Arnavutköy Belediyesi
 • 2024 YILI ASYAM MARKET GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ

  15/12/2023

  GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2024 YILI ASYAM MARKET GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2023/1296949
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851143
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : 2024 YILI ASYAM MARKET GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  43 Kalem Gıda ve 17 Kalem Temizlik Malzemesi Satınalma İşi kapsamında 123.000 Kg Bakliyat, 100.000 Paket Makarna/Un ve Şeker, 93.000 Paket Temizlik Ürünü vs.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ASYAM MARKET'e teslim edileceği gibi, Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Caddesi No: 79, 34283 Arnavutköy/İSTANBUL adresine ve/veya Yüklenicinin Teslim edeceği Depoya teslim edilecektir.
  ç) Süresi/teslim tarihi : İhtiyaçların ortaya çıkmasına paralel olarak, aylık veya dönemler itibariyle İdarenin talebi doğrultusunda teslimat yapılır ve teslim edilen miktar kadar hakedişe konu eedilir.
  d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.12.2023 - 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası İhale Bürosu, Kat:2)


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
  a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  4.2.2. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
  b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
  Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
  Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
  Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

  İhaleden sonra yeterli görülen En avantajlı Birinci ve İkinci teklif sahibinden marka ve model içerecek şekilde TEVSİK EDİCİ BELGELER kapsamında NUMUNE TESLİMİ istenecektir. İsteklilerin Numune Listesini doldurup Yeterlilik Tablosuna işlemesi (mümkün ise) zorunludur. Teslim edilen numunelerin hem ürün özellikleri hem de kabul edilebilir marka niteliği taşıması zorunludur. Marka ve model hususunda gerekli hassasiyeti göstermeyen ürün dayatmasa yapan istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale Komisyonu ve İdaremiz Gıda ve Temizlik Uzmanı bu hususta beraber değerlendirme yapacaktır.

  4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
  GIDA MALZEMESİ KISMI
  Belge Adı Açıklama
  MARKA MODEL NUMUNE LİSTESİ Her kısım için ayrı ayrı verileceği gibi tek olarak da verilebilir

  TEMİZLİK MALZEMESİ KISMI
  Belge Adı Açıklama
  MARKA MODEL NUMUNE LİSTESİ Her kısım için ayrı ayrı verileceği gibi tek olarak da verilebilir

   

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  HER TÜRLÜ GIDA MALZEMESİ ve/veya TEMİZLİK MALZEMESİ ve/veya HİJYEN MALZEMESİ TEMİN İŞLERİ YAPMIŞ OLMAK


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?