Arnavutköy Belediyesi
 • 2022 YILI ARNAVUTKÖY GENELİ TRETUVAR VE ASFALT YAPIM İŞİ

  07/01/2022

  KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2022 YILI ARNAVUTKÖY GENELİ TRETUVAR VE ASFALT YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  İhale Kayıt Numarası : 2021/814504
  1-İdarenin
  a) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  b) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851140
  c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@arnavutkoy.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Niteliği, türü ve miktarı :

  15.000 Ton Makine İle Yumuşak Ve Sert Toprak Kazılması, 35.000 Ton Asfalt Kazıma Makinesi İle Asfalt Kaplamaların Kazılması Ve Nakli, 160.000 Ton Bordür Ve Parke Sökülmesi Ve Nakli ve Benzeri 101 Kalem Yapım İşi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Yapılacağı yer : Arnavutköy Belediyesi mücavir alanı içerisinde
  c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 340 (ÜçyüzKırk) takvim günüdür.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Salonu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL
  b) Tarihi ve saati : 07.01.2022 - 11:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
  Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
  Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
  4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
  a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
  b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
  İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
  Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

  İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

   

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  (A) ALT YAPI İŞLERİ: V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

  A. Değerlendirme “TEKLİF FİYATI ” ile “KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK” olmak üzere 2 (iki) kısımda yapılacaktır.

  A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI:

            “Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

             TP: Teklif Puanı,
             TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
             TF: İsteklinin teklif fiyatı,
            ifade eder.” 

           A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI:

   “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  Sıra No              Tanımı                                                                                   Puanı  

  1 AB.001 70X30X15X12 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU, BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) 0,50 PUAN
  2 AB.002 50X20X12X10 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU, BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) 0,50 PUAN
  3 AB.003 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE TRETUVAR DÖŞEMESİ YAPIMI (TÜM NAKLİYELER DAHİL) 1,00 PUAN
  4 AB.005 50X30X27X11 CM BOYUTLARINDA BETON REFÜJ BORDÜRÜ DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) 0,50 PUAN
  5 AB.007 GÖRME ENGELLİ YÖN TAŞI DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) 0,50 PUAN
  6 AB.011 L AYIRMA BORDÜRÜ ALT ELEMANI (BETON) DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) 0,50 PUAN
  7 AB.012 L AYIRMA BORDÜRÜ ÜST ELEMANI (BAZALT GÖRÜNÜMLÜ BETON) DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) 1,00 PUAN
  8 AB.013 L AYIRMA BORDÜRÜ SINIR ELEMANI DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) 0,50 PUAN
  9 AB.014 GRANİT-BAZALT GÖRÜNÜMLÜ BETON PLAK TAŞLARININ HARÇ İLE DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) 1,00 PUAN
  10 AB.018 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLİ BETON BORDÜR YAPIMI (H:0,25m) (BETON DAHİL)(NAKLİYE DAHİL) 0,50 PUAN
  11 AB.019 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLİ BETON TRETUVAR YAPIMI (H:0,25 cm'lik Bordür İçin) (BETON DAHİL)(NAKLİYE DAHİL) 0,50 PUAN
  12 AB.020 YAĞMURSUYU, İSKİ VE PTT KAPAKLARININ YÜKSELTİLMESİ (NAKLİYE DAHİL) 0,50 PUAN
  13 AB.024 (KONVEYÖRLÜ) ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE ASFALT KAPLAMALARIN KAZILMASI VE NAKLİ 1,00 PUAN
  14 AB.027 BETONARME YAĞMUR SUYU IZGARA HAZNESİ YAPILMASI (NAKLİYELER DAHİL) 0,50 PUAN
  15 AB.028 Ø400MM ÇAPLI MUFLU BETON BORU İLE YAĞMUR SUYU HATTI YAPILMASI 0,50 PUAN
  16 AB.029 Ø300MM ÇAPLI MUFLU BETON BORU YAĞMUR SUYU HATTI YAPILMASI 0,50 PUAN
  17 AB.031 Ø500MM ÇAPLI MUFLU BETON BORU İLE YAĞMUR SUYU HATTI YAPILMASI 0,50 PUAN
  18 AB.032 Ø600MM ÇAPLI MUFLU BETONARME BORU İLE YAĞMUR SUYU HATTI YAPILMASI 0,50 PUAN
  19 AB.033 Ø800MM ÇAPLI B.A BORU İLE YAĞMUR SUYU HATTI YAPILMASI 0,50 PUAN
  20 AB.034 Ø1000MM ÇAPLI B.A BORU İLE YAĞMUR SUYU HATTI YAPILMASI 0,50 PUAN
  21 AB.037 Ø1000/400MM DÜZ TABANLI PE ESASLI TABAN, GÖVDE VE KONİKLERLE KOLLEKTÖR BORU HATLARINA BACA YAPILMASI 0,50 PUAN
  22 AB.038 Ø1000/500MM DÜZ TABANLI PE ESASLI TABAN, GÖVDE VE KONİKLERLE KOLLEKTÖR BORU HATLARINA BACA YAPILMASI 0,50 PUAN
  23 AB.039 Ø1000/600MM DÜZ TABANLI PE ESASLI TABAN, GÖVDE VE KONİKLERLE KOLLEKTÖR BORU HATLARINA BACA YAPILMASI 0,50 PUAN
  24 AB.040 Q1000/800MM DÜZ TABANLI PE ESASLI TABAN, GÖVDE VE KONİKLERLE KOLLEKTÖR BORU HATLARINA BACA YAPILMASI 0,50 PUAN
  25 AB.041 32MM'YE KADAR KIRMATAŞ TEMİN EDİLEREK, SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI (NAKLİYELER DAHİL) 1,00 PUAN
  26 AB.042 OCAK TAŞI İLE C25 BETON SINIFI KULLANILARAK TAŞ DUVAR VE İNŞAAT YAPILMASI (NAKLİYELER DAHİL) 0,50 PUAN
  27 AB.045 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLİ BETON BORDÜR YAPILMASI (H:0,15m)(BETON DAHİL) 0,50 PUAN
  28 AB.046 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLİ BETON TRETUVAR YAPILMASI (H:0,15m'lik Bordür İçin) (BETON DAHİL) 0,50 PUAN
  29 AB.049 8 CM YÜKSEKLİKTE MİNERAL YÜZEYLİ HER BOY VE HER DESENDE BETON PARKE TAŞI İLE TRETUVAR DÖŞEMESİ YAPIMI (TÜM NAKLİYELER DAHİL) 1,00 PUAN
  30 AB.050 50X20X12X10 CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEY KAPLAMALI BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) 0,50 PUAN
  31 AB.051 30x14 CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEY KAPLAMALI BETON OLUK TAŞI DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) 0,50 PUAN
  32 AB.052 6 CM YÜKSEKLİKTE MİNERAL YÜZEYLİ HER BOY VE DESENDE BETON PARKE TAŞI İLE TRETUVAR DÖŞEMESİ YAPIMI (TÜM NAKLİYELER DAHİL) 1,00 PUAN
  33 AB.053 HER TÜRLÜ İDARE MALI ELEMANLAR İLE (PARKE TAŞI,PLAKTAŞ VB.) YOL İÇİ PARKE KAPLAMA TAMİRİ VE TRETUVAR TAMİRİ YAPILMASI (TÜM NAKLİYELER DAHİL) 1,00 PUAN
  34 AB.054 HER TÜRLÜ İDARE MALI BORDÜR TAMİRİ YAPILMASI (TÜM NAKLİYELER DAHİL) 0,50 PUAN
  35 AB.055 BORDÜR SÖKÜLMESİ VE NAKLİ 0,50 PUAN
  36 AB.056 PARKE SÖKÜLMESİ VE NAKLİ 0,50 PUAN
  37 AB.057 MİNERAL YÜZEY KAPLAMALI BETON  BORDÜR DÖŞENMESİ (TÜM NAKLİYELER DAHİL) 1,00 PUAN
  38 AB.058 HER TÜRLÜ DÖKÜM İMALAT YAPILMASI VE MONTAJI 0,50 PUAN
  39 AB.059 ÇİFT KOMPENANTLI SERME BOYA İLE YAYA-SİNYAL GEÇİTLERİ, UYARI BANTLARI, TARAMA VE ŞERİT ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ (6,9 kg/m²) 0,50 PUAN
  40 AB.060 ÇİFT KOMPENANTLI SERME BOYA İLE STANDART OK ve SEMBOLLERİN ÇİZİLMESİ (3 kg/m²) 0,50 PUAN
  41 AB.061 ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE PROFİL ATLAMA ÇİZİLMESİ (12 kg/m2) 0,50 PUAN
  42 AB.062 ÇİFT KOMPENANTLI SERME BOYA İLE STANDART ÇİFT BAŞLI OK ve SEMBOLLERİN ÇİZİLMESİ (3 kg/m²) 0,50 PUAN
  43 AB.063 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ LOGOSU VE YAZISININ ÇİZİLMESİ (0.7 kg/m²) 0,50 PUAN
  44 AB.064 İlçe Genelindeki Kaçak Dökümlerin Temizlenmesi 1,00 PUAN
  45 AB.FİM.137 Elektrik Hattı Kazısı Yapılması 0,50 PUAN
  46 AB.FİM.138 H=9,50 Mt Yaya Konsollu Tip Proje Ve Şartnamesinde Belirtilen Özelliklerde Dekoratif Aydınlatma Direği Temini Ve Yerine Montajı 1,00 PUAN
  47 AB.FİM.139 Güç Değeri Maksimum 140 W, Armatür Lümen Değeri En Az 16160 Lümene Eşit Veya Büyük Ledli Aydınlatma Armatürü Temin Edilmesi Ve Montajı 1,00 PUAN
  48 AB.FİM.140 69 W Aydınlatma Armatürü Temin Edilmesi Ve Montajı 1,00 PUAN
  49 AB.FİM.141 H=9,50 Mt Çift Konsollu Tip Proje Ve Şartnamesinde Belirtilen Özelliklerde Dekoratif Aydınlatma Direği Temini Ve Yerine Montajı 1,00 PUAN
  50 AB.FİM.142 H=9,00 Mt Tek Yol Konsollu Tip Proje Ve Şartnamesinde Belirtilen Özelliklerde Dekoratif Aydınlatma Direği Temini Ve Yerine Montajı 1,00 PUAN
  51 AB.FİM.143 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (nakliyeler dahil) 0,50 PUAN
  52 AB.FİM.144 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (nakliyeler dahil) 0,50 PUAN
  53 AB.FİM.145 Ø 14- Ø 32 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (nakliyeler dahil) 0,50 PUAN
  54 AB.FİM.146 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,50 PUAN
  55 AB.FİM.147 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,50 PUAN
  56 ASFALT01 AŞINMA TABAKASI ASFALTI İLE SIKIŞTIRILMIŞ KALINLIĞI EN AZ 6 CM YAMA YAPILMASI (ARNAVUTKÖY SINIRLARI DAHİLİNDE) 1,00 PUAN
  57 ASFALT02 ASFALT ROBOTUYLA AKSESUARLI YAMA YAPILMASI (YAMA YERİNİN HAZIRLANMASI VE NAKLİYELER DAHİL) 1,00 PUAN
  58 ASFALT03 ROBOT İLE GETİRİLEN ASFALTIN AT SIKIŞTIR YÖNTEMİ İLE SERİLMESİ VE KOMPAKTÖRLE SIKIŞTIRILMASI 1,00 PUAN
  59 ASFALT04 AŞINMA ASFALT KARIŞIMLARININ TEMİNİ VE FİNİŞER İLE SERME VE SİLİNDİRLEME İLE SIKIŞTIRMA (ARNAVUTKÖY SINIRLARI DAHİLİNDE) 1,00 PUAN
  60 ASFALT05 ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPMA (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI), FİNİŞER İLE SERME VE SİLİNDİRLEME İLE SIKIŞTIRMA (ARNAVUTKÖY SINIRLARI DAHİLİNDE) 1,00 PUAN

  TOPLAM                         40,00            Puan

  Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80  - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80  - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

           A.3. TOPLAM PUAN:
  Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

          A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

           Bu formülde;
  FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
  ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait Teklif Bedeli,
  TTP: İsteklinin toplam puanı,
            ifade eder. “

  Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

  B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”  


  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Bürosu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


  14.Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

   

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?