Arnavutköy Belediyesi
 • 2024 YILI MEDİKAL YARDIMCI ARAÇ VE GEREÇ İLE TIBBİ SARF MALZEMESİ SATINALMA İŞİ

  02/01/2024

  MEDİKAL YARDIMCI ARAÇ VE GEREÇ İLE TIBBİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2024 YILI MEDİKAL YARDIMCI ARAÇ VE GEREÇ İLE TIBBİ SARF MALZEMESİ SATINALMA İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2023/1422771
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 4444597-0212 600 50 00 - 0212 682 04 08
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : 2024 YILI MEDİKAL YARDIMCI ARAÇ VE GEREÇ İLE TIBBİ SARF MALZEMESİ SATINALMA İŞİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  2024 YILI İÇİN 57 KALEM MEDİKAL YARDIMCI ARAÇ VE GEREÇ İLE TIBBİ SARF MALZEMESİ SATINALMA İŞİ
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:79 Arnavutköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi, Zemin Kat AYEM ( Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Koordinasyon Merkezi ) Arnavutköy/İSTANBUL
  ç) Süresi/teslim tarihi : -Söz konusu mal ve malzemeler ihale sonrası İdarenin Yükleniciye bildireceği teslimat programına uygun olarak ve ihtiyaç nispetinde teslim edilecektir. -İdaremizin stok kapasitesi sınırlı olduğundan Yüklenicinin bu hususu gözetmeyen teslimatları yok sayılacaktır. -Yüklenici hiçbir şekilde ihale aşamasında idareye numunesini sunmuş olduğu ve ihale komisyonunca kabul görülerek kayıt altına alınıp, kararlaştırılan ürünlerin dışında ürün teslimi gerçekleştiremez ve teklif edemez. -Yüklenici ihale aşamasında, numunesin sunduğu ve idarece kayıt altına alınmış olan malzemelerin teknik detay, kalite, marka ve modelini işin yürütülmesi aşamasında teslim etmek zorundadır. -Malzemelerin teslimi sözleşme sonrası idarenin belirleyeceği tarih aralıklarında AYEM Merkezimizin deposuna teslim edilecek ve kısmi hak edişler halinde kabuller yapılacaktır. -Sipariş edilen tüm ürünler en geç 10 gün içerisinde, idarenin uygun göreceği gün ve saatlerde ve idarece uygun görülen yere teslim edilecektir. Teslim edilmeyen ürünler hakedişlere yansıtılmayacaktır. -Urun tesliminden itibaren, numunelerden farklı çıkan malzemeler, maksimum 3 gün içerisinde uygun koşulları sağlayan yeni ürünle değiştirilecektir. Yenileme için herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecek olup, oluşabilecek tüm zararlar yüklenicinin sorumluluğundadır. -Firma idareden mal teslim gün ve saatine ilişkin uygunluğu almadan mal teslimi yapamayacaktır.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından 1 gün sonra


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.01.2024 - 11:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Bürosu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
  • İstekli, MARKA VE MODEL bilgisi içeren listeyi idaremizin talebinden sonra TEVSİK EDİCİ BELGELER kapsamında ihaleden sonra İdareye belirtilen sürede yazılı doküman ve fiziki olarak teslim edecektir.
  • Numune teslim edilmemesi veya süresinde teslim edilmemesi değerlendirme dışı kalmaya sebep olacaktır. Numunelerin standartları karşılamaması ve isteklinin numunede ısrar etmesi değerlendirme dışı kalması sonucunu doğuracaktır. 
  • Belirtilen süreden sonra numuneler kabul edilmeyecektir.
  • Üzerine ihale yapılan istekli numuneleri İdaremizde bırakmak zorundadır. Maddi değeri yüksek numuneler Teslim Listesinden düşülerek hakedişe konu edilecektir.
  • Numunelerin Teslim Adresi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:79 Arnavutköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi, Zemin Kat AYEM (Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Koordinasyon Merkezi) Arnavutköy/İSTANBUL dur. Numune değerlendirmesi bu adreste İhale Komisyonu ile beraber yapılacak ve karşılıklı olarak imzalanıp kayıt altına alınacaktır. 
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  HER TÜRLÜ MEDİKAL MALZEME TEMİNİ İŞLERİ


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?