Arnavutköy Belediyesi
 • 2023 YILI MEDİKAL YARDIMCI ARAÇ VE GEREÇ TIBBİ SARF MALZEMESİ SATINALMA İŞİ

  24/01/2023

  MEDİKAL MALZEME VE TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

  2023 YILI MEDİKAL YARDIMCI ARAÇ VE GEREÇ TIBBİ SARF MALZEMESİ SATINALMA İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2022/1498068
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851143
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : 2023 YILI MEDİKAL YARDIMCI ARAÇ VE GEREÇ TIBBİ SARF MALZEMESİ SATINALMA İŞİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  54 KALEM 2023 YILI MEDİKAL YARDIMCI ARAÇ VE GEREÇ TIBBİ SARF MALZEMESİ SATINALMA İŞİ
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:79 Arnavutköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi, Zemin Kat AYEM ( Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Koordinasyon Merkezi ) Arnavutköy/İSTANBUL
  ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemelerin teslimi sözleşme sonrası idarenin belirleyeceği tarih aralıklarında AYEM Merkezimizin deposuna teslim edilecek ve hakedişler halinde kabulleri yapılacaktır. Sipariş edilen tüm ürünler en geç 10 gün içerisinde, idarenin uygun göreceği gün ve saatlerde ve idarece uygun görülen yere teslim edilecektir.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından 1 gün sonra başlar.


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.01.2023 - 10:30
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Bürosu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

  İstekliler elektronik ihale yapıldıktan sonra ve İdaremizin talebi ile teklif edecekleri ürünlerden birer numuneyi ve ilişkili listeyi idaremize teslim etmek zorundadır.
  Numune teslim edilmemesi veya süresinde teslim edilmemesi değerlendirme dışı kalmaya sebep olacaktır. Numunelerin standartları karşılamaması ve isteklinin numunede ısrar etmesi değerlendirme dışı kalması sonucunu doğuracaktır. Değerlendirme aşamasında İdaremizin teklifi ile istekli numune değişikliğine gidebilir. Standartları karşılamayan ürün sayısının 5 (beş) den fazla olması halinde İdaremiz ürün değiştirmeyi teklif etmeyip ilgili İstekliyi değerlendirme dışı bırakacaktır.
  İstekliler marka ve model bilgileri içeren bu numuneleri, üzerine ihale yapılması halinde, İdaremizde bırakmak zorundadır.
  Numunelerin Teslim Adresi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:79 Arnavutköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi, Zemin Kat AYEM ( Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Koordinasyon Merkezi ) Arnavutköy/İSTANBUL dur.

  İdaremizin yardımlarından faydalanmak isteyen hemşehrilerimizin, kendilerini ikinci sınıf vatandaş olarak hissetmemelerine özen göstermekteyiz. İsteklinin teklif edeceği ürünlerin tüketiciler tarafından Kahir Ekseriyetle Kabul Gören Ürünlerden Seçilmesi Zorunludur. Ürünlerin kalite kriterlerini taşımasının yanında bu özelliğinin de Mutlak Suretle göz önüne alınması gerekmektedir. Numunelerin teslimi aşamasında İdaremizin Bu Sebeple Kabul Etmeyeceği ürünlere ilişkin numunelerin tesliminde ısrar edilmesi halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Bu sebeple İstekli tarafından teklif edeceği ürün değişikliğinin olması halinde, İsteklinin teklif edeceği yeni/alternatif ürüne ilişkin marka ve model ismi bu belgeye yazılmak şartıyla, numunenin fiziki olarak teslimi için, geldiği mesafenin uzaklığına bağlı olarak 3 (üç) güne kadar ek süre tanınabilecektir. İdaremizin ürünü yakinen bilmesi halinde ise, bu belgeye not düşülmesi kaydıyla söz konusu numune teslimine gerek duymayabilir.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  HER TÜRLÜ MEDİKAL MALZEME TEMİNİ İŞLERİ


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?