Arnavutköy Belediyesi
 • 2023 -2024 YILLARI İNŞAAT VE ELEKTRİK TESİSATLARI BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ

  12/04/2023

  İNŞAAT VE ELEKTRİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2023 -2024 YILLARI İNŞAAT VE ELEKTRİK TESİSATLARI BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2023/275485
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34276 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126820409
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Adı : 2023 -2024 YILLARI İNŞAAT VE ELEKTRİK TESİSATLARI BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  250 Metrekare Porselen Karo, 750 Kilogram Jiletli Tel, 150 Kilogram Kafes Tel, 750 Metreküp Toprak Kazılması, 100 Metreküp Kırmataş Serilmesi, 170 Metreküp Beton Uygulaması, 35.000 Metrekare İskele Hizmeti, 1.250 Metrekare Duvar Örülmesi, 9.650 Metrekare Boya ve Saten Alçı Yapılması, 25.000 Kilogram Lama Yapılması ve benzer yapım işleri
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Arnavutköy Belediyesine ait muhtelif birim ve tesislerde gerçekleştirilecektir.
  ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 525 (BeşYüzYirmiBeş) takvim günüdür.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.04.2023 - 11:30
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy İSTANBUL (Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat:2 İhale Bürosu)


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
  a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
  b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
  İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
  Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

  İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

   

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  B) ÜSTYAPI II. GRUP: BİNA İŞLERİ ve III. GRUP: BİNA İŞLERİ

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

  Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

  Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
  A. Değerlendirme “TEKLİF FİYATI ” ile “KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK” olmak üzere 2 (iki) kısımda yapılacaktır. A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI: “Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif Puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.” A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI: “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. No Sıra No Poz No Tanımı Birim Miktar Puanı 1 86 15.540.1246-Ö Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) metrekare 25000 2 Puan 2 18 15.185.1014-Ö Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) metreküp 20000 2 Puan 3 93 15.540.1324-Ö Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) metrekare 17500 2 Puan 4 97 15.550.1202-Ö Lama, her türlü sac ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması kilogram 25000 2 Puan 5 53 15.390.1028-Ö 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 1250 2 Puan 6 478 KTB.12.2002-Ö 80 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta rengi idarece belirlenecek özel boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta beyaz boyalı galvanizli sac) yerindeki ölçüsüne göre çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması metrekare 400 2 Puan 7 17 15.185.1013-Ö Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) metrekare 15000 2 Puan 8 297 AB.DHM.ELK.01 185 W LED PROJEKTÖR adet 100 1 Puan 9 55 15.410.1106-Ö 4 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) metrekare 500 1 Puan 10 427 AB.DHM.İNŞ.63 Her Kalınlıkta Mermer, Traverten, Andezit, Bazalt, Terazzo Karo vb. Kaplamanın İtinalı Sökülmesi ve Yeniden Döşenmesi (Tüm Nakliyeler Dahil) metrekare 750 1 Puan 11 180 35.130.1101-Ö Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları kVAR 200 1 Puan 12 413 AB.DHM.İNŞ.49 DIŞ CEPHE KAPLAMA LEVHASI metrekare 1000 1 Puan 13 374 AB.DHM.İNŞ.02 POLİÜRETAN ENJEKSİYON UYGULAMASI YAPILMASI kilogram 750 1 Puan 14 376 AB.DHM.İNŞ.06 3 cm Kalınlığında Mermer Plaka ile Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması metrekare 70 1 Puan 15 429 AB.DHM.İNŞ.65 İDARE MALI LAMBRİ VEYA AHŞAP TÜREVİ İMALATLARIN MONTAJI metrekare 1500 1 Puan 16 59 15.415.1106-Ö 4 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) metrekare 500 1 Puan 17 446 AB.DHM.İNŞ.82 TAŞ YÜNÜ ASMA YAPILMASI (USG-DONN,ARMSTRONG VB. FINE FISSURED TİPİ) metrekare 1000 1 Puan 18 89 15.540.1256-Ö Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) metrekare 5000 1 Puan 19 90 15.540.1262-Ö Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) metrekare 5000 1 Puan 20 84 15.540.1112-Ö Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması metrekare 3750 1 Puan 21 13 15.160.1001-Ö Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) ton 15 1 Puan 22 409 AB.DHM.İNŞ.44 MESH TAVAN SİSTEMİ YAPIMI metrekare 600 1 Puan 23 78 15.530.1901-Ö Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) metrekare 1500 1 Puan 24 403 AB.DHM.İNŞ.38 Yükseltilmiş Döşeme Üzeri Prekast Zemin Kaplaması Yapılması metrekare 50 1 Puan 25 411 AB.DHM.İNŞ.46 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması metrekare 250 1 Puan 26 379 AB.DHM.İNŞ.102 İDARE MALI DEMİR İMALATIN YERİNE MONTAJI kilogram 10000 1 Puan 27 14 15.160.1003-Ö Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 15 1 Puan 28 15 15.160.1004-Ö Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ton 15 1 Puan 29 326 AB.DHM.ELK.30 1000W PROJEKTÖR KİTİ adet 200 1 Puan 30 327 AB.DHM.ELK.31 1000 W PROJEKTÖR AMPULÜ adet 200 1 Puan 31 476 KGM/27.586/K-Ö 4 CM KALINLIKTA ŞAP YAPILMASI metrekare 1500 1 Puan 32 47 15.325.1005-Ö 0.70 mm trapezoidal alüm.levha.(etial 30-50) çatı örtüsü yapılması. metrekare 550 1 Puan 33 37 15.280.1011-Ö Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) metrekare 2500 1 Puan FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK TOPLAM …………………………….………….. 40 Puan Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. TOPLAM PUAN: Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait Teklif Bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.“ Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF: “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”


     6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
  Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?