Arnavutköy Belediyesi
 • 2023 YILI SPOR MALZEMELERİ ALIMI

  15/08/2023

  SPOR MALZEME VE ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2023 YILI SPOR MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2023/737182
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34275 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 2125971464 - 2125977549
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : 2023 YILI SPOR MALZEMELERİ ALIMI
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  67 KALEM 2023 YILI SPOR MALZEMELERİ ALIMI YAPILACAKTIR.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürlüğü
  ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından bir gün sonra başlar 31.12.2023 Tarihine kadar peyder pey teslim alınır. Aylık teslimatlara göre hakediş düzenlenir.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından 1 gün sonra başlar


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.08.2023 - 10:30
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Bürosu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

  İstekli bu iş kapsamındı teklif edeceği ürünlerin numunelerini (fiziki olarak) İdaremizin TEVSİK EDİCİ BELGELER kapsamında bir liste ekinde teslim etmek zorundadır. Sunulan numunelerin belirtilen özellikleri ve aşağıda ifade edilen hususlar esas alınarak teklif edilmesi zorunludur.

  İsteklinin teklif edeceği ürünlerin tüketiciler tarafından KAHİR EKSERİYETLE KABUL GÖREN ÜRÜNLERDEN SEÇİLMESİ ZORUNLUDUR. Ürünlerin kalite kriterlerini taşımasının yanında bu özelliğinin de MUTLAK SURETLE göz önüne alınması gerekmektedir. Numunelerin teslimi aşamasında İdaremizin BU SEBEPLE KABUL ETMEYECEĞİ ürünlere ilişkin numunelerin tesliminde ısrar edilmesi halinde istekli yeterli kabul edilmeyecektir. Numune listesinde belirtilen marka-model kriterleri mutlaka gözetilecektir.

  Tüm ürünler için numune istenmemiştir. Numune Yeterlilik Listesindeki ürünler için numune verilecektir. Marka ve Model belirtilen listemiz kategori belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. İsteklinin burada belirtilen marka ve modelden ziyade, kalite açısından bu sınıfa dahil olabilecek ürünleri teklif etmesini sağlamaktır.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Spor malzemeleri ve spor aletleri temin işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?