Arnavutköy Belediyesi
 • NİKAH SALONU VE ÇOK AMAÇLI SALON RULO/KARO HALI DÖŞENMESİ MAL ALIMI İŞİ

  18/10/2022

  RULO/KARO HALI SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  NİKAH SALONU VE ÇOK AMAÇLI SALON RULO/KARO HALI DÖŞENMESİ MAL ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2022/977057
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34276 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126820409
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : NİKAH SALONU VE ÇOK AMAÇLI SALON RULO/KARO HALI DÖŞENMESİ MAL ALIMI İŞİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  1250 Metrekare Yeni Halı Tedarik ve Döşenmesi, Eski Halının Sökülmesi, 180 Adet Koltuğun Sökülmesi ve Koltukların Tekrar Montajı, 350 Metre Köşebent Tedarik ve Montajı (Aluminyum Gri Renk), 700 Metrekare Akıllı Şap Atılması (Metrekareye yaklaşık 2 mm olmak Üzere)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy İSTANBUL (NURİ PAKDİL KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ)
  ç) Süresi/teslim tarihi : 30 gün içinde tamamlanacaktır.
  d) İşe başlama tarihi : Yer tesliminden 1 (bir) gün sonra başlamak üzere


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.10.2022 - 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası Kat 2 İhale Salonu)


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

  Fiyat ile beraber fiyat dışı unsur kriterlerine muhtevi katalog ve teknik bilgi içeren dokümanların sunulması zorunludur. Yabancı dilde düzenlenmiş belgelerin Türkçe Çevirilerinin sunulması zorunludur. 

  4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

  Fiyat ile beraber fiyat dışı unsur kriterlerine ilişkin dokümanlar teklif ile beraber (Elektronik ihalede Yeterlilik tablosunda) sunulacaktır. Bu kapsamda olmak üzere, teklif edilen karo halının marka ve modeli ile özelliklerine ilişkin bilgiler sunulacaktır.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Her türlü halı tedarik ve döşeme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

  Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

  Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
  FİYAT İLE BERABER FİYAT DIŞI UNSUR PUANLAMASI A. Değerlendirme "TEKLİF FİYATI" ile "KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI Teklif fiyatı puanlaması 72 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 72 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 72) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP : Teklif puanı, TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı, A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI: "Kalite Ve Teknik Değer Niteliği Puanlaması 28 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. A.2-1 Söz konusu iş kalemi (Rulo/Karo Halı) için Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanı, ilgili iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. İstekli teklif etmiş bulunduğu marka ve modelin niteliklerine göre puan alacaktır. Aşağıdaki değerlendirme unsurları ve puanlaması esas alınacaktır. İsteklinin teklif ettiği marka ve model ürünün aşağıdaki nitelikleri açık olmalıdır. Puanlamaya imkan vermeyen belirsizlikler en düşük puanlamaya tabi tutulacaktır. BİRİM FİYAT TEKLİF İSTENEN KISIM İÇİN FİYAT İLE BERABER FİYAT DIŞI UNSUR PUANLAMA ÇİZELGESİ 1. İplik Cinsinin % 80 p.a (polyamid) altında olması halinde 0 puan, İplik Cinsinin % 80 üzeri - % 85 Arasında p.a. (polyamid) olması durumunda 1 Puan, % 85 üzeri-% 90 arasında olması halinde 2 Puan, % 90 üzeri - % 100 arasında olması halinde 5 Puan verilecektir. 2. Alev almaz nitelikte olması halinde 2 Puan, Alev almaz nitelikte olmaması halinde puan verilmeyecektir. 3. İplik sıklığı metrekareye 60 milyona kadar olması halinde puan verilmeyecek, 60 üzeri -75 Milyon arasında olması halinde 2 Puan, 75 Milyon yukarısı için 5 Puan verilecektir. 4. Halının tabanının PVC olması halinde 3 Puan, PVC olmaması halinde 0 puan verilecektir. 5. Kalınlığının 3,99 mm nin altında olması halinde 0 Puan, 4,00-4,2 mm arasında olması halinde 2 Puan, 4,2 mm nin üzerinde olması halinde 3 Puan verilecektir. 6. Yırtılmaya Karşı Garanti süresinin 5 yıla kadar olması halinde 0 Puan, 8 Yıla kadar olması halinde 3 Puan, 8 Yıl üzerinde olması halinde 5 Puan verilecektir. 7. Solmaya Karşı Garanti süresinin 4 yıla kadar olması halinde 0 Puan, 4 Yıl üzeri ile 5 Yıla kadar olması halinde 3 Puan, 5 Yıl üzerinde olması halinde 5 Puan verilecektir. A.2-2 Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. TOPLAM PUAN: Toplam puan, Teklif Fiyat Puanı ile Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF * 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP : İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.


     6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?