Arnavutköy Belediyesi
 • GÜVENLİK, GÖRÜNTÜ ANALİZ, SES VE ANONS SİSTEMLERİ MAL ALIMI

  10/10/2023

  YAZILIM VE GÜVENLİK, GÖRÜNTÜ ANALİZ, SES VE ANONS SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

  GÜVENLİK, GÖRÜNTÜ ANALİZ, SES VE ANONS SİSTEMLERİ MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2023/961100
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 4444597-0212 600 50 00 - 0212 682 04 08
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : GÜVENLİK, GÖRÜNTÜ ANALİZ, SES VE ANONS SİSTEMLERİ MAL ALIMI
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  1 ADET GÖRÜNTÜ ANALİZ VE TAKİP YAZILIMI, 2 ADET GÖRÜNTÜ İŞLEME SUNUCUSU, 50 ADET IP TABANLI ANONS SİSTEMİ, 750 ADET DIŞ ORTAM 2MP IP KAMERA VE DİĞER 9 KALEM MAL ALIMI
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Arnavutköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
  ç) Süresi/teslim tarihi : Tüm Sistem ve Cihazlar 45 gün içerisinde tedarik edilecek, kurulacak ve test edilerek teslim edilecektir.
  d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanması ile iş başlar


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.10.2023 - 11:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Bürosu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
  4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
  Belge Adı Açıklama
  ÜRÜNLERE İLİŞKİN MARKA MODEL LİSTESİ MALZEME LİSTESİNDE YER ALAN TEKLİF ETTİKLERİ CİHAZ VE ÜRÜNLERLE İLGİLİ MARKA VE MODEL LİSTESİNİ MÜMKÜN OLMASI HALİNDE YETERLİLİK TABLOSUNDA, MÜMKÜN OLMAMASI HALİNDE İSE İHALEDEN SONRA TEVSİK EDİCİ BELGELER KAPSAMINDA İDAREMİZCE İSTENMESİ SONRASI TESLİM EDECEKLERDİR.
  YERLEŞİK OFİS BELGESİ TEKLİF EDİLECEK KAMERA VE KAYIT CİHAZLARININ ÜRETİCİ FİRMASININ TÜRKİYE'DE YERLEŞİK OFİSİ BULUNMALIDIR. BUNA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER MÜMKÜN OLMASI HALİNDE YETERLİLİK TABLOSUNDA, MÜMKÜN OLMAMASI HALİNDE İSE İHALEDEN SONRA TEVSİK EDİCİ BELGELER KAPSAMINDA İDAREMİZCE İSTENMESİ SONRASI TESLİM EDİLECEKTİR.
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  GÖRÜNTÜ ANALİZİ VE/VEYA GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ VE/VEYA ANONS SİSTEMLERİ KURULUMU


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?