Arnavutköy Belediyesi
 • 2022-2023 YILLARI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ

  24/10/2022

  AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2022-2023 YILLARI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2022/979304
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2125970057
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : 2022-2023 YILLARI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  630.000 (Altıyüzotuzbin litre) Litre Motorin (Diğer), 20.000 (Yirmibin litre) Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Alımı yapılacak 630.000 Litre Motorinin (Diğer); 570.000 Litresinin TTS ile alınacağı, 60.000 Litresinin Dökme olarak alınacağı planlanmaktadır. Alımı yapılacak 20.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzinin; 20.000 Litresinin tamamı TTS ile alınacaktır. Garaj adresimiz: Mehmet Akif Ersoy Mah. Maltepe Cad. No:92 Arnavutköy/İSTANBUL
  ç) Süresi/teslim tarihi : Yukarıda verilen başlama tarihi bir öngörü olup sözleşmeden sonra iş başlar 10.05.2023 tarihinde yakıt alımı sona erer.
  d) İşe başlama tarihi : 10.11.2022


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.10.2022 - 10:30
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Salonu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

  -İstekli, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden; İstekli Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alacakları akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu veya akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğunu gösteren belge,
  -Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bayilik Lisansı (İstasyonlu) belgesi.


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler
  Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
  Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
  4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
  a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  4.2.3. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
  b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
  Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
  Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
  Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Hertürlü petrol ve petrol türevleri mal teslimleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

  Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

  Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
  Fiyat dışı unsurlarda Kilometre cinsinden Akaryakıt İstasyonunun İdareye (İdare Garajına) uzaklığı, idarece belirlenen 0,0025 katsayısıyla çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve bu katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır. Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır. A=Bx((CxD)+1) A:Teklif değerlendirilmesinde dikkate alınacak birim fiyat B:Teklif edilen birim fiyat C:Akaryakıt İstasyonunun Kilometre cinsinden idareye uzaklığı D:Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir Km. için arttıran katsayı İdarece 0,0025 olarak kabul edilmiştir. (Her iki akaryakıt cinsi için) Bu formülün hesaplanmasında kullanılmak üzere, İstekliler yakıt istasyonlarının İdarenin Mehmet Akif Ersoy Mah. Maltepe Cad. No:92 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde bulunan garajına olan uzaklığını belgeleyecektir. İstekliler Akaryakıt İstasyonunun İdareye uzaklığını gösterir beyannameyi teklifleri kapsamında ibraz etmek zorundadır. İhale komisyonu verilen beyannameyi test ederek doğruluğunu tespit eder. İsteklinin, Teklif ettiği Akaryakıt İstasyonunun Lokasyonunu gösterir belgeyi sunmaması halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.


     6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?