Arnavutköy Belediyesi
 • 2022 YILI İNŞAAT VE ELEKTRİK TESİSATLARI BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ

  21/03/2022

  İNŞAAT VE ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2022 YILI İNŞAAT VE ELEKTRİK TESİSATLARI BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  İhale Kayıt Numarası : 2022/154012
  1-İdarenin
  a) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34276 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  b) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126820409
  c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@arnavutkoy.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Niteliği, türü ve miktarı :

  583 Kalem/Poz Yapım İşi kapsamında 300 Metreküp Toprak kazı işi, 3800 Metrekare Alçı İşleri, 23.000 Metrekare Boya İşleri, 750 Metre Kablolama İşleri ve benzeri işler
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Yapılacağı yer : Arnavutköy Belediyesi Mücavir alanı içinde muhtelif bina ve sahalarda.
  c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 270 (İkiYüzYetmiş) takvim günüdür.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası Kat:2 İhale Salonu)
  b) Tarihi ve saati : 21.03.2022 - 10:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
  Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
  Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
  4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
  a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
  b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
  İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
  Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

  İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

  İstekli ekte verilen Birim Fiyat Teklif Cetvelinde bulunan 583 Kalem Yapım İşleri için ayrı ayrı BİRİM FİYAT TEKLİF (yazılı) vermek zorunda olup, bu teklifini ihale aşamasında, teklif zarfında bir CD veya benzeri elektronik ortam içinde sunmak zorundadır. Teklifin elektronik ortamda ve Excel formatında sunulmaması doğrudan ihale dışı kalma sebebi olacaktır. Buna ilaveten İsteklinin sunmuş olduğu dijital kayıt belgesini kaşeli ve imzalı olarak sunması zorunludur.

   

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  B) ÜSTYAPI II. GRUP: BİNA İŞLERİ ve III. GRUP: BİNA İŞLERİ

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

  A. Değerlendirme “TEKLİF FİYATI ” ile “KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK” olmak üzere 2 (iki) kısımda yapılacaktır.

  A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI:

            “Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

             TP: Teklif Puanı,
             TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
             TF: İsteklinin teklif fiyatı,
            ifade eder.” 

           A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI:

   “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  SN   Poz SN      İş Kalemi No                     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması                                           Puanı
  1 452 AB.DHM.İNŞ.111 Her çeşit boru profil, profil, çelik çubuk elemanları ile karkas, inşaat yapılması, yerine tespiti 1 Puan
  2 449 AB.DHM.İNŞ.108 Yükseltilmiş Döşeme Üzeri Prekast Zemin Kaplaması Yapılması 1 Puan
  3 431 AB.DHM.ELK.96 Kompanzasyon Panosu Bakım ve Onarım İhtiyaçlarının Takibi İşi 1 Puan
  4 556 AB.PVCMEMBRAN PVC MEMBRAN UYGULAMASI YAPILMASI 1 Puan
  5 453 AB.DHM.İNŞ.112 Her Türlü Demir, Profil, Kafes Tel vb. Malzemeden Mamul İmalatın Sökümü ve Nakli 1 Puan
  6 451 AB.DHM.İNŞ.110 1. Sınıf Emprenye Kereste İle Çeşitli Ahşap İşleri Yapılması 1 Puan
  7 428 AB.DHM.ELK.93 230 V.a kadar Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları 1 Puan
  8 557 AB.SÜRMEYALITIM SÜRME YALITIM UYGULAMASI YAPILMASI 1 Puan
  9 344 AB.DHM.ELK.01 185 W LED PROJEKTÖR 1 Puan
  10 555 AB.POLİÜRETANENJEKSİ POLİÜRETAN ENJEKSİYON UYGULAMASI YAPILMASI 1 Puan
  11 552 AB.FİM.153 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 1 Puan
  12 514 AB.DHM.İNŞ.74 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine pvc esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (p3) 1 Puan
  13 542 AB.FİM.060 4 cm Kalınlıkta Granit Levhalar İle Her Boy Ve Ebatta Döşeme Kaplaması Yapılması (Her Türlü Yüzey İşlemi Dahil) 1 Puan
  14 544 AB.FİM.085 Mineral Dolgulu Alüminyum Kompozit Cephe Kaplaması Yapımı 1 Puan
  15 558 AB.TRAVERTENCEPHE Traverten Cephe Kaplaması Yapılması 1 Puan
  16 553 AB.FOTOSELLİBATARYA ELEKTRONİK FOTOSELLİ BATARYA YAPILMASI 1 Puan
  17 440 AB.DHM.İNŞ.10 MESH TAVAN SİSTEMİ YAPIMI 0,5 Puan
  18 515 AB.DHM.İNŞ.75 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,5 Puan
  19 541 AB.FİM.058 4 cm Kalınlıkta Traverten Levhalar İle Her Boy Ve Ebatta Döşeme Kaplaması Yapılması (Her Türlü Yüzey İşlemi Dahil) 0,5 Puan
  20 383 AB.DHM.ELK.40 1000 W PROJEKTÖR AMPULÜ 0,5 Puan
  21 479 AB.DHM.İNŞ.39 4 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,5 Puan
  22 163 35.130.1101-ö Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları 0,5 Puan
  23 182 35.130.2758-ö 400V 25 kVAr.a kadar Şönt Reaktör 0,5 Puan
  24 439 AB.DHM.İNŞ.09 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMİ YAPIMI 0,5 Puan
  25 513 AB.DHM.İNŞ.73 5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (taşyünü - 150 kg/m3 yoğunlukta-yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması 0,5 Puan
  26 485 AB.DHM.İNŞ.45 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,5 Puan
  27 476 AB.DHM.İNŞ.36 6+6 mm kalınlıkta,12 mm ara boşluk çıtalı,dış camı temp.rek.güneş kont. camı,iç camı ısı kontr.kap.yalıtım camı yapılması 0,5 Puan
  28 181 35.130.2757-ö 400V 20 kVAr.a kadar Şönt Reaktör 0,5 Puan
  29 454 AB.DHM.İNŞ.115 PVC KAPLAMALI GALVAZİLİ KAFES TEL İLE İMALAT YAPILMASI 0,5 Puan
  30 503 AB.DHM.İNŞ.63 Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (3 Latalı sistem) 0,5 Puan
  31 543 AB.FİM.061 4 cm Kalınlıkta Bazalt Levhalar İle Her Boy Ve Ebatta Döşeme Kaplaması Yapılması (Her Türlü Yüzey İşlemi Dahil) 0,5 Puan
  32 218 35.140.3195-ö 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3*120+70 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) 0,5 Puan
  33 232 35.140.3611-ö 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3x120 + 70/35 mm2 yvoy (nyry): yvşçv (nyfgby) (TS IEC 60502-1+A1) 0,5 Puan
  34 255 35.150.2175-ö 3x120+70 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) 0,5 Puan
  35 460 AB.DHM.İNŞ.17 SU MARİN KONTRA 0,5 Puan
  36 545 AB.FİM.117 Her Kalınlıkta Mermer, Traverten, Andezit, Bazalt, Terazzo Karo vb. Kaplamanın İtinalı Sökülmesi ve Yeniden Döşenmesi (Tüm Nakliyeler Dahil) 0,5 Puan
  37 306 35.170.7703-ö Halojen ampullü projektör: mhpr - 1000 w simetrik reflektörlü (ts 8702 en 60598-2-5 ve ts en 60598-2-5) 0,5 Puan
  38 526 AB.DHM.İNŞ.86 Ahşaptan lambri yapılması 0,5 Puan
  39 71 32.1/084-ö 3×95+50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) 0,5 Puan
  40 511 AB.DHM.İNŞ.71 6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) 0,5 Puan
  41 228 35.140.3608-D-ö Demont.1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3x50 + 25/16 mm2 yvoy (nyry): yvşçv (nyfgby) (TS IEC 60502-1+A1) 0,5 Puan
  42 290 35.170.1603-ö LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. 0,5 Puan
  43 231 35.140.3610-ö 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3x95 + 50/25 mm2 yvoy (nyry): yvşçv (nyfgby) (TS IEC 60502-1+A1) 0,5 Puan
  44 180 35.130.2756-ö 400V 15 kVAr.a kadar Şönt Reaktör 0,5 Puan
  45 382 AB.DHM.ELK.39 1000W PROJEKTÖR KİTİ 0,5 Puan
  46 72 32.1/086-ö 3×150+70ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) 0,5 Puan
  47 461 AB.DHM.İNŞ.18 POLİKARBON CEPHE LEVHASI(10 MM 5X Güçlendirilmiş Oluklu Polikarbonat Levha) 0,5 Puan
  48 501 AB.DHM.İNŞ.61 Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması 0,5 Puan
  49 393 AB.DHM.ELK.51 CİHAZ 220 V AC BESLEME GİRİŞİ KORUMA PARAFUDURU 0,5 Puan
  50 183 35.130.2759-ö 400V 50 kVAr.a kadar Şönt Reaktör 0,5 Puan
  51 189 35.140.2405-ö Plastik izoleli iletken (nya) 1x10 mm2 0,5 Puan
  52 236 35.150.1531-ö 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) 0,5 Puan
  53 150 35.125.1107-ö Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*160 a. 0,5 Puan
  54 249 35.150.2151-ö 3x2.5 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) 0,5 Puan
  55 459 AB.DHM.İNŞ.16 BOARDEX CEPHE LEVHASI 0,5 Puan
  56 121 35.110.5505-ö Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalter 3 veya 4 kutuplu 2500 A' e kadar 0,5 Puan
  57 119 35.110.5503-ö Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalter 3 veya 4 kutuplu 1000 A' e kadar 0,5 Puan
  58 496 AB.DHM.İNŞ.56 2 mm kalınlıkta, pvc esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması 0,5 Puan
  59 546 AB.FİM.143 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (nakliyeler dahil) 0,5 Puan
  60 549 AB.FİM.146 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,5 Puan
  61 500 AB.DHM.İNŞ.60 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) 0,5 Puan
  62 548 AB.FİM.145 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (nakliyeler dahil) 0,5 Puan
  63 254 35.150.2174-ö 3x95+50 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) 0,5 Puan
  64 547 AB.FİM.144 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (nakliyeler dahil) 0,5 Puan
           FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK TOPLAM 40 Puan

  Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80  - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80  - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

           A.3. TOPLAM PUAN:
  Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

          A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

           Bu formülde;
  FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
  ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait Teklif Bedeli,
  TTP: İsteklinin toplam puanı,
            ifade eder. “

  Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

  B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”  


  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası Kat:2 İhale Bürosu) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


  14.Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?