Arnavutköy Belediyesi
 • ARNAVUTKÖY İLÇESİ GENELİNDE PARK, BAHÇE VE MEYDAN YAPIM İŞİ

  28/08/2023

  SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

  ARNAVUTKÖY İLÇESİ GENELİNDE PARK, BAHÇE VE MEYDAN YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2023/786205
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851147
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Adı : ARNAVUTKÖY İLÇESİ GENELİNDE PARK, BAHÇE VE MEYDAN YAPIM İŞİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  309 Kalem/Poz Kapsamında; 900 Metre Koruge Boru Döşenmesi, 3900 Metre Polietilen Boru Döşenmesi, 210 Adet Aydınlatma Sistemi Yapımı, 1000 M2 Tuğla İle duvar örülmesi, 800 M2 kabartma derz yapılması, 2.000 M2 boya yapılması, 100 Metreküp Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması, 44000 Kilogram Demir, Lama, Profil ve Dekore edilmiş parmaklık metal işi yapılması.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSTANBUL İLİ Arnavutköy İlçesi mücavir alanında muhtelif mecralarda gerçekleştirilecektir.
  ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.08.2023 - 10:30
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası İhale Bürosu, Kat:2)


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
  a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
  b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
  İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
  Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

   

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  A) ALT YAPI İŞLERİ: XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ 

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ve/veya PEYZAJ MİMARLIĞI


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

  Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

  Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
  ARNAVUTKÖY İLÇESİ GENELİNDE PARK, BAHÇE VE MEYDAN YAPIM İŞİ FİYAT DIŞI UNSUR HESAPLAMA YÖNTEMİ A. Değerlendirme “TEKLİF FİYATI ” ile “KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK” olmak üzere 2 (iki) kısımda yapılacaktır. A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI: “Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif Puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.” A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI: “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. S.N. İht. Listesi S.N. Poz No Puanlamaya Tabi İhtiyacın Tanımı PUANI 1 235 2514511002 Kolye prız ø 40 mm 1 1/2" ve yukarısı 1 Puan 2 201 V.0711 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması 2 Puan 3 198 PRK.C.085 Ocak taşı ile blokaj yapılması 2 Puan 4 222 PRK.013 Pano Tip 1 Temini ve Montajı 1 Puan 5 224 PRK.015 6M Kamera Direği Yapımı (Montaj ve Tüm Nakliyeler Dahil) 1 Puan 6 225 PRK.016 60W Ledli Kademeli Aydınlatma Sistemi Yapımı (Montaj ve Tüm Nakliyeler Dahil) 1 Puan 7 227 PRK.018 6M Poligonal Çift Konsollu Aydınlatma Sistemi Yapımı (Montaj ve Tüm Nakliyeler Dahil) 1 Puan 8 229 PRK.020 8M Poligonal Çift Konsollu Aydınlatma Sistemi Yapımı (Montaj ve Tüm Nakliyeler Dahil) 1 Puan 9 230 PRK.021 8M Poligonal Dört Konsollu Aydınlatma Sistemi Yapımı (Montaj ve Tüm Nakliyeler Dahil) 1 Puan 10 231 PRK.022 10M Projektör Direği Yapımı (Montaj ve Tüm Nakliyeler Dahil) 1 Puan 11 62 PRK.A.065 Tilia tomentosa (Gümüşi ıhlamur) 14-16 cm 1 Puan 12 66 PRK.A.071 Liriodendron tulipifera (Lale Ağacı) 18-20 cm 1 Puan 13 87 PRK.B.011 4'lü Karışımlı Toprağın Temini ve Nakli 2 Puan 14 96 PRK.B.021 Hazır Rulo Kültür Çimi Temini ve Serilmesi 2 Puan 15 90 PRK.B.015 Yer Örtücü, Mevsimlik Çiçek ve Çiçek Soğanı Temini 2 Puan 16 121 PRK.C.001 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2 Puan 17 134 PRK.C.014 Sentetik Çim Saha Yapımı 1 Puan 18 136 PRK.C.016 3cm Kalınlığında Karo Kauçuk Yapımı 2 Puan 19 137 PRK.C.017 Ahşap Travers Temini ve Alana Uygulanması 1 Puan 20 142 PRK.C.023 1.Sınıf Emprenye Çam Kereste ile Çeşitli Ahşap İşleri Yapılması 1 Puan 21 144 PRK.C.025 Plywood ile Düz Yüzeyli Betonarme Kalıbı Yapılması 2 Puan 22 145 PRK.C.026 Lama ve Profil Demirlerden Çeşitli Demir İşleri Yapılması ve Yerine Konulması 1 Puan 23 146 PRK.C.027 Makine ile Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması (Serbest Kazı) 2 Puan 24 148 PRK.C.029 32mm'ye Kadar Kırmataş Temin Edilerek, Makine ile Serme, Sulama ve Sıkılaştırma Yapılması 1 Puan 25 154 PRK.C.035 Mineral Yüzeyli Parke Taşı ile Döşeme Kaplaması Yapılması (Tüm Nakliyeler Dahil) 1 Puan 26 178 PRK.C.059 Dekoratif Desenli Beton ve Betonarme Kalıbı Yapılması (Metal Kalıp İle) 1 Puan 27 194 PRK.C.079 5cm Kalınlığında Karo Kauçuk Yapımı 2 Puan 28 195 PRK.C.081 75mm SBR+15mm EPDM Sentetik Kaplama Yapımı 1 Puan 29 308 PRK.S.056 Sulama Kontrol Cihazı Temini ve Yerinde Uygulanması 1 Puan 30 309 PRK.S.057 24V Elektrikli Akıllı Sulama Kontrol Cihazı Temini ve Yerinde Uygulanması 1 Puan TOPLAM PUAN 40 Puan Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. TOPLAM PUAN: Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait Teklif Bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. “ şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF: “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”


     6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?