Arnavutköy Belediyesi
 • ARNAVUTKÖY İLÇESİ GENELİNDE YEŞİL ALANLARIN ONARIM VE YAPIM İŞİ

  09/07/2021

  PEYZAJ SAHALARI TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

  ARNAVUTKÖY İLÇESİ GENELİNDE YEŞİL ALANLARIN ONARIM VE YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  İhale Kayıt Numarası : 2021/316476
  1-İdarenin
  a) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  b) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851147
  c) Elektronik Posta Adresi : parkvebahceler@arnavutkoy.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Niteliği, türü ve miktarı :

  53.332 kilogram Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması, 106.664 metre PARKLARDA ÇİT NEBATLARINA FORM VERİLMESİ 95.000 metrekare HERBESİT İLE HER TÜRLÜ YÜZEY VE ZEMİNDE OTSU BİTKİ TEMİZLİĞİ vs
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Yapılacağı yer : İstanbul İli, Arnavutköy İlçe Belediyesi mücavir alanında bulunan muhtelif park ve bahçelerde
  c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 1095 (BinDoksanBeş) takvim günüdür.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34275 Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası, Kat 2, İhale Salonu)
  b) Tarihi ve saati : 09.07.2021 - 11:30


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
  Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
  Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
  4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
  a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
  b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
  İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
  Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

   

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ: III. GRUP: BİNA İŞLERİ

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

  A. Değerlendirme “TEKLİF FİYATI ” ile “KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK” olmak üzere 2 (iki) kısımda yapılacaktır.

  A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI:

            “Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

             TP: Teklif Puanı,
             TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
             TF: İsteklinin teklif fiyatı,
            ifade eder.” 

           A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI:

   “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  Sıra Sıra  Poz No Tanımı                                                                        Birim    Miktar        PUANI

  No   No
  1 71 AB.101 PASLANMAZ ÇELİKTEN HER TÜRLÜ İMALAT YAPILMASI KG 1.000,00 -- 1 Puan
  2 72 AB.102 HER TÜRLÜ DÖKÜM İMALAT YAPILMASI VE MONTAJI KG 1.330,00 -- 1 Puan
  3 73 AB.103 DEKORATİF DESENLİ BETON VE BETONARME KALIBI YAPILMASI (METAL KALIP İLE ) M2 3.334,00 -- 2 Puan
  4 74 AB.104 SENTETİK ÇİM SAHA YAPIMI  M2 3.334,00 -- 2 Puan
  5 75 AB.105 AHŞAP TRAVERS TEMİNİ VE ALANA UYGULANMASI MT 423,00 -- 1 Puan
  6 77 AB.107 BASKI BETON YAPIMI (BETON HARİÇ) M2 10.500,00 --3 Puan
  7 79 AB.109 BETON YÜZEYLERE AKRİLİK BOYA İLE HER TÜRLÜ ŞEKİL VEYA DESEN ÇİZİLMESİ VE BOYANMASI M2 4.000,00 -- 2 Puan
  8 83 AB.113 POMZA TAŞI TEMİNİ M3 1.334,00 --1 Puan
  9 86 AB.127 FİBER PANYALI BASKETBOL POTASI TEMİNİ VE MONTAJI AD 8,00 -- 1 Puan
  10 90 AB.136 5-8 CM KALINLIKTA KAYRAKTAŞI İLE BETON DERZLİ DÖŞEME YAPILMASI M2 1.000,00 --1 Puan
  11 92 AB.138 DOĞAL TAŞ CEPHE KAPLAMA YAPIMI M2 1.520,00 --2 Puan
  12 106 AB.203 8M POLİGONAL DÖRT KONSOLLU AYDINLATMA SİSTEMİ YAPIMI (MONTAJ VE TÜM NAKLİYELER DAHİL) AD 20,00 --1 Puan
  13 109 AB.206 185 W LED PROJEKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI AD 13,00 -- 2 Puan
  14 110 AB.207 PANO TİP 1 TEMİNİ VE MONTAJI AD 27,00 --1 Puan
  15 118 AB.215 60 W LEDLİ KADEMELİ AYDINLATMA SİSTEMİ YAPIMI (MONTAJ VE TÜM NAKLİYELER DAHİL) AD 160,00 --1 Puan
  16 126 AB.309 4'LÜ KARIŞIMLI TOPRAĞIN TEMİNİ VE NAKLİ M3 4.000,00 --2 Puan
  17 131 AB.315 YER ÖRTÜCÜ ,MEVSİMLİK ÇİÇEK VE ÇİÇEK SOĞANI TEMİNİ VE DİKİMİ AD 2.000.000,00 --2 Puan
  18 136 AB.321 HAZIR RULO KÜLTÜR ÇİMİ TEMİNİ VE SERİLMESİ M2 26.000,00 --2 Puan
  19 146 AB.333 FİDAN DİPLERİNE 3'LÜ EMPRENYELİ KAZIK ÇAKILMASI VE BAĞLANMASI  AD 2.000,00 --1 Puan
  20 153 AB.340 23mm SBR+7mm EPDM SENTETİK KAPLAMA YAPIMI M2 1.333,00 --1 Puan
  21 154 AB.341 3 CM KALINLIĞINDA KARO KAUÇUK YAPIMI M2 2.666,00 --1 Puan
  22 155 AB.342 PODİMA ÇAKILI İLE DÖŞEME YAPILMASI  M2 133,00 --1 Puan
  23 156 AB.344 DAMLAMA BORUSU Q16 3.4MM 10 ATM TEMİNİ VE MONTAJI MT 4.000,00 --1 Puan
  24 157 AB.345 ALÜMİNYUM ÇİM SINIRLAYICI TEMİNİ VE MONTAJI M 1.333,00 --1 Puan
  25 164 AB.353 Cercis siliquastrum (Erguvan) 18-20 cm AD 100,00 --1 Puan
  26 167 AB.356 Ligustrum japonicum (Japon Kurtbağrı) 18-20 cm AD 80,00 --1 Puan
  27 197 AB.386 Hedera Helix (Orman Sarmaşığı) 175-200 cm AD 50,00 --1 Puan
  28 199 AB.388 Lonicera ssp. (Hanımeli) 175-200 cm AD 50,00 --1 Puan
  29 214 AB.405 Ağaç, Çalı, çiçek ve çim alanlarda kullanılmak üzere sıvı gübre temini ve uygulanması  LT 2.350,00 --1 Puan
  30 215 AB.407 Çalı ve Ağaçlar İçin İnsektisit Temini ve Uygulanması  KG 1.333,00 --1 Puan
  TOPLAM PUAN 40 Puan (%40 Etkiler)

  Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90  - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90  - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

           A.3. TOPLAM PUAN:
  Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

          A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

           Bu formülde;
  FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
  ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait Teklif Bedeli,
  TTP: İsteklinin toplam puanı,
            ifade eder. “

  Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

  B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”  


  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34275 Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası, Kat 2, İhale Bürosu) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


  14. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


   

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?