teslim yeri : Arnavutköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Deposu
  c) Teslim tarihi : Şartnamede belirtilen malzemeler idarenin onayına müteakip tek parti halinde teslim alınacaktır. İdarece siparişe müteakip ürünler yüklenici tarafından 30 gün içinde Arnavutköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir. İhale esnasında komisyonca kabul gören ürünlerin dışında ürün tesliminde farklı bir ürün getirilir ise ürün kabul edilmeyecek olup, iade edilecek, istenilen ürün maksimum 3 iş gününde temin edilecektir. Şartnamede yer alan çocuk bezi harici tüm ürünler sözleşme sonrası idarenin belirleyeceği tertip ve düzen içerisinde yeni doğan anne çantası içerisine yerleştirilip çanta ve ürünlerin zarar görmeyeceği şekilde idareye teslim edilecektir. Zarar gören ve yıpranmış, ezilmiş, kullanılamaz hale gelmiş ürünler yüklenici tarafından maksimum 3 iş günü içerisinde değiştirilip, aynı tertip düzen içerisinde idareye teslim edilecektir.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Salonu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL
  b) Tarihi ve saati : 03.11.2021 - 11:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  İstekliler ihale günü ve saatinden en az 2 saat önce teklif edecekleri ürünlerden birer numune temin ederek, İdaremize teslim etmek ve teslim belgesini teklif zarfına koymak zorundadır.
  Teklif zarfında, numune teslim belgesi bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Yeni Doğan Bebekler İçin  Her Türlü Temizlik Ve Bakım Ürünleri ile Kişisel Temizlik Ve Bakım Ürünleri Tedariki


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Bürosu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?