Arnavutköy Belediyesi
 • 2022 YILI MEDİKAL YARDIMCI ARAÇ GEREÇ, TIBBİ SARF VE TEMİZLİK MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ

  20/12/2021

  MEDİKAL YARDIMCI ARAÇ GEREÇ, TIBBİ SARF VE TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

  2022 YILI MEDİKAL YARDIMCI ARAÇ GEREÇ, TIBBİ SARF VE TEMİZLİK MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2021/765012
  1-İdarenin
  a) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  b) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851143
  c) Elektronik Posta Adresi : sosyalyardim@arnavutkoy.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :

  89 KALEM 2022 YILI MEDİKAL YARDIMCI ARAÇ GEREÇ, TIBBİ SARF VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Teslim yeri : Söz konusu ürünler Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Koordinasyon Merkezi (AYEM) deposuna teslim edilecektir.
  c) Teslim tarihi : Söz konusu mal alımının 01.01.2022 tarihinde başlayacağı öngörülmekle beraber, sözleşme sonrası başlayacak ve 31.12.2022 tarihinde sona erecektir. Söz konusu mal ve malzemeler ihale sonrası İdarenin Yükleniciye yazılı olarak bildireceği teslimat programına uygun olarak ve ihtiyaç nispetinde teslim edilecektir. İdaremizin stok kapasitesi sınırlı olduğundan Yüklenicinin bu hususu gözetmeyen teslimatları yok sayılacaktır


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Salonu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL
  b) Tarihi ve saati : 20.12.2021 - 11:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  Teklif Edilen Ürünler Listesi/Numune Listesi ekte sunulmuştur. İstekli bu iş kapsamındı teklif edeceği ürünlerin numunelerini (fiziki olarak) İdareye teslim etmek zorundadır. Numune teslim evrağı ihaleden en az 2 (iki) saat önce (diğer isteklilerden gelen numunelerin de olması nedeniyle) istekli tarafından, İdare yetkilisi ile karşılıklı olarak doldurulacaktır. Sunulan numunelerin belirtilen özellikleri asgari olarak taşıması zorunludur.

  İdaremizin yardımlarından faydalanmak isteyen hemşehrilerimizin, kendilerini ikinci sınıf vatandaş olarak hissetmemelerine özen göstermekteyiz. İsteklinin teklif edeceği ürünlerin tüketiciler tarafından Kahir Ekseriyetle Kabul Gören Ürünlerden Seçilmesi Zorunludur. Ürünlerin kalite kriterlerini taşımasının yanında bu özelliğinin de Mutlak Suretle göz önüne alınması gerekmektedir. Numunelerin teslimi aşamasında İdaremizin Bu Sebeple Kabul Etmeyeceği ürünlere ilişkin numunelerin tesliminde ısrar edilmesi halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Bu sebeple İstekli tarafından teklif edeceği ürün değişikliğinin olması halinde, İsteklinin teklif edeceği yeni/alternatif ürüne ilişkin marka ve model ismi bu belgeye yazılmak şartıyla, numunenin fiziki olarak teslimi için, geldiği mesafenin uzaklığına bağlı olarak 3 (üç) güne kadar ek süre tanınabilecektir. İdaremizin ürünü yakinen bilmesi halinde ise, bu belgeye not düşülmesi kaydıyla söz konusu numune teslimine gerek duymayabilir.

   

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  HER TÜRLÜ MEDİKAL MALZEME TEMİNİ İŞLERİ


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Bürosu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?