Arnavutköy Belediyesi
 • GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN MAL ALINMASI İŞİ

  10/08/2023

  GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

  GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN MAL ALINMASI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2023/735109
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851148
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN MAL ALINMASI İŞİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  124 Adet 405 Watt Fotovoltaik Güneş Paneli, 1 Adet Solar İnverter ve Diğer tamamlayıcı ürünler ile güneş santrali kurulumu.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sistemin kurulacağı Adres, Arnavutköy Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Garajlar Amirliği Araç Garaj Çatısıdır. (M.Akif Ersoy Mahallesi Maltepe Caddesi No:92 Arnavutköy /İSTANBUL)
  ç) Süresi/teslim tarihi : 30 Günlük ürün tedarik ve 30 günlük montaj süresi şeklinde iş programı düşünülmüştür.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanması ile başlar.


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.08.2023 - 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası İhale Bürosu, Kat:2)


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

  Sistemin kurulacağı alanda 45 KW sistem mevcuttur. Mevcut sisteme ilave edilerek güç artırımı yapılacaktır. Güç artırımı için gerekli projelendirme İDARE tarafından yapılmaktadır. Projeler, bağlantı anlaşması, izinler ve diğer detaylar İDARE tarafından sağlanacaktır.

  Tedarik edilecek malların numune, katalog, fotoğraf, teknik şartnameye uygunluğuna ilişkin bilgi, belge ve sayısal veriler işin yürütülmesi aşamasında istenecektir. Yüklenici tedarik edeceği ürünleri, satınalma ve İdareye teslim aşamasında ONAY almadan kuruluma devam edemeyecektir. 


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?