Arnavutköy Belediyesi
 • 2024 YILI ARNAVUTKÖY GENELİ TRETUVAR VE ASFALT YAPIM İŞİ

  21/12/2023

  KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2024 YILI ARNAVUTKÖY GENELİ TRETUVAR VE ASFALT YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2023/1318266
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851140
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Adı : 2024 YILI ARNAVUTKÖY GENELİ TRETUVAR VE ASFALT YAPIM İŞİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  Makine İle 25.000 Metreküp Kazı Yapılması, Şantiye Dışına 30.000 Metreküp Kazı Malzemesi Nakli, 17.300 Metre Kablolama, Yer Altına 6.500 Metre Kablo Döşenmesi, 10.000 Kilogram Direk Dikilmesi, 237.0000 Metrekare Tretuvar, Bordur, Duvar Yapılması, 96.000 Ton Asfalt Yapılması ve Benzeri Diğer Yapım İşleri
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul İli Arnavutköy İlçe Belediyesi mücavir alanı içerisinde muhtelif yer ve alanlarda gerçekleştirilecek ve Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
  ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.12.2023 - 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası İhale Bürosu, Kat:2)


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
  a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
  b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
  İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
  Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

   

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  (A) ALT YAPI İŞLERİ: V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASI


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

  Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

  Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
  A. Değerlendirme “TEKLİF FİYATI ” ile “KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK” olmak üzere 2 (iki) kısımda yapılacaktır. A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI: “Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif Puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.” A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI: “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. NO SN. Poz No Tanımı Puanı. 1 105 ASFALT04 AŞINMA ASFALT KARIŞIMLARININ TEMİNİ VE FİNİŞER İLE SERME VE SİLİNDİRLEME İLE SIKIŞTIRMA (ARNAVUTKÖY SINIRLARI DAHİLİNDE) 3 Puan 2 103 ASFALT02 ASFALT ROBOTUYLA AKSESUARLI YAMA YAPILMASI (YAMA YERİNİN HAZIRLANMASI VE TÜM NAKLİYELER DAHİL) 3 Puan 3 83 AB.052 6 CM YÜKSEKLİKTE MİNERAL YÜZEYLİ HER BOY VE DESENDE BETON PARKE TAŞI İLE TRETUVAR DÖŞEMESİ YAPIMI (TÜM NAKLİYELER DAHİL) 3 Puan 4 102 ASFALT01 AŞINMA TABAKASI ASFALTI İLE SIKIŞTIRILMIŞ KALINLIĞI EN AZ 6 CM YAMA YAPILMASI (ARNAVUTKÖY SINIRLARI DAHİLİNDE) 3 Puan 5 88 AB.057 MİNERAL YÜZEY KAPLAMALI BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (TÜM NAKLİYELER DAHİL) 2 Puan 6 72 AB.014 GRANİT-BAZALT GÖRÜNÜMLÜ BETON PLAK TAŞLARININ HARÇ İLE DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) 2 Puan 7 84 AB.053 HER TÜRLÜ İDARE MALI ELEMANLAR İLE (PARKE TAŞI,PLAKTAŞ VB.) YOL İÇİ PARKE KAPLAMA TAMİRİ VE TRETUVAR TAMİRİ YAPILMASI (TÜM NAKLİYELER DAHİL) 2 Puan 8 36 32.5/061-ö 3×185ş+95 mm², 0.6/1 KV ALÜMİNYUM D KABLO YAVV(NAYY) (Yer altına döşenmesi) 2 Puan 9 101 AB.FİM.200 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek dolgu yapılması (Tüm Nakliyeler Dahil) 2 Puan 10 106 ASFALT05 ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPMA (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI), FİNİŞER İLE SERME VE SİLİNDİRLEME İLE SIKIŞTIRMA (ARNAVUTKÖY SINIRLARI DAHİLİNDE) 1Puan 11 98 AB.FİM.142 H=9,00 Mt Tek Yol Konsollu Tip Proje Ve Şartnamesinde Belirtilen Özelliklerde Dekoratif Aydınlatma Direği Temini Ve Yerine Montajı 1 Puan 12 104 ASFALT03 ROBOT İLE GETİRİLEN ASFALTIN AT SIKIŞTIR YÖNTEMİ İLE SERİLMESİ VE KOMPAKTÖRLE SIKIŞTIRILMASI 1 Puan 13 80 AB.049 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE MİNERAL YÜZEY KAPLAMALI BETON PARKE TAŞI İLE TRETUVAR DÖŞEMESİ YAPIMI (TÜM NAKLİYELER DAHİL) 1 Puan 14 109 ASFALT11 FİNİŞER İLE PLENT MİKS SERİLMESİ (MALZEME VE NAKLİYELER DAHİL) 1 Puan 15 87 AB.056 PARKE SÖKÜLMESİ VE NAKLİ 1 Puan 16 95 AB.FİM.139 Güç Değeri Maksimum 140 W, Armatür Lümen Değeri En Az 16160 Lümene Eşit Veya Büyük Ledli Aydınlatma Armatürü Temin Edilmesi Ve Montajı 1 Puan 17 74 AB.024 (KONVEYÖRLÜ) ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE ASFALT KAPLAMALARIN KAZILMASI VE NAKLİ 1 Puan 18 112 SNBF.27-ARN Şantiye Dışına Kamyonla Kazı Malzemesi ve Moloz Nakli 1 Puan 19 57 43.526.1145-Ö Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil) 1 Puan 20 55 43.526.1143-Ö Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil) 1 Puan 21 107 ASFALT07 Asfalt Malzemesinin Nakli ve Finişer İle Serilmesi (Arnavutköy İlçesi Geneli) 1 Puan 22 70 AB.012 L AYIRMA BORDÜRÜ ÜST ELEMANI (BAZALT GÖRÜNÜMLÜ BETON) DÖŞENMESİ (TÜM NAKLİYELER DAHİL) 1 Puan 23 76 AB.042 OCAK TAŞI İLE C25 BETON SINIFI KULLANILARAK TAŞ DUVAR VE İNŞAAT YAPILMASI (TÜM NAKLİYELER DAHİL) 1 Puan 24 58 43.526.1146-Ö Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil) 1 Puan 25 94 AB.FİM.138 H=9,50 Mt Yaya Konsollu Tip Proje Ve Şartnamesinde Belirtilen Özelliklerde Dekoratif Aydınlatma Direği Temini Ve Yerine Montajı 1 Puan 26 18 25.23/001-ö 3x160 A DİKEY A.G. SİGORTALI YÜK AYIRICISI 1 Puan 27 75 AB.041 32MM'YE KADAR KIRMATAŞ TEMİN EDİLEREK, SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI (TÜM NAKLİYELER DAHİL) 1 Puan TOPLAM PUAN 40,00 (Tablo olarak teknik şartnamenin ekinde verilmiştir) Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. TOPLAM PUAN: Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait Teklif Bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. “ Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”


     6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?