Arnavutköy Belediyesi
 • KARABURUN SAHİL DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ

  15/12/2022

  SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  KARABURUN SAHİL DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2022/1264687
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851140
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Adı : KARABURUN SAHİL DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  1- Kafeterya, Zabıta-WC Yapısı, Cankurtaran Yapısı olmak üzere toplam 288 m² kapalı alana sahip çelik yapı anahtar teslimi götürü bedel usulüne göre, 2- Projede yer alan 30.000m² açık alanda peyzaj sert zemin imalatları, sırasıyla sert zemin, bitkisel imalatlar, aydınlatma imalatları vb. teklif birim fiyat usulüne göre yapılacaktır.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KARABURUN/ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.12.2022 - 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası Kat 2 İhale Bürosu)


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

  İsteklilerin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda olduğunu gösteren belgeyi teklif ile birlikte sunmaları gerekmektedir. İlgili Belgeyi Yeterlilik Tablosunda sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
  Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
  Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
  4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
  a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
  b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
  İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
  Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

   

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  A XVIII. GRUP İŞLERİ

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASI


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

  Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

  Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
  BİRİM FİYAT TEKLİF İSTENEN KISIM İÇİN FİYAT İLE BERABER FİYAT DIŞI UNSUR PUANLAMASI A. Değerlendirme "TEKLİF FİYATI" ile "KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP : Teklif puanı, TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı, A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI: "Kalite Ve Teknik Değer Niteliği Puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. A.2.1. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. BİRİM FİYAT TEKLİF İSTENEN KISIM İÇİN FİYAT İLE BERABER FİYAT DIŞI UNSUR PUANLAMA ÇİZELGESİ Sıra No …… Poz Numarası …… İşin Adı/ Özelliği ……… Verilecek Puan 1 A.4.-AHŞAP TRAVERS Ahşap Travers ile Basamak Yapılması 2 Puan 2 AB.014 GRANİT-BAZALT GÖRÜNÜMLÜ BETON PLAK TAŞLARININ HARÇ İLE DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) 2 Puan 3 AB.049 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE MİNERAL YÜZEY KAPLAMALI BETON PARKE TAŞI İLE TRETUVAR DÖŞEMESİ YAPIMI (TÜM NAKLİYELER DAHİL) 2 Puan 4 AB.050 50X20X12X10 CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEY KAPLAMALI BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (TÜM NAKLİYELER DAHİL) 1 Puan 5 AB.FİM.143 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (nakliyeler dahil) 2 Puan 6 AB.FİM.144 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (nakliyeler dahil) 2 Puan 7 AB.FİM.146 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1 Puan 8 AB.FİM.147 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1 Puan 9 AB.FİM.150 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1 Puan 10 AB.FİM.153 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 1 Puan 11 AB.FİM.170 1. Sınıf Ahşaptan Her Türlü İmalat Yapılması 2 Puan 12 AB.FİM.171 Kırmataş (1 no'lu mıcır) Serilmesi (Karaburun Mahallesi Nakliye Dahil) 1 Puan 13 AB.FİM.172 Kırmataş (2-3 no'lu mıcır) Serilmesi (Karaburun Mahallesi Nakliye Dahil) 1 Puan 14 AB.FİM.174 Zemin üzerine, poliüretan esaslı, tek bileşenli, solventli, UV dayanımlı, koruyucu kaplama malzemesi ile kaplama yapılması 1 Puan 15 İBB.SNBF.27 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli 1 Puan 16 KGM/18.189 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ Puan 17 KGM/60.206 2 MM KALINLIĞINDA ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE YAYA GEÇİTLERİ, YAVAŞLAMA UYARI VE ŞERİT ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ 1 Puan 18 ÖZEL.A.8. A.8.Kompozit Deck (14X2,6cm) Kompozit Karkas (4X3X5,5 cm) Döşeme Yapılması 2 Puan 19 ÖZEL.C.12. C.12.- KORKULUK 1 Puan 20 ÖZEL.C.13. C.13.- BİSİKLET PARK ELEMANI 1 Puan 21 ÖZEL.C.17. C.17.- GİRİŞ TAKI 2 Puan 22 ÖZEL.C.20. C.20.- METAL DELİNATÖR 2 Puan 23 ÖZEL.YP-01 Granit -Bazalt Görünümlü Küp Taş (10X10X10 cm) 1 Puan 24 EÖBF.06 CA1- 54 W h:5 m aydınlatma direği ve armatürü 3 Puan 25 EÖBF.07 CA2- 15 W h: 1 m LED bollard tipi armatür 1 Puan 26 ÖZEL.BP-31 Rulo Çim 2 Puan 27 ÖZEL.BP-33 Herek 1 Puan 28 ÖZEL.BP-34 Özel Toprak Karışımı 2 Puan FİYAT İLE BERABER FİYAT DIŞI UNSUR TOPLAM PUANI ------ 40 Puan A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, %80 - %120 aralığın dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.4. Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. TOPLAM PUAN: Toplam puan, Teklif Fiyat Puanı ile Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF * 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP : İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir. Not: 1. Oturumda yaklaşık maliyet açıklandıktan sonra, fiyat dışı unsurların yaklaşık maliyetteki alt ve üst sınır değerleri verilecektir.


     6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için anahtar teslimi götürü bedel üzerinden, iş kalemleri için ise teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
  Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?