Arnavutköy Belediyesi
 • 2023 YILI YOL ALT TEMEL MALZEME TEMİNİ İŞİ

  06/02/2023

  YOL ALT TEMEL MALZEME SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2023 YILI YOL ALT TEMEL MALZEME TEMİNİ İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2023/14528
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851140
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : 2023 YILI YOL ALT TEMEL MALZEME TEMİNİ İŞİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  3.000 ton Kırmataş (1 Nolu Mıcır), 2.000 Ton Kırmataş (2-3 Nolu Karışık Mıcır), 30.000 Ton Stabilize, 15.000 Ton Mekanik, 2.000 Ton Stabilize malzeme temini ve nakli (Hadımköy depo teslim), 1.000 Ton Mekanik malzeme temini ve nakli (Hadımköy depo teslim)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hadımköy depomuza teslim edilecektir. Hadımköy depomuzun adresi: Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi No:90 Arnavutköy-İstanbul olup fiyat dışı unsur adresi olarak değerlendirilecektir.
  ç) Süresi/teslim tarihi : Şubat 2023 Tarihi sonu itibariyle yer teslimi yapılacağı öngörülmektedir. Bu tarihten önce yer teslimi yapılabilmesi halinde, yer teslimi öne alınabilir. Sözleşmenin Şubat 2023 sonrası yapılması halinde süre ileri bir tarihe ötelenebilir. İş bitim tarihi hiçbir şekilde 31.12.2023 tarihini aşamaz.
  d) İşe başlama tarihi : Yer tesliminden 1 (bir) gün sonra başlamak üzere


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.02.2023 - 10:30
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası Kat 2 İhale Salonu)


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
  a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

  İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.
  4.2.2. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
  b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
  Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
  Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
  Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.
  Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosuna ilişkin bilgileri sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosununa ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tablolarına ilişkin bilgiler sunulabilir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Her türlü kum ve/veya agrega ve/veya taş tozu ve/veya ocak taşı temini işleri


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

  Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

  Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
  Nakliyesi idare tarafından yapılacak olan iş kalemlerinde uygulanacaktır. Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır. A = ( B x C x D x E ) + F A - Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan yukarıda yazılı formül sonucu bulunacak değerlendirmeye esas fiyat B - Ocak ile Belediye garajı arasındaki kamyonların (1 kamyonun ortalama 12,5 ton) sefer sayısı C - Ocağın Belediye Garajına olan uzaklığı (gidiş-geliş) D - Km başına yakılan akaryakıt miktarı: 0,35 litre E - Akaryakıt güncel fiyatı F - Teklif edilen fiyat Nakliyesi idare tarafından yapılacak olan iş kalemleri: (3.000 ton Kırmataş (1 Nolu Mıcır), 2.000 Ton Kırmataş (2-3 Nolu Karışık Mıcır), 30.000 Ton Stabilize, 15.000 Ton Mekanik) (Fiyat dışı unsur hesabının yapılabilmesi için isteklinin Yeterlilik Tablosuna malzeme deposunun/ mal yükleme sahasına ilişkin adres bilgisi ve mesafe bilgisinin işlenmesi sorunludur. Elektronik ihalede mesafeye ilişkin belgenin tarafımızdan istenmesi halinde istekli buna ilişkin belge sunmak zorundadır.) Yeterlilik Tablosuna adres ve masafe bilgisinin yer almaması halinde ve/ve adrese ilişkin bilgiye ulaşılamaması halinde İstekli değerlendirme dışı bırakılabilecektir)


     6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?