Arnavutköy Belediyesi
 • 2023 YILI OYUN GRUBU VE YEDEK PARÇA MAL ALIMI

  25/04/2023

  OYUN GRUBU VE YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

  2023 YILI OYUN GRUBU VE YEDEK PARÇA MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2023/322268
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 4444597-0212 600 50 00 - 0212 682 04 08
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : 2023 YILI OYUN GRUBU VE YEDEK PARÇA MAL ALIMI
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  30 Adet Oyun Grubu, 10 Adet Tahterevalli, 20 Adet İki Koltuklu Salıncak, 40 Adet Oyun Alanı Uyarı Panosu, 50 Adet Kaydırak, 150 Adet Plastik Ayak, 200 Adet Platform Bariyer ve Benzeri Oyun Grubu Malzemeleri
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Arnavutköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün deposuna (İmrahor Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesi, No:66) teslim edilecektir.
  ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici tarafından temin edilen ürünler İdaremizin depolarına teslim edilecek ve ihtiyaç hasıl oldukça ilgili yerde İdaremizce kullanılacaktır. Yüklenici teklifini verirken kurulum hariç, sadece mal temini şeklinde maliyet çalışması yapıp teklif vermelidir. Teknik Şartname ve diğer belgelerde kurulum, montaj ve benzeri terimler ürünlerin kendi içinde montajını ifade eder.
  d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasından 1 gün sonra


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.04.2023 - 11:30
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Salonu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

  Numuneye ilişkin düzenleme Teknik Şartnamede belirtilmiştir. (İhaleden sonra idaremizin istemesiyle listede belirtilen ürünlerin numuneleri idaremize teslim edilecektir.)

  4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
  Belge Adı Açıklama
  KALİTE BELGELERİ Belgelerin detayları Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
  TEST VE ANALİZ RAPORLARI Belgelerin detayları Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
  DİĞER İSTENİLEN DOKÜMANLAR Belgelerin detayları Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  HER TÜRLÜ OYUN GRUBU VE/VEYA OYUN PARKLARI VE/VEYA LUNAPARK MAL VE MALZEME İŞLERİ.


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?